LBF-orienterer nr. 410 25/4-2007

Indbetalinger til landsdispositionsfonden.

Indledning

For byggerier med tilsagnsdato før 1. januar 1999 skal halvdelen af de midler (fra 1. januar 2008 2/3), der fremkommer ved udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering indbetales til landsdispositionsfonden. Dette gælder for almene boligafdelinger, almene ældreboliger, der ejes af en kommune eller en region, samt selvejende ungdoms- og ældreboliginstitutioner. Der henvises til Lov om almene boliger m.v. og Landsbyggefondens regulativ af 8. februar 2007, jf. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 406 af 13. marts 2007.

Lån vedrørende erhvervs- og institutionsarealer i boligafdelinger er omfattet af indbetalingspligten. Selvstændige erhvervs- og institutionsafdelinger er ikke omfattet.

Denne orientering har følgende indhold:

 1. Frist for indberetningen 2007
 2. Nyt siden indberetningen 2006
  a. E-post i stedet for disketter
  b. Data fra realkreditinstitutterne
 3. Låneindberetningen. Hvilke data skal indberettes
 4. Hvis boligorganisationen intet har at indberette
 5. Kontrol af data
 6. Indberetningsform
 7. Indbetaling til fonden
 8. Undtagelser og særbestemmelser
 9. Afslutning

1. Frist for indberetningen 2007

Materialet skal indsendes til fonden senest den 15. juni 2007.
Der vil kun undtagelsesvist blive bevilget udsættelse ud over 15. juni 2007.

De modtagne oplysninger vil efter en stikprøvevis kontrol danne baggrund for opkrævning af udamortiserede lån for 2008.

2. Nyt siden indberetningen i 2006

2.a. E-post i stedet for disketter

Til støtte for indberetningen fremsendes fondens registrerede oplysninger om afdelinger med udamortiserede lån. I modsætningen til tidligere fremsendes dataene som filer til den E-postadresse, som fremgår af medsendte følgebrev (kun sendt til boligorganisationerne).

Såfremt fonden ikke kender organisationens E-postadresse, fremsendes materialet på disketter.

Udsendelsen består af filer vedrørende de af fonden registrerede lån, (svarende til tidligere års udsendelser), samt af nogle Exceldokumenter med data fra realkreditinstitutterne, jf. nedenfor. Exceldokumenterne udsendes indtil videre kun til boligorganisationerne. Selvejende institutioner og kommuner vil ved henvendelse til fonden kunne rekvirere data fra de nedenfor nævnte realkreditinstitutter.

2.b Data fra realkreditinstitutterne

Fra indeværende indberetningsår har fonden indledt et samarbejde med realkreditinstitutterne om udlevering af data.

Fonden har modtaget data på alle aktuelle lån som almene boligafdelinger har optaget i BRFkredit, LR Realkredit, Nykredit og Realkredit Danmark. (Dvs. at allerede udamortiserede lån ikke er med i oplysningerne).

De modtagne data fremgår af de udsendte Exceldokumenter (et for hver afdeling).

Dataene indeholder oplysninger om långiver, pant/låne/ejendomsnummer, lånetype, hovedstol på lånene, udløbsår samt en kolonne, hvor det skal afmærkes om boligorganisationen er enig i realkreditinstitutternes data.

Efter udfyldelse af kommentarerne i Exceldokumenterne skal dokumentet gemmes i boligorganisationens eget elektroniske arkiv. Bemærk at de enkelte filer ikke må omdøbes.

Herefter skal dokumenterne elektronisk godkendes og underskrives af ledelsen på fane 2 i dokumenterne og returneres sammen med låneindberetningen til LBF-laan@lbf.dk.

Når alle lånene er kommenteret på ovennævnte Exceldokumenter, skal eventuelle rettelser/tilføjelser i dataene rettes i selve låneindberetningen af boligorganisationen.

Såfremt boligorganisationen ikke er enig i realkreditinstitutternes data, vil Landsbyggefonden på baggrund af oplysningerne fra boligorganisationen drøfte dette med det pågældende realkreditinstitut og korrigere evt. fejl.

Bemærk venligst at dataene fra realkreditinstitutterne fremsendes, uanset om afdelingen har lån, der er omfattet af indberetningspligten. Fonden håber, at boligorganisationerne vil kommentere alle de fremsendte data, så eventuelle fejl kan rettes, inden dataene danner baggrund for fremtidige indberetninger.

3. Låneindberetningen. Hvilke data skal indberettes

Der skal ske indberetning af lån for alle afdelinger, der enten har udamortiserede lån vedrørende den oprindelige finansiering, eller i årene (2007-12) forventer en udamortisering af sådanne lån. Indberetningen skal indeholde oplysning om samtlige lån i den pågældende afdeling. (Altså også banklån m.v. og lån i andre realkreditinstitutter, end de tidligere nævnte).

Boligafdelinger (almene boligorganisationer) etableret med støtte efter sanerings- og byfornyelseslove eller uden offentlig støtte skal indberette efter samme regler som ovennævnte byggeri støttet efter nybyggerireglerne.

Selvom afdelingen endnu ikke er indberetningspligtig, modtager fonden gerne en indberetning.

For at opnå et korrekt grundlag for opkrævningen er det af stor vigtighed, at indberetningen er i overensstemmelse med bogføring, årsregnskaber, realkreditinstitutternes oplysninger osv., samt at der foretages en egentlig afstemning til årsregnskaber samt ovennævnte Exceldokumenter, inden indberetningen indsendes.

Det er vigtigt, at dataene udfyldes korrekt. Især skal pant/låne/ejendomsnummeret være korrekt, idet denne nøgle anvendes til samkøring af data med realkreditinstitutterne. Der henvises til bilaget for en uddybning af dette punkt. Såfremt der er fejl i nøglen, vil dataene også blive forkerte ved næste års udsendelse.

Der er ikke nødvendigt at ajourføre restgælden på det enkelte lån eller oplyse matrikelbetegnelser.

Følgende koder bedes anvendt til angivelse af låneformålet (en nærmere beskrivelse er vedlagt i bilag):

Oprindelig anskaffelsessum Kode: 1
Forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. Kode: 2
Driftsstøttelån o. lign Kode: 3

Det er vigtigt, at de enkelte lån er påført korrekt lånekode, idet lån med kode 1 opkræves ved udamortisering, mens lån med kode 2 og 3 kun indberettes af hensyn til samkøringen med realkreditinstitutterne.

Hvis et lån til forbedringsarbejder eller driftsstøttelån fejlagtigt påføres kode 1, vil der automatisk blive opkrævet ydelse på lånet.

Lån vedrørende til- og ombygninger m.v. skal kun anføres som kode 1, hvis arbejdet er blevet finansieret/har kunnet finansieres som nybyggeri.

Lånenes udløbstidspunkt bedes oplyst så præcist som muligt, idet indbetalingen til Landsbyggefonden påbegyndes det efterfølgende kvartal.

Det er ikke et krav, at lån med kode 3 indberettes. Imidlertid håber fonden, at boligorganisationerne vil have ulejlighed med at indberette kode 3 lån, da dette kan lette samkøringen med realkreditinstitutterne.

4. Hvis boligorganisationen intet har at indberette

Såfremt en boligorganisation ikke har afdelinger med lån, der er udamortiseret eller som udamortiseres i 2007-2012, skal en bekræftelse på dette sendes til LBF-laan@lbf.dk. Bekræftelsen skal indeholde boligorganisationsnummer samt en erklæring om, at boligorganisationen ikke har afdelinger, der er indberetningspligtige.

5. Kontrol af data

Den enkelte boligorganisation, selvejende institution eller kommune er ansvarlig for rigtigheden af indberetningen.

Indberetningen skal attesteres af henholdsvis boligorganisationens, institutionens eller kommunens revisor.

6. Indberetningsform

Indberetning foretages elektronisk i form af e-post. Alle filer skal fremsendes til LBF-laan@lbf.dk med samme filnavn, som de havde ved modtagelsen fra fonden.

Det er vigtigt, at det nye år vælges, når der efter indlæsning af filer skal arbejdes med dataene, da ændringerne eller rettes i tidligere år.

Såfremt der er foretaget sammenlægning af afdelinger, som ikke fremgår af det udsendte materiale, bedes fonden kontaktet inden indlæsning af data, idet fonden kan være behjælpelig med en sammenkøring af dataene.

Har afdelingen ikke tidligere været omfattet af indberetningspligten, oprettes filerne mest hensigtsmæssigt i LUIS, jf. nedenfor.

Enkelte leverandører af boligadministrative løsninger har udviklet deres eget system til indberetning af udamortiserede lån. Såfremt boligorganisationen ikke anvender LUIS-systemet, skal man sikre sig, at formkravene for indberetning er overholdt, samt at oplysningerne fra E-posten for 2007 indlæses i eget system.

Det kan oplyses, at der i LUIS findes en manual vedrørende programmet m.v. Denne manual er tilgængelig under Start/Programmer /LUIS, når LUIS er installeret. Luisprogrammet og manualen er også tilgængeligt på www.lbf.dk under Boligregistrering/Bidrag/Indbetalinger til landsdisp. fonden.

Landsbyggefonden har fra Økonomistyrelsen modtaget oplysninger om, hvilke lån der er omfattet af ydelsessikring til skyggeomprioriterede lån og rentesikring. Disse oplysninger er påført de konkrete lån. Boligorganisationen kan ikke selv rette i disse data, men må oplyse eventuelle ændringer i et følgebrev.

Boligorganisationens og revisionens påtegning foretages på papirudskrift. Siden(r) med påtegning (sidste og evt. næstsidste side) indsendes til Landsbyggefonden senest d. 15. juni 2007.

7. Indbetaling til fonden

På baggrund af de indsendte oplysninger udsender Landsbyggefonden inden den 15. december en oversigt over de registrerede udamortiseringer til og med det kommende år. Dette danner grundlag for kvartalsvise opkrævninger af indbetalingerne til Landsbyggefonden.

8. Undtagelser og særbestemmelser

Såfremt afdelingen tidligere har konverteret lån med halvårlig til kvartårlig ydelse, kan lånet være knyttet til de særlige bestemmelser om 5. terminsydelse. Hvis dette er tilfældet, bedes det markeres i linien ”Ekstra termin ved tvangskonvertering”. Fonden vil herefter først opkræve ydelse for andet kvartal efter udamortiseringskvartalet.

Landsbyggefonden kan efter indstilling fra de respektive beliggenhedskommuner godkende fritagelser for indbetalinger fra afdelinger til de lokale dispositionsfonde, men der kan ikke gives fritagelse for den del af indbetalingerne, som skal indgå til Landsbyggefonden. For institutioner udskilt i selvstændige afdelinger er det dog kommunerne, som kan godkende fritagelse for betaling til lokale dispositionsfonde.

Hvis en boligafdeling har en lånefinansiering, som afviger væsentligt i forhold til andet byggeri opført på samme tidspunkt med hensyn til lånenes løbetid og forrentning m.v., kan Landsbyggefonden fastsætte en normalfinansiering for bebyggelsen på grundlag af den finansieringsordning, som var gældende for støttet byggeri på opførelsestidspunktet. Denne bestemmelse kan f.eks. have betydning for boligafdelinger (almene boligorganisationer), der er opført uden offentlig støtte.

9. Afslutning

Fonden vil gerne understrege vigtigheden af præcision i indberetningen for at undgå efterfølgende reguleringer med tilbagevirkende kraft.

Spørgsmål af generel eller principiel karakter om de nye indbetalinger kan rejses over for fondens regnskabskonsulenter. Henvendelser om IT-tekniske forhold ved indberetningen kan foretages til Flemming Munch Mortensen, direkte tlf. 3376 2120. Praktiske forespørgsler kan rettes til Linda Stidsen, direkte tlf. 3376 2107, og til Vibeke Nielsen, direkte tlf. 3376 2105.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Bilag til Indbetalinger til landsdispositionsfonden LBF Orienterer nr. 410

Indberetning af pant/låne/ejendomsnr.:
Det omtalte nummer kan findes på årsopgørelser, terminsydelser m.v. fra realkreditinstitutterne. Det skal understreges, at der IKKE er tale om BBR nummeret.

Nedenstående tabel indeholder eksempler på, hvorledes de respektive realkreditinstitutter oplyser Pant/låne/ejendomsnr. Ved indberetningen bedes nummeret oplyst efter samme model, som realkreditinstituttet anvender (dog gerne uden punktum og bindestreger).

Institut Låneløbenummer
Realkredit Danmark Pantnummer 12345678 001
Nykredit Ejendomsnr. 0123456 1
BRFkredit Lånenr. 1012003456 Anvendes ikke ved BRFkredit


Lånekoder:
Kode 1: Lån vedrørende den oprindelige finansiering omfatter realkreditlån (beregnet efter sidste lånekonvertering), banklån, pantebrevslån, statslån, grundkapitallån, A-lån fra Landsbyggefonden o. lign. Disse lån er i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer) posteret på konto 408, Oprindelig prioritetsgæld.

Kode 2: Realkreditlån m.v. optaget til finansiering af forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. skal også indberettes. Det drejer sig om konto 413, Andre lån, i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). Der er ikke indbetalingspligt vedrørende disse lån, men de indberettes af hensyn til opbygning af låne-registreret og sammenligning med modtagne oplysninger fra Økonomistyrelsen og realkreditinstitutterne.

Kode 3: Der er ikke krav om at der skal ske indberetning af driftsstøttelån men det vil være en stor støtte for fonden, hvis de bliver indberettet.

Særligt om prioritetsydelser og beboerbetaling:
Hvis rentesikringsbærende lån er omlagt til rentetilpasningslån ved påbudt konvertering, skal beboerbetalingen (ikke låneydelsen) anføres i feltet låneydelse.
Lån hvor låneydelsen nedbringes med støtte (ydelsesstøtte m.v.) inden opkrævning fra realkreditinstituttet, skal anføres som beboerbetaling, dvs. efter modregning af støtte.
Lån efter 1994 omprioriteringsloven som blev skyggeomprioriteret skal anføres med ydelsen før modregning af ydelsessikring.

Ordforklaringer

BBR

Det offentlige bygnings- og boligregister, som vedligeholdes ved indberetning til kommunerne.

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.

Tilsagnsdato

Tidspunkt for meddelelse af løfte om støtte til et byggeri.