LBF-orienterer nr. 432 14/3-2008

Beboerbetaling LBF-støttede lån, renoveringsstøtteordningen m.v.


Beboerbetalingen på de LBF-støttede lån efter renoveringsstøtteordningen gøres nu variabel jf. intentionen ved ændringen af almenboligloven pr. 1. januar 2003. I perioden siden har fonden afventet afviklingen af de overførte byggeskadesager fra den tidligere ordning.

De resterende overgangssager i renoverings-støtteordningen (ansøgninger indgivet før 2003) er nu reduceret til en oprindelig anskaffelsessum på ca. 1 mia. kr. Beboerbetalingen, 1. år, på disse LBF-støttede realkreditlån må som bekendt højst være 3,4 % af anskaffelsessummen, hvilket også svarer til det gennemsnit, som almenboligloven og regulativet kræver vedrørende et års samlede tilsagn af LBF-støttede lån til renovering.

Det har været lovens hensigt, at variabel beboerbetaling skulle gennemføres, dog fortsat således at gennemsnittet på beboerbetalingerne, 1. år, totalt set forbliver 3,4 % af anskaffelsessummerne.

Fra og med 2008-tilsagnene (februar 2008) vil Landsbyggefonden derfor ”oversætte” de hidtidige fordelingsnøgler mellem LBF-støttede arbejder og ustøttede/lokalt støttede arbejder til nye variable beboerbetalingsprocenter, f.eks.:

  • Totalrenovering af badeværelser med byggeskade, hidtil normalt 50 % byggeskade og 50 % forbedring/opretning, fremtidigt det første år 5 % af anskaffelsessummen.
  • Totalrenovering af badeværelser med byggeskade på kabine, hidtil op til 75 % byggeskade og mindst 25 % forbedring/opretning, fremtidigt det første år min. 4,2 % af anskaffelsessummen.
  • Udskiftning af vinduer med byggeskade, hidtil normalt 50 % byggeskade og 50 % forbedring/opretning, fremtidigt det første år 5 % af anskaffelsessummen.
  • Udskiftning af tag med byggeskade, hidtil 50 % byggeskade og 50 % forbedring/opretning, fremtidigt det første år 5 % af anskaffelsessummen.


Arbejder, som slet ikke kan opnå støtte fra renoveringsstøtteordningen, henvises som hidtil til ustøttede/lokalt støttede lån (boligorganisationens dispositionsfond m.v.).

Der er i udgangspunktet ingen ændring i beboerbetalingen i ovennævnte eksempler i forhold til den hidtidige praksis. Landsbyggefonden kan til gengæld vedrørende investeringer, der anvendes til forbedring af tilgængelighed, lejlighedssammenlægninger og miljøforbedrende foranstaltninger, yde ydelsesstøtte til en større del af ydelsen på realkreditlånet end hvad der tidligere har været muligt. I særlige tilfælde kan der ydes støtte til den fulde ydelse på realkreditlånet.

Denne ændring vil forbedre støttemulighederne i forbindelse med ombygning og tilgængelighed væsentligt uden at forringe udgangspunktet for de traditionelle byggeskadesager, som opnår støtte til udbedring. Beboerbetalingen i de kostbare ombygnings- og tilgængelighedsprojekter vil i udgangspunktet i en række tilfælde kunne reduceres. Der vil fortsat blive taget hensyn til de gamle overgangssager fra før 2003. Endvidere vurderes og forhandles konsekvenserne nærmere i etape-delte sager.

Landsbyggefondens bestyrelse har ved møde d. 5. februar 2008 accepteret den nye administrative praksis indtil videre.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen