LBF-orienterer nr. 419 20/9-2007

Videreførelse af beboerrådgiverordninger


Den eksisterende støtteordning vedrørende beboerrådgiverordninger udløber med udgangen af 2008. En forlængelse af støtteordningen kræver vedtagelse af et lovforslag i Folketinget. Det er imidlertid nu vurderingen, at der næppe vil blive fremsat et sådant forslag, idet man vil henvise til de nye støttemuligheder vedrørende den boligsociale indsats.

Der er derfor taget stilling til hvordan ordningerne kan videreføres set i lyset af Landsbyggefondens øvrige muligheder for at yde tilskud til boligsociale indsatser.

Som bekendt er der over de kommende år mulighed for at søge om tilskud fra den såkaldte ”ghettopulje” (konkret 2008-2009 puljen og 2010 puljen). Der er nu gennemført en ændring i grundlaget for vejledningen af maj 2007, pkt. 2.1.5., Beboerrådgiverordninger, således at der kan ansøges om videreførelse af beboerrådgiverordninger udover 31. december 2008.

De boligorganisationer, som p.t. modtager støtte til beboerrådgiverordninger efter almenboligloven § 92, stk. 2, er tidligere blevet tilskrevet og bedt om nøje at overveje, hvorvidt de eksisterende ordninger skal forlænges og i givet fald forberede sig på, at eventuelle forlængelser skal indarbejdes i de ansøgninger til ”ghettopuljen” (2008-2009 puljen), som skal indsendes senest den 1. november 2007, eller ved indsendelse af separate ansøgninger.

Der vil i givet fald gælde de samme krav til sådanne ansøgninger, herunder om lokal medfinansiering på 25 %.

Konsekvensændring i Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. § 91a og fondens regulativ om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger – 2008 og 2009-puljen (2x400 mio. kr.):

2.1.5. Beboerrådgiverordninger

Her anføres ved afkrydsning om afdelingen/området er omfattet af en beboerrådgiverordning efter almenboliglovens § 92, stk. 2.

Der er principielt 3 forskellige indfaldsvinkler til at søge en beboerrådgiverordning forlænget:

1. Beboerrådgiverordninger som tidligere er bevilget efter ovennævnte bestemmelse, kan der i forbindelse med ansøgningsfristen den 1. november 2007, indarbejdes en forlængelse i helhedsplanen som del af denne og dermed videreførelse som en integreret del af den deri beskrevne indsats, og de dermed forbundne krav om bl.a. lokal medfinansiering og målformulering. Ansøges der om videreførelse af en beboerrådgiverordning som en del af et helhedsplansprojekt, skal ordningen indskrives i projektets budget med virkning fra den 1. januar 2009 og til projektudløb.

2. Beboerrådgiverordninger som tidligere er bevilget efter ovennævnte bestemmelse, og som ønskes indarbejdet i et helhedsplansprojekt, som allerede er indsendt i den første ansøgningsrunde, og som er under behandling/bevilget, kan søges videreført ved indsendelse af de generelt krævede statistiske oplysninger (ansøgningsskemaet), et tillæg til den endelige helhedsplan som nærmere beskriver udvidelsen/ændringen i projektet, samt de nødvendige justeringer i budgettet med virkning fra den 1. januar 2009 og til projektudløb.

3. Endelig vil det i et vist omfang være muligt selvstændigt at videreføre en beboerrådgiverordning, uden at der foreligger en egentlig helhedsplan (nålestiksprojekt). Dette forudsætter, at boligorganisationen nøje har vurderet, hvorvidt der er et behov for en målrettet indsats inden for et nærmere afgrænset problemfelt. I disse situationer er kravene om lokal medfinansiering og målformulering ligeledes gældende, ligesom der skal indsendes de generelt krævede oplysninger, således som det fremgår af ansøgningsskemaet. Ansøges der om en selvstændig videreførelse, skal denne ske med virkning fra den 1. januar 2009 og være i kraft så længe som behovet eksisterer, dog maksimalt til den 31. december 2010.

Boligorganisationernes opmærksomhed henledes på, at videreførelse af beboerrådgiverordninger indebærer at udgiften hertil flyttes fra boligorganisationens regnskab og til afdelingens/ernes.

Er det den samme person som videreføres i det nye ansættelsesforhold skal der udfærdiges en allonge til ansættelseskontrakten som præciserer vilkårene for det nye ansættelsesforhold, herunder at instruktionsbeføjelsen som hidtil ligger i boligorganisationen.

I denne sammenhæng skal det yderligere præciseres, at den hidtil anvendte vejledning om løn – og ansættelsesforhold for beboerrådgivere er bortfaldet, idet personer som tidligere har været ansat jf. almenboliglovens § 92, stk. 2, overgår til ansættelse på samme vilkår som øvrige ansatte, hvilket vil sige efter individuelt forhandlede vilkår.”

Eventuel henvendelse om ændringen kan rettes til Jørgen Olsen i fondens boligsociale funktion, direkte tlf. 3376 2140.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Videreførelse af beboerrådgiverordninger


Den eksisterende støtteordning vedrørende beboerrådgiverordninger udløber med udgangen af 2008. En forlængelse af støtteordningen kræver vedtagelse af et lovforslag i Folketinget. Det er imidlertid nu vurderingen, at der næppe vil blive fremsat et sådant forslag, idet man vil henvise til de nye støttemuligheder vedrørende den boligsociale indsats.

Der er derfor taget stilling til hvordan ordningerne kan videreføres set i lyset af Landsbyggefondens øvrige muligheder for at yde tilskud til boligsociale indsatser.

Som bekendt er der over de kommende år mulighed for at søge om tilskud fra den såkaldte ”ghettopulje” (konkret 2008-2009 puljen og 2010 puljen). Der er nu gennemført en ændring i grundlaget for vejledningen af maj 2007, pkt. 2.1.5., Beboerrådgiverordninger, således at der kan ansøges om videreførelse af beboerrådgiverordninger udover 31. december 2008.

De boligorganisationer, som p.t. modtager støtte til beboerrådgiverordninger efter almenboligloven § 92, stk. 2, er tidligere blevet tilskrevet og bedt om nøje at overveje, hvorvidt de eksisterende ordninger skal forlænges og i givet fald forberede sig på, at eventuelle forlængelser skal indarbejdes i de ansøgninger til ”ghettopuljen” (2008-2009 puljen), som skal indsendes senest den 1. november 2007, eller ved indsendelse af separate ansøgninger.

Der vil i givet fald gælde de samme krav til sådanne ansøgninger, herunder om lokal medfinansiering på 25 %.

Konsekvensændring i Vejledning om udarbejdelse af ansøgning i henhold til lov om almene boliger m.v. § 91a og fondens regulativ om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger – 2008 og 2009-puljen (2x400 mio. kr.):

2.1.5. Beboerrådgiverordninger

Her anføres ved afkrydsning om afdelingen/området er omfattet af en beboerrådgiverordning efter almenboliglovens § 92, stk. 2.

Der er principielt 3 forskellige indfaldsvinkler til at søge en beboerrådgiverordning forlænget:

1. Beboerrådgiverordninger som tidligere er bevilget efter ovennævnte bestemmelse, kan der i forbindelse med ansøgningsfristen den 1. november 2007, indarbejdes en forlængelse i helhedsplanen som del af denne og dermed videreførelse som en integreret del af den deri beskrevne indsats, og de dermed forbundne krav om bl.a. lokal medfinansiering og målformulering. Ansøges der om videreførelse af en beboerrådgiverordning som en del af et helhedsplansprojekt, skal ordningen indskrives i projektets budget med virkning fra den 1. januar 2009 og til projektudløb.

2. Beboerrådgiverordninger som tidligere er bevilget efter ovennævnte bestemmelse, og som ønskes indarbejdet i et helhedsplansprojekt, som allerede er indsendt i den første ansøgningsrunde, og som er under behandling/bevilget, kan søges videreført ved indsendelse af de generelt krævede statistiske oplysninger (ansøgningsskemaet), et tillæg til den endelige helhedsplan som nærmere beskriver udvidelsen/ændringen i projektet, samt de nødvendige justeringer i budgettet med virkning fra den 1. januar 2009 og til projektudløb.

3. Endelig vil det i et vist omfang være muligt selvstændigt at videreføre en beboerrådgiverordning, uden at der foreligger en egentlig helhedsplan (nålestiksprojekt). Dette forudsætter, at boligorganisationen nøje har vurderet, hvorvidt der er et behov for en målrettet indsats inden for et nærmere afgrænset problemfelt. I disse situationer er kravene om lokal medfinansiering og målformulering ligeledes gældende, ligesom der skal indsendes de generelt krævede oplysninger, således som det fremgår af ansøgningsskemaet. Ansøges der om en selvstændig videreførelse, skal denne ske med virkning fra den 1. januar 2009 og være i kraft så længe som behovet eksisterer, dog maksimalt til den 31. december 2010.

Boligorganisationernes opmærksomhed henledes på, at videreførelse af beboerrådgiverordninger indebærer at udgiften hertil flyttes fra boligorganisationens regnskab og til afdelingens/ernes.

Er det den samme person som videreføres i det nye ansættelsesforhold skal der udfærdiges en allonge til ansættelseskontrakten som præciserer vilkårene for det nye ansættelsesforhold, herunder at instruktionsbeføjelsen som hidtil ligger i boligorganisationen.

I denne sammenhæng skal det yderligere præciseres, at den hidtil anvendte vejledning om løn – og ansættelsesforhold for beboerrådgivere er bortfaldet, idet personer som tidligere har været ansat jf. almenboliglovens § 92, stk. 2, overgår til ansættelse på samme vilkår som øvrige ansatte, hvilket vil sige efter individuelt forhandlede vilkår.”

Eventuel henvendelse om ændringen kan rettes til Jørgen Olsen i fondens boligsociale funktion, direkte tlf. 3376 2140.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.