LBF-orienterer nr. 390 31/8-2006

"Fysisk opretning og forbedring af almene boligbebyggelser"


I 2001 fremsendte Landsbyggefonden analysen: ”Opretning og forbedring i almene boligområder” om de almene boligers konkurrenceevne på boligmarkedet.

Siden da er konkurrencen blevet skærpet som følge af samfundsviklingen, med nye låneformer for ejerboliger, stigende problemer i visse boligområder, afvandring fra tyndere befolkede egne til vækstområder m.v.

Landsbyggefonden har som led i vurderingen af det langsigtede behov for fysisk opretning og forbedringer i almene boliger, fundet det væsentligt at få ajourført undersøgelsen fra 2001. På baggrund af den stedfundne udvikling og de udfordringer sektoren står overfor anses det for afgørende at udvikle og styrke de almene boligers attraktionsværdi. Dette er især beskrevet i de indledende afsnit i publikationen ”Almene boliger med fremtid”.

Den nye undersøgelse følger principielt den samme systematik som i den første undersøgelse. I beskrivelsen af udvalgte afdelinger i de forskellige tidsperioder er der her lagt mere vægt på at beskrive, hvilke udfordringer konkrete bebyggelser står overfor og hvilke indsatsområder (tiltag), som er relevante netop i de pågældende afdelinger. De 15 eksempler udgør en bred vifte af typiske afdelinger og anses for at være repræsentative for sektoren.

De økonomiske beregninger er bygget på det samme datagrundlag som i den første rapport. Der opereres fortsat med en bred vifte af forslag til genopretning og mulige forbedringer, som i forskellige kombinationer (scenarier) kan opfylde de beskrevne mål. Det gælder bl.a. bygningsmæssige investeringer i klimaskærmen, moderniseringer af køkken og bad, større indsats med hensyn til øget tilgængelighed (elevatorbetjening), tilpasninger af boligstørrelser (sammenlægninger mv.), forbedringer af indeklima og miljøforbedringer af udearealer mv. Dertil kommer en mulig indsats for støjbekæmpelse, varetagelse af bevaringshensyn og arkitektonisk kvalitet af bygninger og byrum mv.

På baggrund af erfaringstal fra gennemførte renoveringer af ældre boligtyper (byfornyelse) og gennemførte investeringer vedrørende byggeskader mv. (statens og Landsbyggefondens støtteordning) er der på baggrund af et omfattende datamateriale foretaget beregninger baseret på BBR-registret. Dette er dog ajourført til nutidigt prisniveau. For overskuelighedens skyld og fordi der er forskelle på bygningstyper i forskellige årgange er der sket en opdeling af bygningsmassen i 3 tidsmæssigt sammenhængende grupper. For hver gruppe er der foretaget beregning over typiske investeringer som kendetegner gruppen for så vidt angår etageboliger og tæt/lave boliger. Der er ikke opstillet 3 scenarier, som i den første rapport. Efter justeringer af de forudsatte investeringer ender det samlede investeringsomfang – svarende til ”det store scenarie” i 2001 – nu på 163 mia. kr. over en 20 års periode.

Landsbyggefonden fremlægger hermed resultaterne af den nye analyse af investeringsbehovet med henblik på at bidrage til debatten om den nødvendige udvikling af den almene sektors vilkår og konkurrenceevne.

Yderligere eksemplarer kan i begrænset omfang rekvireres hos fonden, Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

"Fysisk opretning og forbedring af almene boligbebyggelser"


I 2001 fremsendte Landsbyggefonden analysen: ”Opretning og forbedring i almene boligområder” om de almene boligers konkurrenceevne på boligmarkedet.

Siden da er konkurrencen blevet skærpet som følge af samfundsviklingen, med nye låneformer for ejerboliger, stigende problemer i visse boligområder, afvandring fra tyndere befolkede egne til vækstområder m.v.

Landsbyggefonden har som led i vurderingen af det langsigtede behov for fysisk opretning og forbedringer i almene boliger, fundet det væsentligt at få ajourført undersøgelsen fra 2001. På baggrund af den stedfundne udvikling og de udfordringer sektoren står overfor anses det for afgørende at udvikle og styrke de almene boligers attraktionsværdi. Dette er især beskrevet i de indledende afsnit i publikationen ”Almene boliger med fremtid”.

Den nye undersøgelse følger principielt den samme systematik som i den første undersøgelse. I beskrivelsen af udvalgte afdelinger i de forskellige tidsperioder er der her lagt mere vægt på at beskrive, hvilke udfordringer konkrete bebyggelser står overfor og hvilke indsatsområder (tiltag), som er relevante netop i de pågældende afdelinger. De 15 eksempler udgør en bred vifte af typiske afdelinger og anses for at være repræsentative for sektoren.

De økonomiske beregninger er bygget på det samme datagrundlag som i den første rapport. Der opereres fortsat med en bred vifte af forslag til genopretning og mulige forbedringer, som i forskellige kombinationer (scenarier) kan opfylde de beskrevne mål. Det gælder bl.a. bygningsmæssige investeringer i klimaskærmen, moderniseringer af køkken og bad, større indsats med hensyn til øget tilgængelighed (elevatorbetjening), tilpasninger af boligstørrelser (sammenlægninger mv.), forbedringer af indeklima og miljøforbedringer af udearealer mv. Dertil kommer en mulig indsats for støjbekæmpelse, varetagelse af bevaringshensyn og arkitektonisk kvalitet af bygninger og byrum mv.

På baggrund af erfaringstal fra gennemførte renoveringer af ældre boligtyper (byfornyelse) og gennemførte investeringer vedrørende byggeskader mv. (statens og Landsbyggefondens støtteordning) er der på baggrund af et omfattende datamateriale foretaget beregninger baseret på BBR-registret. Dette er dog ajourført til nutidigt prisniveau. For overskuelighedens skyld og fordi der er forskelle på bygningstyper i forskellige årgange er der sket en opdeling af bygningsmassen i 3 tidsmæssigt sammenhængende grupper. For hver gruppe er der foretaget beregning over typiske investeringer som kendetegner gruppen for så vidt angår etageboliger og tæt/lave boliger. Der er ikke opstillet 3 scenarier, som i den første rapport. Efter justeringer af de forudsatte investeringer ender det samlede investeringsomfang – svarende til ”det store scenarie” i 2001 – nu på 163 mia. kr. over en 20 års periode.

Landsbyggefonden fremlægger hermed resultaterne af den nye analyse af investeringsbehovet med henblik på at bidrage til debatten om den nødvendige udvikling af den almene sektors vilkår og konkurrenceevne.

Yderligere eksemplarer kan i begrænset omfang rekvireres hos fonden, Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen