LBF-orienterer nr. 377 16/2-2006

Tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger (600 mill. kr.)


1. Lovgivning

Ved lov nr. 1421 af 21. december 2005 er almenboligloven ændret.

Nye støttemuligheder er gennemført, idet socialministeren i bemærkningerne til det nu vedtagne lovforslag henviste til en tendens til en forstærket social og geografisk opsplitning af samfundet, som medfører en koncentration af de svage grupper i dele af det almene byggeri. Disse boligområder er præget af bl.a. lav tilknytning til arbejdsmarkedet og det omgivende samfund, dårlig integration, øget kriminalitet og en særlig risiko for børn og unge, som fastholdes i en negativ spiral. For at vende denne udvikling og kunne tiltrække en bredere kreds af boligsøgende er det nødvendigt med en både langsigtet og bredspektret indsats, som sætter forebyggende ind over for de sociale og andre problemer, der er i områderne, som giver mulighed for nedsættelse af huslejen, hvor det er nødvendigt, som er lokalt koordineret og som indgår i en helhedsplan. Der afsættes derfor i Landsbyggefonden en samlet ramme til en social og forebyggende indsats med adgang til at meddele støttetilsagn i 2006 på i alt 600 mio. kr. (kapitaliseret værdi). Af denne ramme kan indtil 200 mio. kr. i alt anvendes til en målrettet nedsættelse af huslejen i problemramte områder. De nærmere retningslinier for huslejetilskudsordningen vil af socialministeren blive fastsat i en bekendtgørelse.

Med hensyn til den sociale og forebyggende indsats gælder det, at Landsbyggefonden kan yde tilskud til et bredt spektrum af initiativer og aktiviteter, der kan medvirke til at stimulere og igangsætte en positiv udvikling i problemramte boligområder eller har et forebyggende sigte. Der kan således ydes tilskud til sociale og forebyggende aktiviteter og initiativer i problemramte boligområder, som er omfattet af en helhedsplan, til lokal koordinering eventuelt i et områdesekretariat og til både lokal og landsdækkende evaluering og erfaringsopsamling. Initiativerne og aktiviteterne kan bl.a. omfatte sociale, forebyggende samt integrations- og beskæftigelsesfremmende initiativer, herunder kriminalitetsforebyggende og -dæmpende aktiviteter m.v. Fonden kan af de nye midler yde tilskud til medarbejdere, hvis opgaver svarer til de nuværende beboerrådgivere og til andre former for opsøgende medarbejdere, der f.eks. særligt har til opgave at skabe nødvendige kontakter til erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner eller stimulere iværksætteriet blandt beboerne.

Det er en forudsætning for tilskud, at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilknyttet finansieringsplan, der er udarbejdet af boligorganisationen i samarbejde med relevante interessenter og godkendt af kommunalbestyrelsen. Helhedsplanen skal være langsigtet, og kan dække bl.a. fysiske renoveringer, miljøforbedring, kriminalitetsforebyggelse, beboerrådgivere, skoler, beskæftigelsesmæssige og erhvervsfremmende foranstaltninger. Helhedsplanen vil i et vist omfang kunne omfatte et bredere område end det almene boligområde.

Landsbyggefonden kan stille som betingelse for støtten, at boligorganisationen i muligt og forsvarligt omfang bidrager til finansiering af indsatsen med sin egenkapital og at kommunen medvirker til indsatsen. Kravene til boligorganisationens og kommunens medvirken forhandles konkret, og vil bl.a. afhænge af den konkrete situation i området, helhedsplanen og øvrige iværksatte initiativer. Forskellen på den gældende beboerrådgiverordning og de nye midler til en social og forebyggende indsats er således, at den nye ordning er langt bredere og mere fleksibel. Samtidig sikres det, at der opnås langsigtede resultater som led i en samlet og organisatorisk fastforankret indsats, og at der også på landsplan sker en løbende erfaringsopsamling og koordinering. Socialministeren påpegede i øvrigt under lovforslagets behandling, at den nye ordning skal ses i sammenhæng med lovens øvrige initiativer, som understøtter hinanden. De forhøjede midler til renovering, den nye salgsordning for problemramte områder, mulighederne for udlejning til erhverv, flyttehjælp og udvidet anvisningsret er eksempler på initiativer, der sammen med midlerne til en social og forebyggende indsats kan sikre, at der opnås varige resultater i de problemramte områder.

Nedenfor redegøres yderligere for:

- Indholdet af lovgivningen vedrørende støtte til afdelinger.
- Ansøgningsfrist og sagsbehandling.
- Kravene til ansøgningssystematikken m.m.

Husk, at ansøgninger skal være sendt til Landsbyggefonden inden den 1. juni 2006.

2. Indholdet af lovgivningen vedrørende støtte til afdelinger

Loven indebærer i hovedtræk, at der kan gives tilskud til en social og forebyggende indsats samt til lokal koordinering og evaluering samt huslejenedsættelser iboligafdelinger, hvor der på baggrund af en samlet vurdering af den enkelte afdelings forhold er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter, herunder høj husleje, høj flyttefrekvens, stor andel af boligtagere med sociale problemer, vold, hærværk eller nedslidning af bygninger og friarealer.

Ved vurdering af om en afdeling er problemramt skal fonden bl.a. lægge vægt på følgende forhold i afdelingen:

1. Huslejeniveauet.
2. Beboersammensætningen, herunder bebyggelsens sociale problemer.
3. Andel ledige lejligheder.
4. Fraflytningsfrekvensen.
5. Opsamlet driftsunderskud.
6. Henlæggelsesbeløb til planlagt og periodisk vedligeholdelse.
7. Renoveringsbehov.
8. Lejlighedssammensætning.
9. Bebyggelsens størrelse.
10. Forekomst af hærværk, vold og anden kriminalitet.

Det er som tidligere nævnt en forudsætning, at de foreslåede initiativer indgår i en helhedsplan for området. Helhedsplanen for området skal bl.a. omfatte behovet for:

  1. Social opretning og andre tiltag, som kan forbedre afdelingens situation som helhed.
  2. Fysisk opretning, herunder nødvendige renoveringsarbejder og miljøforbedrende foranstaltninger.
  3. Økonomisk opretning, herunder en analyse af driftsbudgettet og af den fremtidige
    udlejningssituation efter en eventuel huslejenedsættelse samt en plan for afvikling af eventuelt opsamlet driftsunderskud, herunder mulige driftsbesparelser.


Det er et krav, at der opstilles målbare succesmål, som også kan gøres til genstand for ekstern evaluering. I den forbindelse er organiseringen af indsatsen vigtig. Der må lokalt etableres særlige organisatoriske rammer til at håndtere projekterne.

Der kan opnås tilsagn om tilskud til projekter. Som eksempler på støtteberettigede initiativer kan nævnes følgende:

Fonden kan yde tilskud til aktiviteter, der kan tiltrække andre end beboerne og være med til at bygge bro til det omgivende samfund. Gode udfoldelsesmuligheder og mødesteder for beboerne er med til at skabe øget brug og mere ansvarlighed og ejerskab. Der kan også ydes tilskud til opsøgende medarbejdere og aftentjeneste for ejendomsfunktionærer, der kan fange og løse problemerne i opløbet og være med til at hindre og løse konflikter.

Fonden kan desuden yde tilskud til beskæftigelsesfremmende aktiviteter, herunder til ansættelse af opsøgende medarbejdere, der kan skabe nødvendige kontakter til erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner. I forbindelse med den nye mulighed for udlejning til erhverv vil fonden desuden kunne støtte aktiviteter, der tager sigte på at fremme tilgangen til erhverv i form af f.eks. mindre handlende, servicefunktioner som læger, tandlæger og politistationer, kommunale jobcentre osv.

Fonden kan herudover yde tilskud til opsøgende arbejde for unge, som sikrer, at de unge sammen med deres forældre understøttes i deres valg af fritidsaktiviteter og erhverv og i etablering af bredere netværk, som kan styrke de unge i at bryde mønstrene. Hertil kommer mulighed for tilskud til magnetaktiviteter, der kan tiltrække bl.a. børn og unge (og deres forældre) fra andre områder. Efter den gældende sideaktivitetsbekendtgørelse skal sådanne aktiviteter dog primært være rettet mod beboerne i boligorganisationen. Det er ifølge det oplyste regeringens hensigt at tage initiativ til en modernisering af sideaktivitetsbekendtgørelsen, som bl.a. i højere grad giver boligorganisationen mulighed for at iværksætte aktiviteter, som skaber kontakt mellem boligområdet og det omgivende samfund. Ovenstående initiativer vil ofte også have en generel integrationsfremmende effekt. Fonden vil også kunne yde tilskud til mere specifikke integrationsfremmende initiativer, f.eks. botræning. De nævnte eksempler er ikke udtømmende.

Tilskud til nedsættelse af huslejen kan indgå i en samlet og bredt funderet opretning af afdelingen, herunder afdelingens konkurrenceevne og dermed mulighed for at tiltrække og fastholde mere ressourcestærke boligsøgende. På baggrund af tidligere erfaringer med huslejetilskud ydes tilskuddet som en løbende driftsstøtte, der fastsættes som et årligt kronebeløb pr. m². Størrelsen af støttebeløbet pr. m² fastsættes af Landsbyggefonden på baggrund af en vurdering af forholdene i afdelingen. Landsbyggefonden skal ved fastsættelsen af de konkrete støttebeløb sikre, at huslejenedsættelsen får den ønskede effekt. Det fastsatte tilskud ydes fuldt ud i 4 år, hvorefter det aftrappes over den følgende ca. 5 års periode.

Herudover kan de gældende ordinære driftsstøttebestemmelser udnyttes, idet det antages, at der vil være behov for yderligere supplerende støtte. Det vil bl.a. kunne ske ved fortsat anvendelse af den såkaldte 5-delings ordning med hensyn til kapitaltilførsel som følge af driftstab o.lign. Fordelingen af disse begrænsede engangskapitalindskud er: Realkreditinstitutterne 1/5, Beliggenhedskommunerne 1/5, Boligorganisationerne 1/5 og LBF/landsdispositionsfonden 2/5.

Støtte forudsættes udbetalt til almene boligafdelinger (almene boligbebyggelser), således at sædvanlige regnskabsprocedurer m.v. opretholdes som hidtil. Den enkelte boligorganisation (kommune, selvejende boliginstitution) får herved det økonomiske ansvar for udbetalinger til projekter, medarbejdere m.v. og opfyldelsen af regnskabskrav over for Landsbyggefonden m.fl.

Socialministeriet udsteder i medfør af loven en bekendtgørelse om huslejenedsættelserne.Landsbyggefondens bestyrelse har d. 12. januar 2006 med ministeriets godkendelse fastsat vedlagte regulativ om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger.

3. Sagsbehandling.

Støtteansøgning indeholdende en foreløbig helhedsplan for afdelingen skal med kommunalbestyrelsens tilslutning være tilsendt Landsbyggefonden inden 1. juni 2006.

Det vil dog være tilstrækkeligt, at ansøgningen er indsendt af kommunen til Landsbyggefonden inden fristens udløb med forbehold af kommunalbestyrelsens endelige godkendelse, såfremt det tidsmæssigt ikke vil være muligt at få ansøgningen behandlet i kommunalbestyrelsen.

Det er en frivillig sag om en afdeling (boligbebyggelse) vil søge støtte, hvorfor ansøgermassen først kan opgøres efter ansøgningsfristens udløb.

Efter sagsbehandling i Landsbyggefonden vil der blive truffet beslutning om den foreløbige udmelding af støtterammen m.v. De boligsociale elementer i ansøgningerne og relationerne til andre projekter m.v. vil blive drøftet med Byudvalgssamarbejdet (Kommunernes Landsforening og Boligselskabernes Landsforening).

På baggrund af den foreløbige udmelding udarbejder boligorganisationen i samarbejde med beliggenhedskommunen et forslag til en endelig helhedsplan. Helhedsplanen danner udgangspunkt for fondens endelige stillingtagen i den konkrete sag.

Hvis Landsbyggefonden på grundlag af en afdelings ansøgning ved den foreløbige udmelding vurderer, at der er behov for særlige organisatoriske rammer for indsatsen (projektstyringsorganisation/ områdesekretariat) grundet omfang og kompleksitet i afdelingernes problemer, er der adgang til at kræve sådanne rammer etableret.

Den foreløbige udmelding om støtte konkretiseres i løbet af den konkrete sagsbehandling til en endelig liste over afdelinger, som kan opnå støtte. I de sidste omgange af sagsbehandlingen klarlægges det, hvilke af de ansøgende afdelinger, som den givne ramme ikke tillader at støtte.

Ansøgninger, som ikke imødekommes med støtte efter disse bestemmelser, viderebehandles i landsdispositionsfonden som "almindelige" driftsstøttesager, inden endelig stillingtagen meddeles.

4. Ansøgningssystematik

Til brug for vurderingen af en ansøgende afdelings problemer skal der foreligge oplysninger om en række konkrete forhold.

Der er denne gang - i lighed med tidligere støtterunder - opstillet formkrav til ansøgningerne, bl.a. krav om oplysninger i en forud fastlagt form (systematik).

Vedlagt følger denne ansøgningssystematik med tilhørende vejledning.

Ansøgningssystematikken foreligger i en Microsoft Excel-fil, der kan anvendes i en 5.0-95 udgave. Excel-filen er tilgængelig på Landsbyggefondens hjemmeside under Driftsstøtte>Særlig driftsstøtte>Orientering>Social og forebyggende indsats. En disketteudgave kan rekvireres hos Landsbyggefonden, tlf. 33 76 21 06 (Lene Brandt Witt).

Ansøgninger skal følge den fastlagte systematik. Såfremt der ikke er plads nok i de angivne tekstbokse, kan man enten udvide boksene ved at fjerne arkbeskyttelsen, eller indskrive den supplerende tekst i fanen “Bilag” (husk at slå arkbeskyttelsen til igen. Uden kodeord).

Såfremt man ikke har Excel til rådighed, må man overføre skemaet til andet regneark, eller udfylde den vedlagte papirversion. Såfremt ansøgningen udfærdiges på edb-medie, bedes filen fremsendt til Landsbyggefonden (lbf@lbf.dk) til videre-bearbejdning, idet dog en papirudskrift af ansøgningen skal bilægges i underskreven stand.

Husk venligst straks at rekvirere KÅS-tabeller hos Danmarks Statistik, hvis ansøgning påtænkes.

Fonden står til rådighed med yderligere oplysninger, hvis der er behov herfor.

Spørgsmål kan rettes til konsulenterne Lizzie Jørgensen, Ove Arvidsen, Marianne E. Pedersen, Anker Jensen og Lars Holmsgaard, tlf. 3376 2000. Henvendelser om boligsociale elementer i ansøgningerne kan rettes til konsulent Jørgen Olsen, Byudvalgssamarbejdet, tlf. 3376 2040.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.