LBF-orienterer nr. 414 31/5-2007

Tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger, 2008-2009 (2 x 400 mill.kr.)


Baggrund

Som anført i ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 404 af 27. februar 2007 er der som konsekvens af boligaftalen gennemført en lovændring i december 2006, som bl.a. indebærer, at der i perioden 2007 til og med 2010 årligt er afsat 400 mio.kr. til huslejenedsættelser og boligsociale foranstaltninger fordelt med op til 200 mio.kr. årligt til huslejenedsættelser og minimum 200 mio. kr. årligt til bolig-sociale foranstaltninger.

Disse 4 gange 400 mio.kr. kan ses som en forlængelse af de 600 mio.kr. i den såkaldte ”ghettopulje” i 2006, hvor ansøgningsfristen var 1. juni 2006. I marts 2007 blev de 400 mio.kr, der er afsat for 2007, fordelt inden for 2006-ansøg-ningsmassen. Nu indkaldes ansøgninger vedrørende midlerne for 2008 og 2009,
2 gange 400 mio. kr. og i foråret 2009 indkaldes ansøgninger vedrørende midlerne for 2010, 400 mio. kr.

Ansøgningsfrist 1. november 2007
Inden den 1. november 2007 kan boligorganisationer i samarbejde med kommuner ansøge om del i puljerne i 2008 og 2009 på i alt 800 mill.kr., hvoraf op til 400 mill.kr. kan anvendes til huslejenedsættelser og mindst 400 mill.kr. skal anvendes til boligsociale foranstaltninger.

Principperne for fordeling af huslejenedsættelser vil i vid udstrækning være de samme, som blev anvendt i forbindelse med 2006-puljen og 2007-puljen, idet der ved bevillingen af huslejenedsættelserne i anden termin vil være en øget fokus på egentlige huslejenedsættelser, som ikke direkte har forbindelse med renoveringer.

Til ansøgningerne om midler til de boligsociale foranstaltninger er der i vedlagte vejledning opstillet form – og indholdskrav, som på den ene side skal sikre det fornødne indhold i ansøgningerne og angiver en retning for indsatserne, og som på den anden side sætter grænser for ansøgningernes form og omfang for at forebygge unødig ressourceanvendelse både i produktionen og den efterfølgende behandling af ansøgningerne.

Krav til ansøgninger

I hovedtræk vil kravene til ansøgningerne være, at indholdet rubriceres i f.eks. følgende temaer:
Beskæftigelse/erhverv
Sundhed/omsorg/ældre mv.
Børn og unge/skoler/institutioner
Kriminalitet/SSP/tryghed
Forsøg med regler, herunder anvisningsmodeller og nye samarbejdsformer mv.

I denne ansøgningsrunde har Landsbyggefondens bestyrelse godkendt, at der sker en prioritering af ansøgninger som vægter en indsats på erhvervs- og beskæftigelsesområdet og/eller ønsker at arbejde med organisatoriske ændringer, herunder forsøg med ændrede regler.

Der stilles generelt krav om en enhedsorganisation, f.eks. organisatorisk forankret i områdesekretariater eller lignende samarbejdsfora, så vidt muligt med udelt ledelseskompetence.

Når der etableres områdesekretariater skal disse, udover at sikre den lokale koordinering af indsatserne, også fungerer som platform for det lokale samarbejde mellem de forskellige aktører.

Husk venligst straks at rekvirere de krævede Boligstatistiske Nøgletal (KÅS-tabeller) hos Danmarks Statistik, hvis ansøgning påtænkes.


Finansiering
Der skal udarbejdes et foreløbigt budget over den samlede indsats forventede indtægter og udgifter. Budgettet skal være i balance og relaterer sig til de foreslåede aktiviteter og skal specificeres inden for hver enkelt hovedgruppe. Budgettet skal som minimum indeholde disse poster:

På indtægtssiden: Ansøgt beløb fra Landsbyggefonden, forventet lokal medfinansiering, forventede tilskud fra øvrige bidragydere.
Den lokale medfinansiering skal udgøre minimum 25% af det samlede budget.

På udgiftssiden: Lokaler og øvrig drift, lønninger/personaleudgifter, specifikke aktiviteter, eventuelt ønskede huslejenedsættelser, formidling og dokumentation, lokal evaluering og samarbejde, diverse.

Det skal præciseres, at den lokale medfinansiering kan bestå i tilskud fra f.eks. boligorganisationens arbejdskapital og dispositionsfond, tilskud fra den stedlige kommune, fra lokale samarbejdspartnere mv.

Det skal understreges, at medfinansieringen ikke behøver at optræde som kontante bidrag men godt kan erlægges f.eks. i form af medarbejdertimer for medarbejdere, som reelt arbejder i projektet, eller i form af værdien af lokaleleje, hvor lokalerne indgår i projektet.

Som medfinansiering kan ikke anvendes værdien af ordinære driftsopgaver, udført af boligorganisationen eller kommunen, ligesom værdien af timer forbrugt af allerede ansatte beboerrådgivere ikke kan anvendes. Endvidere skal det præci-seres, at eventuelle tilskud fra statslige puljer, herunder Integrationsministeriets puljer, ikke kan erstatte – hverken helt eller delvist – den lokale medfinansiering. Sådanne tilskud kan derimod anvendes til at forøge projektets økonomiske ramme, uden at dette medfører en tilsvarende forhøjelse af kravet til medfinansieringen.

Endelig skal det præciseres, at et eventuelt tilskud fra Landsbyggefonden er et bruttotilskud inkl. eventuelle forpligtigelser i forhold til ansatte, skat mv. Der kan således ikke søges yderligere tilskud til dækning af sådanne forpligtigelser.

Evalueringer m.v.
Til evaluering af indsatsen og erfa-samarbejdet er der afsat ca. 2% af de samlede beløb. Evalueringsopgaven udbydes efter gældende regler på baggrund af en nærmere beskrivelse af opgaven (kravspecifikation). Der etableres en følgegruppe med deltagelse af KL, BL og Socialministeriet.
Det vil som tidligere være en forudsætning for bevilling, at projekterne indgår i den erfaringsudveksling som etableres og i fornødent omfang bidrager til den landsdækkende evaluering.

Bilag
Ansøgningssystematik med tilhørende vejledning med mere detaljeret information om kravene til ansøgningerne.

Yderligere oplysninger
Fonden står til rådighed med yderligere oplysninger, hvis der er behov.

Spørgsmål kan rettes til konsulenterne Lizzie Jørgensen (tlf. 3376 2108), Ove Arvidsen (tlf. 3376 2111), Marianne E. Pedersen (tlf. 3376 2115), Anker Jensen (tlf. 3376 2110), Lars Holmsgaard (tlf. 3376 2127), Michael H. Jørgensen (tlf. 3376 2166) og Jørgen Olsen (tlf. 3376 2140).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen