LBF-orienterer nr. 406 13/3-2007

Forhøjelse pr. 1. januar 2008 af indbetalinger til landsdispositionsfonden


Efter de gældende regler er indbetalingerne til Landsbyggefonden fra udamortiserede lån forskellige afhængigt af tilsagnsåret. For almene boligafdelinger, der har fået tilsagn om støtte før den 1. januar 1999 indbetales 1/2 til boligorganisationens dispositionsfond og 1/2 videreindbetales til Landsbyggefonden. For afdelinger med tilsagn i 1999 eller senere, skal 2/3 af ydelserne indbetales til Landsbyggefonden.

Folketinget har ved lov nr. 1590 af 20. december 2006 besluttet at ændre reglerne for indbetalingerne til Landsbyggefonden for afdelinger med tilsagn før 1999, så en større del af midlerne fordeles via Landsbyggefonden. De fremtidige indbetalinger fordeles således, at 1/3 af midlerne indbetales til dispositionsfonden, og 2/3 indbetales til Landsbyggefonden. Den nye fordeling af de likvide midler har virkning for midler, der fremkommer efter den 1. januar 2008. Forhøjelsen respekterer forpligtelser til tilbagebetaling af lån optaget til frikøb af hjemfaldsklausuler samt meddelte fritagelser (til og med 2007) for indbetaling af likvide midler til dispositionsfondene.

Indbetalingerne ændres tilsvarende for kommunale, regionale og selvejende ældreboliger med tilsagn før 1999. Efter de gældende regler er fordelingen for kommunale, regionale og selvejende ældreboliger med tilsagn før 1999, at 1/2 anvendes til formål, som dispositionsfonden dækker i forhold til almene boligafdelinger, og at 1/2 indbetales til Landsbyggefonden. Fremtidige indbetalinger fordeles således, at 1/3 anvendes til dispositionsfondsformål, mens 2/3 indbetales til Landsbyggefonden.

Landsbyggefondens bestyrelse har derfor d. 8. februar 2007 ændret reglerne for indbetalingerne til landsdispositionsfonden. Socialministeriet har d. 27. februar 2007 godkendt ændringen. De nye regler for alment byggeri med tilsagn før 1999 er trådt i kraft d. 1. januar 2007 og følger vedlagt.

Medio april 2007 udsender fonden oplysninger om de foreliggende låneindberetninger vedrørende boligorganisationens afdelinger med henblik på at få ajourført oplysningerne, der så vil danne baggrund for indbetalingerne i 2008.

Sammen med det materiale, som fonden plejer at fremsende, vil der i år blive vedlagt en oversigt over de oplysninger, som fonden har fået fra realkreditinstitutterne vedrørende afdelingernes lån. I år vil oplysningerne fra realkreditinstitutterne primært kunne tjene som en støtte for boligorganisationerne til at lette indberetningerne, men det er tanken, at disse oplysninger på sigt kan danne grundlag for boligorganisationernes indberetninger. Fonden vil derfor bede boligorganisationerne om at kontrollere oplysningerne fra realkreditinstitutterne.

Det skal bemærkes, at fristen for indberetning af lånedataene er fastsat til den 15. juni 2007 jf. regulativ om indbetalinger til landsdispositionsfonden § 3 stk. 4. Der vil kun rent undtagelsesvis blive givet udsættelse og kun i en begrænset periode.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Forhøjelse pr. 1. januar 2008 af indbetalinger til landsdispositionsfonden


Efter de gældende regler er indbetalingerne til Landsbyggefonden fra udamortiserede lån forskellige afhængigt af tilsagnsåret. For almene boligafdelinger, der har fået tilsagn om støtte før den 1. januar 1999 indbetales 1/2 til boligorganisationens dispositionsfond og 1/2 videreindbetales til Landsbyggefonden. For afdelinger med tilsagn i 1999 eller senere, skal 2/3 af ydelserne indbetales til Landsbyggefonden.

Folketinget har ved lov nr. 1590 af 20. december 2006 besluttet at ændre reglerne for indbetalingerne til Landsbyggefonden for afdelinger med tilsagn før 1999, så en større del af midlerne fordeles via Landsbyggefonden. De fremtidige indbetalinger fordeles således, at 1/3 af midlerne indbetales til dispositionsfonden, og 2/3 indbetales til Landsbyggefonden. Den nye fordeling af de likvide midler har virkning for midler, der fremkommer efter den 1. januar 2008. Forhøjelsen respekterer forpligtelser til tilbagebetaling af lån optaget til frikøb af hjemfaldsklausuler samt meddelte fritagelser (til og med 2007) for indbetaling af likvide midler til dispositionsfondene.

Indbetalingerne ændres tilsvarende for kommunale, regionale og selvejende ældreboliger med tilsagn før 1999. Efter de gældende regler er fordelingen for kommunale, regionale og selvejende ældreboliger med tilsagn før 1999, at 1/2 anvendes til formål, som dispositionsfonden dækker i forhold til almene boligafdelinger, og at 1/2 indbetales til Landsbyggefonden. Fremtidige indbetalinger fordeles således, at 1/3 anvendes til dispositionsfondsformål, mens 2/3 indbetales til Landsbyggefonden.

Landsbyggefondens bestyrelse har derfor d. 8. februar 2007 ændret reglerne for indbetalingerne til landsdispositionsfonden. Socialministeriet har d. 27. februar 2007 godkendt ændringen. De nye regler for alment byggeri med tilsagn før 1999 er trådt i kraft d. 1. januar 2007 og følger vedlagt.

Medio april 2007 udsender fonden oplysninger om de foreliggende låneindberetninger vedrørende boligorganisationens afdelinger med henblik på at få ajourført oplysningerne, der så vil danne baggrund for indbetalingerne i 2008.

Sammen med det materiale, som fonden plejer at fremsende, vil der i år blive vedlagt en oversigt over de oplysninger, som fonden har fået fra realkreditinstitutterne vedrørende afdelingernes lån. I år vil oplysningerne fra realkreditinstitutterne primært kunne tjene som en støtte for boligorganisationerne til at lette indberetningerne, men det er tanken, at disse oplysninger på sigt kan danne grundlag for boligorganisationernes indberetninger. Fonden vil derfor bede boligorganisationerne om at kontrollere oplysningerne fra realkreditinstitutterne.

Det skal bemærkes, at fristen for indberetning af lånedataene er fastsat til den 15. juni 2007 jf. regulativ om indbetalinger til landsdispositionsfonden § 3 stk. 4. Der vil kun rent undtagelsesvis blive givet udsættelse og kun i en begrænset periode.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.