LBF-orienterer nr. 381 24/4-2006

Indbetalinger til landsdispositionsfonden.


Indledning

Ifølge Lov om almene boliger mv. og Landsbyggefondens regulativ af 24. marts 1999 skal almene boligafdelinger, kommunalt og amtskommunalt ejede ældreboliger samt selvejende ungdoms- og ældreboliginstitutioner indbetale halvdelen af de midler, der fremkommer ved udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering til landsdispositionsfonden for byggerier med tilsagnsdato før 1. januar 1999.

Selvstændige erhvervs- og institutionsafdelinger er ikke omfattet af reglerne. Lån vedrørende erhvervsarealer i boligafdelinger er omfattet af indbetalingspligten til Landsbyggefonden.

Boligorganisationerne skal give Landsbyggefonden oplysninger om afdelingernes lån til brug for opkrævningen af disse midler.

Til støtte for denne indberetning fremsendes i lighed med tidligere år disketter med fondens registrerede oplysninger om afdelinger med udamortiserede lån.

Det er herefter boligorganisationens ansvar, at oplysningerne kontrolleres og indsendes til fonden senest den 15. juni 2006.

De modtagne oplysninger vil efter en stikprøvevis kontrol danne baggrund for opkrævning af udamortiserede lån for 2007.

Hvilke data skal indberettes
Der indberettes for alle afdelinger, der enten har udamortiserede lån vedrørende den oprindelige finansiering, eller indenfor indeværende år (2006) eller de næste 5 år (2007-11) forventer en udamortisering af sådanne lån. Indberetningen skal indeholde oplysning om samtlige lån i den pågældende afdeling.

Boligafdelinger (almene boligorganisationer) etableret med støtte efter sanerings- og byfornyelseslove eller uden offentlig støtte skal indberette efter samme regler som ovennævnte byggeri støttet efter nybyggerireglerne.

For at opnå et korrekt grundlag for opkrævningen er det af stor vigtighed, at indberetningen er i overensstemmelse med bogføring, årsregnskaber osv., samt at der foretages en egentlig afstemning, inden indberetningen indsendes.

Især skal følgende punkter gennemgås nøje.

Afdelingens stamdata:

 • Afdelingens LBFnummer
 • Afdelingens matrikel nr. (som det fremgår af terminsopkrævning eller årsopgørelse)

For hvert enkelt lån:

 • Långiver
 • Pant/låne/ejendomsnummer (eksempel er vedlagt i bilag)
 • Lånets (evt.) løbenummer
 • Tinglyst hovedstol
 • Prioritetsydelse/beboerbetaling for sidste termin 
 • Antal terminer
 • Lånekode (1, 2 eller 3 jf. nedenfor)

Der er i år ikke krav om ajourføring af restgælden på det enkelte lån.

Følgende koder bedes anvendt til angivelse af låneformålet (en nærmere beskrivelse er vedlagt i bilag):

Oprindelig anskaffelsessum Kode: 1
Forbedringsarbejder, byggeskaderenovering mv. Kode: 2
Driftsstøttelån o. lign Kode: 3

Det er vigtigt, at de enkelte lån er påført korrekt lånekode, idet lån med kode 1 opkræves ved udamortisering, mens lån med kode 2 og 3 kun indberettes af hensyn til samkøringen med realkreditinstitutterne.

Hvis et lån til forbedringsarbejder fejlagtigt påføres kode 1, vil der automatisk blive opkrævet ydelse på dette lån.

Lån vedrørende til- og ombygninger mv. skal kun anføres som kode 1, hvis arbejdet er blevet finansieret/har kunnet finansieres som nybyggeri.

Lånenes udløbstidspunkt bedes oplyst så præcist som muligt, idet opkrævningen fremsendes for det efterfølgende kvartal.

Det er ikke et krav, at lån med kode 3 indberettes. Imidlertid håber fonden, at boligorganisationerne vil have ulejlighed med at indberette kode 3 lån, da dette kan lette samkøringen med realkreditinstitutterne.

Oplysningerne danner grundlag for beregning af indbetalingerne til Landsbyggefonden, men skal også bruges som samkøringspunkter med data, fonden modtager fra realkreditinstitutterne.

På længere sigt forventer fonden at kunne fremsende låneoplysninger via data fra realkreditinstitutterne.

Kontrol af data
Den enkelte boligorganisation, selvejende institution, kommune eller amtskommune er selv ansvarlig for rigtigheden af indberetningen.

Indberetningen skal attesteres af henholdsvis boligorganisationens, institutionens, kommunens eller amtskommunens revisor.

Indberetningsform
Indberetning foretages elektronisk i form af disketter, cd-rom eller e-post. Hvis indberetning sker med e-post er postadressen: LBF-laan@lbf.dk og det er vigtigt at filnavnene indeholder boligorganisationens og afdelingens LBF-ident.-numre.

Ved henvendelse til fonden, Linda Stidsen, tlf. 3376 2107 eller ovennævnte e-postadresse, kan boligorganisationen få tilsendt filerne med e-post.Enkelte leverandører af boligadministrative løsninger har udviklet deres eget system til indberetning af udamortiserede lån. Såfremt boligorganisationen ikke anvender LUIS-systemet, skal man sikre sig, at formkravene for indberetning er overholdt, samt at oplysningerne på disketten for 2006 indlæses i eget system.

Landsbyggefonden har fra Økonomistyrelsen modtaget oplysninger om, hvilke lån der er omfattet af ydelsessikring til skyggeomprioriterede lån og rentesikring. Disse oplysninger er påført de konkrete lån. Boligorganisationen kan ikke selv rette i disse data, men må oplyse eventuelle ændringer i et følgebrev.

Boligorganisationens og revisionens påtegning foretages på papirudskrift. Siden(r) med påtegning (sidste og evt. næstsidste side) og disketter/cd-rom indsendes til Landsbyggefonden senest d. 15. juni 2006.

Indbetaling til fonden
På baggrund af de indsendte oplysninger udsender Landsbyggefonden inden den 15. december en oversigt over de registrerede udamortiseringer til og med det kommende år. Dette danner grundlag for kvartalsvise opkrævninger af indbetalingerne til Landsbyggefonden.

Undtagelser og særbestemmelser
Såfremt afdelingen tidligere har tvangskonverteret lån med halvårlig til kvartårlig ydelse, kan lånet være knyttet til de særlige bestemmelser om 5. terminsydelse. Hvis dette er tilfældet, bedes det markeres i linien ”Ekstra kvartal ved tvangskonvertering”. Fonden vil herefter først opkræve ydelse for andet kvartal efter udamortiseringskvartalet.

Landsbyggefonden kan efter indstilling fra de respektive beliggenhedskommuner godkende fritagelser for indbetalinger fra afdelinger til de lokale dispositionsfonde, men der kan ikke gives fritagelse for den del af indbetalingerne, som skal indgå til Landsbyggefonden. For institutioner udskilt i selvstændige afdelinger er det dog kommunerne, som kan godkende fritagelse for betaling til lokale dispositionsfonde.

Hvis en boligafdeling har en lånefinansiering, som afviger væsentligt i forhold til andet byggeri opført på samme tidspunkt med hensyn til lånenes løbetid og forrentning m.v., kan Landsbyggefonden fastsætte en normalfinansiering for bebyggelsen på grundlag af den finansieringsordning, som var gældende for støttet byggeri på opførelsestidspunktet. Denne bestemmelse kan f.eks. have betydning for boligafdelinger (almene boligorganisationer), der er opført uden offentlig støtte.

Afslutning
Fonden vil gerne understrege vigtigheden af præcision i indberetningen for at undgå senere reguleringer, som i princippet gennemføres tilbage til udløbsåret/ år 2000.

Spørgsmål af generel eller principiel karakter om de nye indbetalinger kan rejses over for konsulent Helle Juul, direkte tlf. 3376 2123 eller fondens regnskabskonsulenter. Henvendelser om IT-tekniske forhold ved indberetningen kan foretages til Flemming Munch Mortensen, direkte tlf. 3376 2120. Praktiske forespørgsler kan rettes til Linda Stidsen, direkte tlf. 3376 2107, og til Vibeke Nielsen, direkte tlf. 3376 2105.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Bilag til Indbetalinger til landsdispositionsfonden LBF Orienterer nr. 381

Indberetning af pant/låne/ejendomsnr.:
Det omtalte nummer kan findes på årsopgørelser, terminsydelser mv. fra realkreditinstitutterne. Det skal understreges, at der IKKE er tale om BBR nummeret.

Nedenstående tabel indeholder eksempler på, hvorledes de respektive realkreditinstitutter oplyser Pant/låne/ejendomsnr. Ved indberetningen bedes nummeret oplyst efter samme model, som realkreditinstituttet anvender.

Institut Låneløbenummer
Realkredit Danmark Pantnummer 1234.5678 001
Nykredit Ejendomsnr. 0123456 1
BRFkredit Lånenr. 1012-003-456 Anvendes ikke ved BRFkredit


Lånekoder:
Kode 1: Lån vedrørende den oprindelige finansiering omfatter realkreditlån (beregnet efter sidste lånekonvertering), banklån, pantebrevslån, statslån, grundkapitallån, A-lån fra Landsbyggefonden o. lign. Disse lån er i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer) posteret på konto 408, Oprindelig prioritetsgæld.

Kode 2: Realkreditlån m.v. optaget til finansiering af forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. skal også indberettes. Det drejer sig om konto 413, Andre lån, i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). Der er ikke indbetalingspligt vedrørende disse lån, men de indberettes af hensyn til opbygning af låne-registreret og sammenligning med modtagne oplysninger fra Økonomistyrelsen og realkreditinstitutterne.

Kode 3: Der er ikke krav om at der skal ske indberetning af driftsstøttelån men det vil være en stor støtte for fonden, hvis de bliver indberettet.

Særligt om prioritetsydelser og beboerbetaling:
Hvis rentesikringsbærende lån er omlagt til rentetilpasningslån ved påbudt konvertering, skal beboerbetalingen (ikke låneydelsen) anføres i feltet låneydelse.
Lån hvor låneydelsen nedbringes med støtte (ydelsesstøtte mv.) inden opkrævning fra realkreditinstituttet, skal anføres som beboerbetaling, dvs. efter modregning af støtte.
Lån efter 1994 omprioriteringsloven som blev skyggeomprioriteret skal anføres med ydelsen før modregning af ydelsessikring.

Indbetalinger til landsdispositionsfonden.


Indledning

Ifølge Lov om almene boliger mv. og Landsbyggefondens regulativ af 24. marts 1999 skal almene boligafdelinger, kommunalt og amtskommunalt ejede ældreboliger samt selvejende ungdoms- og ældreboliginstitutioner indbetale halvdelen af de midler, der fremkommer ved udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering til landsdispositionsfonden for byggerier med tilsagnsdato før 1. januar 1999.

Selvstændige erhvervs- og institutionsafdelinger er ikke omfattet af reglerne. Lån vedrørende erhvervsarealer i boligafdelinger er omfattet af indbetalingspligten til Landsbyggefonden.

Boligorganisationerne skal give Landsbyggefonden oplysninger om afdelingernes lån til brug for opkrævningen af disse midler.

Til støtte for denne indberetning fremsendes i lighed med tidligere år disketter med fondens registrerede oplysninger om afdelinger med udamortiserede lån.

Det er herefter boligorganisationens ansvar, at oplysningerne kontrolleres og indsendes til fonden senest den 15. juni 2006.

De modtagne oplysninger vil efter en stikprøvevis kontrol danne baggrund for opkrævning af udamortiserede lån for 2007.

Hvilke data skal indberettes
Der indberettes for alle afdelinger, der enten har udamortiserede lån vedrørende den oprindelige finansiering, eller indenfor indeværende år (2006) eller de næste 5 år (2007-11) forventer en udamortisering af sådanne lån. Indberetningen skal indeholde oplysning om samtlige lån i den pågældende afdeling.

Boligafdelinger (almene boligorganisationer) etableret med støtte efter sanerings- og byfornyelseslove eller uden offentlig støtte skal indberette efter samme regler som ovennævnte byggeri støttet efter nybyggerireglerne.

For at opnå et korrekt grundlag for opkrævningen er det af stor vigtighed, at indberetningen er i overensstemmelse med bogføring, årsregnskaber osv., samt at der foretages en egentlig afstemning, inden indberetningen indsendes.

Især skal følgende punkter gennemgås nøje.

Afdelingens stamdata:

 • Afdelingens LBFnummer
 • Afdelingens matrikel nr. (som det fremgår af terminsopkrævning eller årsopgørelse)

For hvert enkelt lån:

 • Långiver
 • Pant/låne/ejendomsnummer (eksempel er vedlagt i bilag)
 • Lånets (evt.) løbenummer
 • Tinglyst hovedstol
 • Prioritetsydelse/beboerbetaling for sidste termin 
 • Antal terminer
 • Lånekode (1, 2 eller 3 jf. nedenfor)

Der er i år ikke krav om ajourføring af restgælden på det enkelte lån.

Følgende koder bedes anvendt til angivelse af låneformålet (en nærmere beskrivelse er vedlagt i bilag):

Oprindelig anskaffelsessum Kode: 1
Forbedringsarbejder, byggeskaderenovering mv. Kode: 2
Driftsstøttelån o. lign Kode: 3

Det er vigtigt, at de enkelte lån er påført korrekt lånekode, idet lån med kode 1 opkræves ved udamortisering, mens lån med kode 2 og 3 kun indberettes af hensyn til samkøringen med realkreditinstitutterne.

Hvis et lån til forbedringsarbejder fejlagtigt påføres kode 1, vil der automatisk blive opkrævet ydelse på dette lån.

Lån vedrørende til- og ombygninger mv. skal kun anføres som kode 1, hvis arbejdet er blevet finansieret/har kunnet finansieres som nybyggeri.

Lånenes udløbstidspunkt bedes oplyst så præcist som muligt, idet opkrævningen fremsendes for det efterfølgende kvartal.

Det er ikke et krav, at lån med kode 3 indberettes. Imidlertid håber fonden, at boligorganisationerne vil have ulejlighed med at indberette kode 3 lån, da dette kan lette samkøringen med realkreditinstitutterne.

Oplysningerne danner grundlag for beregning af indbetalingerne til Landsbyggefonden, men skal også bruges som samkøringspunkter med data, fonden modtager fra realkreditinstitutterne.

På længere sigt forventer fonden at kunne fremsende låneoplysninger via data fra realkreditinstitutterne.

Kontrol af data
Den enkelte boligorganisation, selvejende institution, kommune eller amtskommune er selv ansvarlig for rigtigheden af indberetningen.

Indberetningen skal attesteres af henholdsvis boligorganisationens, institutionens, kommunens eller amtskommunens revisor.

Indberetningsform
Indberetning foretages elektronisk i form af disketter, cd-rom eller e-post. Hvis indberetning sker med e-post er postadressen: LBF-laan@lbf.dk og det er vigtigt at filnavnene indeholder boligorganisationens og afdelingens LBF-ident.-numre.

Ved henvendelse til fonden, Linda Stidsen, tlf. 3376 2107 eller ovennævnte e-postadresse, kan boligorganisationen få tilsendt filerne med e-post.Enkelte leverandører af boligadministrative løsninger har udviklet deres eget system til indberetning af udamortiserede lån. Såfremt boligorganisationen ikke anvender LUIS-systemet, skal man sikre sig, at formkravene for indberetning er overholdt, samt at oplysningerne på disketten for 2006 indlæses i eget system.

Landsbyggefonden har fra Økonomistyrelsen modtaget oplysninger om, hvilke lån der er omfattet af ydelsessikring til skyggeomprioriterede lån og rentesikring. Disse oplysninger er påført de konkrete lån. Boligorganisationen kan ikke selv rette i disse data, men må oplyse eventuelle ændringer i et følgebrev.

Boligorganisationens og revisionens påtegning foretages på papirudskrift. Siden(r) med påtegning (sidste og evt. næstsidste side) og disketter/cd-rom indsendes til Landsbyggefonden senest d. 15. juni 2006.

Indbetaling til fonden
På baggrund af de indsendte oplysninger udsender Landsbyggefonden inden den 15. december en oversigt over de registrerede udamortiseringer til og med det kommende år. Dette danner grundlag for kvartalsvise opkrævninger af indbetalingerne til Landsbyggefonden.

Undtagelser og særbestemmelser
Såfremt afdelingen tidligere har tvangskonverteret lån med halvårlig til kvartårlig ydelse, kan lånet være knyttet til de særlige bestemmelser om 5. terminsydelse. Hvis dette er tilfældet, bedes det markeres i linien ”Ekstra kvartal ved tvangskonvertering”. Fonden vil herefter først opkræve ydelse for andet kvartal efter udamortiseringskvartalet.

Landsbyggefonden kan efter indstilling fra de respektive beliggenhedskommuner godkende fritagelser for indbetalinger fra afdelinger til de lokale dispositionsfonde, men der kan ikke gives fritagelse for den del af indbetalingerne, som skal indgå til Landsbyggefonden. For institutioner udskilt i selvstændige afdelinger er det dog kommunerne, som kan godkende fritagelse for betaling til lokale dispositionsfonde.

Hvis en boligafdeling har en lånefinansiering, som afviger væsentligt i forhold til andet byggeri opført på samme tidspunkt med hensyn til lånenes løbetid og forrentning m.v., kan Landsbyggefonden fastsætte en normalfinansiering for bebyggelsen på grundlag af den finansieringsordning, som var gældende for støttet byggeri på opførelsestidspunktet. Denne bestemmelse kan f.eks. have betydning for boligafdelinger (almene boligorganisationer), der er opført uden offentlig støtte.

Afslutning
Fonden vil gerne understrege vigtigheden af præcision i indberetningen for at undgå senere reguleringer, som i princippet gennemføres tilbage til udløbsåret/ år 2000.

Spørgsmål af generel eller principiel karakter om de nye indbetalinger kan rejses over for konsulent Helle Juul, direkte tlf. 3376 2123 eller fondens regnskabskonsulenter. Henvendelser om IT-tekniske forhold ved indberetningen kan foretages til Flemming Munch Mortensen, direkte tlf. 3376 2120. Praktiske forespørgsler kan rettes til Linda Stidsen, direkte tlf. 3376 2107, og til Vibeke Nielsen, direkte tlf. 3376 2105.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Bilag til Indbetalinger til landsdispositionsfonden LBF Orienterer nr. 381

Indberetning af pant/låne/ejendomsnr.:
Det omtalte nummer kan findes på årsopgørelser, terminsydelser mv. fra realkreditinstitutterne. Det skal understreges, at der IKKE er tale om BBR nummeret.

Nedenstående tabel indeholder eksempler på, hvorledes de respektive realkreditinstitutter oplyser Pant/låne/ejendomsnr. Ved indberetningen bedes nummeret oplyst efter samme model, som realkreditinstituttet anvender.

Institut Låneløbenummer
Realkredit Danmark Pantnummer 1234.5678 001
Nykredit Ejendomsnr. 0123456 1
BRFkredit Lånenr. 1012-003-456 Anvendes ikke ved BRFkredit


Lånekoder:
Kode 1: Lån vedrørende den oprindelige finansiering omfatter realkreditlån (beregnet efter sidste lånekonvertering), banklån, pantebrevslån, statslån, grundkapitallån, A-lån fra Landsbyggefonden o. lign. Disse lån er i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer) posteret på konto 408, Oprindelig prioritetsgæld.

Kode 2: Realkreditlån m.v. optaget til finansiering af forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. skal også indberettes. Det drejer sig om konto 413, Andre lån, i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). Der er ikke indbetalingspligt vedrørende disse lån, men de indberettes af hensyn til opbygning af låne-registreret og sammenligning med modtagne oplysninger fra Økonomistyrelsen og realkreditinstitutterne.

Kode 3: Der er ikke krav om at der skal ske indberetning af driftsstøttelån men det vil være en stor støtte for fonden, hvis de bliver indberettet.

Særligt om prioritetsydelser og beboerbetaling:
Hvis rentesikringsbærende lån er omlagt til rentetilpasningslån ved påbudt konvertering, skal beboerbetalingen (ikke låneydelsen) anføres i feltet låneydelse.
Lån hvor låneydelsen nedbringes med støtte (ydelsesstøtte mv.) inden opkrævning fra realkreditinstituttet, skal anføres som beboerbetaling, dvs. efter modregning af støtte.
Lån efter 1994 omprioriteringsloven som blev skyggeomprioriteret skal anføres med ydelsen før modregning af ydelsessikring.

Ordforklaringer

BBR

Det offentlige bygnings- og boligregister, som vedligeholdes ved indberetning til kommunerne.

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.

Tilsagnsdato

Tidspunkt for meddelelse af løfte om støtte til et byggeri.