LBF-orienterer nr. 404 27/2-2007

Tilskud til social og forebyggende indsats 2007-2010 (4 x 400 mill.kr.)


Nye støttemuligheder

Boligaftalen gennemført ved lovændring i december 2006 indebærer blandt andet, at der i perioden 2007 til og med 2010 årligt er afsat 400 mill.kr. til huslejenedsættelser og boligsociale foranstaltninger fordelt med op til 200 mill.kr. årligt til huslejenedsættelser og minimum 200 mill.kr. årligt til boligsociale foranstaltninger.

Disse 4 gange 400 mill.kr. kan ses som en forlængelse af de 600 mill.kr. i den såkaldte ”ghettopulje” i 2006, som blev aftalt i forbindelse med boligaftalen december 2005, og som er blevet foreløbig fordelt på baggrund af ansøgninger, som boligorganisationer indsendte til Landsbyggefonden i 2006.

Ansøgningsfristen på 2006-”ghettopuljen” var 1. juni 2006, og efter behandling af det omfattende ansøgningsmateriale blev de foreløbige tilsagn udmeldt til boligorganisationerne primo oktober 2006, og inden 1. juni 2007 skal de boligorganisationer, der har fået foreløbig udmelding herom, udfærdige endelige helhedsplaner, som de endelige bevillinger fra 2006-”ghettopuljen” kan uddeles på baggrund af.

På baggrund af disse erfaringer er der aftalt en forenklet og mere effektiv ansøgnings- og bevillingsprocedure for de 4 x 400 mill.kr.

Ansøgningsterminer
I stedet for fire årlige ansøgningsrunder gennemføres to ansøgningsrunder suppleret med en indledende fordeling af de 400 mill.kr. i 2007-puljen til de mange ansøgninger, som blev indgivet til ”ghettopuljen” i 2006. Hvoraf mange ikke kunne imødekommes og kom på venteliste m.v.

Første termin:
På baggrund af ansøgningerne til ”ghettopuljen” i 2006 fordeles de 400 mill.kr., der er afsat for 2007. Principperne for fordelingen af de 400 mill.kr. vil således være de samme som fordelingen af midlerne i 2006-puljen.

Der reserveres 200 mill.kr. til huslejenedsættelser, og fordelingen af disse penge vil ske efter samme model, som blev anvendt for de 200 mill.kr. til huslejenedsættelse i ghettopuljen. Det betyder, at både ansøgninger på hovedlisten, som allerede har fået foreløbigt tilsagn om huslejenedsættelser, og ansøgninger på ventelisten vil blive inddraget i prioriteringen af de ekstra 200 mill.kr. i huslejenedsættelser.

De 200 mill.kr. til boligsociale foranstaltninger i 2007-puljen fordeles ligeledes ud fra en samlet prioritering af ansøgninger på hoved- og ventelisten for at sikre en retfærdig fordeling. Principperne for fordeling af disse midler vil følge de samme retningslinier, som er blevet anvendt i den foreløbige fordeling af 2006-puljen.

Boligområderne, som i efteråret 2006 har modtaget foreløbig udmelding om midler fra 2006-puljen, skal udarbejde endelige helhedsplaner, der skal danne baggrund for den endelige fordeling af midlerne.

Eftersom der nu skal ske en yderligere behandling af ansøgningerne til 2006-puljen med henblik på at fordele de 400 mill.kr. i 2007-puljen, vil de boligorganisationer, der har indsendt ansøgninger til puljen i 2006, i løbet af marts måned 2007 få meddelelse om den yderligere sagsbehandling af de allerede indsendte ansøgninger. Dermed vil boligorganisationerne få en tilbagemelding om foreløbig reservation af midler til deres ansøgninger, som kan fordeles på baggrund af endelige helhedsplaner, som senest skal indsendes til Landsbyggefonden 1. juni 2007 (eventuelt konkrete fristforlængelser).

Anden termin:
Der fastsættes en ansøgningstermin ca. 1. november 2007, hvorefter boligorganisationer i samarbejde med kommuner kan ansøge om del i puljerne i 2008 og 2009 på i alt 800 mill.kr., hvoraf op til 400 mill.kr. kan anvendes til huslejenedsættelser og mindst 400 mill.kr. skal anvendes til boligsociale foranstaltninger.

Principperne for fordeling af huslejenedsættelser vil i vid udstrækning være de samme, som blev anvendt i forbindelse med 2006-puljen og 2007-puljen, idet der ved bevillingen af huslejenedsættelserne i anden termin vil være en øget fokus på egentlige huslejenedsættelser, som ikke direkte har forbindelse med renoveringer.

Til ansøgningerne om midler til de boligsociale foranstaltninger vil der, i en vejledning, blive opstillet form – og indholdskrav, som på den ene side sikrer det fornødne indhold i ansøgningerne og angiver en retning for indsatserne, og som på den anden side sætter klare grænser for ansøgningernes form og omfang for at forebygge umødig ressourceanvendelse både i produktionen og den efterfølgende behandling af ansøgningerne.

Krav til ansøgninger

I hovedtræk vil kravene til ansøgningerne være, at indholdet rubriceres i f. eks. følgende temaer:
Beskæftigelse/erhverv
Sundhed/omsorg/ældre mv.
Børn og unge/skoler/institutioner
Kriminalitet/SSP/tryghed
Forsøg med regler, herunder anvisningsmodeller og nye samarbejdsformer mv.

Temaerne kan prioriteres indbyrdes og enkelte helt udelades i en af terminerne!

Samtidig stilles der krav om en enhedsorganisation, f. eks. organisatorisk forankret i områdesekretariater eller lignende samarbejdsfora, så vidt muligt med udelt ledelseskompetence.

Såfremt der etableres områdesekretariater skal disse, udover at sikre den lokale koordinering af indsatserne, også fungerer som platform for det lokale samarbejde mellem de forskellige aktører.

Tredje termin:
Ca. pr. 1. april 2009 iværksættes anden og sidste ansøgningsrunde, hvor der kan ansøges om de 400 mill.kr. i 2010-puljen, hvor op til 200 mill.kr. kan anvendes til huslejenedsættelser og mindst 200 mill.kr. til boligsociale foranstaltninger.

Principperne for ansøgningerne vil være helt de samme som i anden termin, idet der selvfølgelig vil være den yderligere dimension i 2009-ansøgningerne, at en del af ansøgningerne kan forventes at vedrøre projekter, som der allerede er ansøgt til i hhv. 2006 og i efteråret 2007, og hvor der kan være opstået behov for yderligere ressourcer.

Der skal dog understreges, at den tredje termin ligesom den anden er en ”normal” ansøgningsrunde, hvor alle ansøgninger behandles på lige fod.

Landsbyggefondens bestyrelse har med socialministerens godkendelse vedtaget et ændret regulativ efter ovennævnte retningslinier. Regulativet udsendes snarest.

Evalueringer m.v.
Til evaluering af indsatsen og erfa-samarbejdet afsættes der ca. 2% af de samlede beløb. Evalueringsopgaven udbydes efter gældende regler på baggrund af en nærmere beskrivelse af opgaven (kravspecifikation). Der etableres en følgegruppe med deltagelse af KL, BL og Socialministeriet.Boligsocial funktion i Landsbyggefondens driftsstøtteafdeling
På grund af de fortsatte støttemuligheder vedrørende de boligsociale aktiviteter har Landsbyggefonden besluttet at oprette en boligsocial funktion i fondens driftsstøtteafdeling. Funktionen vil fremtidigt forestå sagsbehandling og vejledning i forbindelse med fondens støtte til boligsociale aktiviteter samt kontakten til erfa-samarbejdet (Byudvalgssamarbejdet) og evalueringsprojekter. Henvendelse kan ske til funktionsleder, specialkonsulent Jørgen Olsen, direkte tlf. 3376 2140, og konsulent Michael H. Jørgensen, tlf. 3376 2166.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.