LBF-orienterer nr. 418 13/9-2007

Forhøjelse af pligmæssige bidrag


I henhold til § 80, stk. 2, i almenboligloven skal bidrag (G-indskud) til boligorganisationens byggefond til indskud i Landsbyggefonden reguleres én gang årligt, første gang den 1. januar 2007 på basis af den konstaterede udvikling i byggeomkostningsindekset for boliger i alt for 2. kvartal.

Reguleringsindekset for boligbyggeri er blevet nedlagt og afløst af byggeomkostningsindekset for boliger. Det er byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2004 – opgjort til 102,4 – som danner udgangspunkt for reguleringen. De dertil svarende bidrag for 2005 var 47,30 kr. og 21,15 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal.

Da byggeomkostningsindekset for boliger for 2. kvt. 2007 er opgjort til 117,0, skal de pligtmæssige bidrag, som for 2007 er opkrævet med henholdsvis 50,65 kr. og 22,65 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal, opkræves med henholdsvis 54,05 kr. og 24,15 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal med virkning fra 1. januar 2008. De første indbetalinger af de forhøjede bidrag skal ske inden udgangen af april 2008.

Bidrag for afdelinger, som opfylder betingelserne i lovens § 80, stk. 4, og som fonden derfor har bevilget fritagelse for forhøjet bidrag, vil fortsat være 12,30 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal.

Bidrag (A-indskud) i henhold til § 79 i almenboligloven ("vurderingsforhøjelser"), der blev fastsat i 1967, ændres ikke, men opkræves fortsat med hidtidige beløb.

Fonden sender vedlagt en beregning af de pligtmæssige bidrag for år 2008 til de boligorganisationer, der har bidragspligtige afdelinger. Denne beregning er ikke at opfatte som en faktura. Der vil som tidligere blive udsendt en faktura i april måned 2008 i forbindelse med opkrævningen for 1. kvartal 2008.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen