LBF-orienterer nr. 440 13/5-2008

Renoveringsstøtteordningen m.v. - nyt regulativ og vejledning gældende fra 15. april 2008.


Landsbyggefondens bestyrelse har den 5. februar 2008 vedtaget et nyt regulativ til ikrafttræden den 15. april 2008. Velfærdsministeriet har godkendt regulativet ved brev af 10. april 2008. Det nye regulativ med tilhørende vejledning har siden 15. april 2008 været tilgængeligt på fondens hjemmeside, men vedlægges nu i trykt form (1 eksemplar). Yderligere eksemplarer kan rekvireres hos Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103.

Regulativet omhandler dels en generel videreførelse af ordningen fra 2003 med nogle mindre korrektioner og ajourføringer, og dels er regulativet udvidet med et kapitel 2 om støtte til innovation i byggeriet.

Ordningen omfatter fortsat de samme typer af almene boliger som hidtil – herunder almene ældreboliger ejet af en selvejende institution, en kommune eller en region. Endvidere omfattes selvejende ungdomsboliger med tilsagn efter 1. juli 2005 og de såkaldte friplejeboliger.

Af særlige ændringer i regulativ og vejledning skal følgende anføres:

Ansvarsforhold: I regulativet (§ 7) er det fastsat, at der skal søges at gøre ansvar gældende overfor de, der måtte være ansvarlige for skaderne. I vejledningen er det i punkt 4 nu fastslået, at såfremt byggeriet og senere byggearbejder helt åbenbart er udført (ibrugtaget) for mere end 20 år siden, kan man undlade at indhente et juridisk responsum.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på de nye forældelsesregler fra 1. januar 2008, se f.eks. Landsbyggefondens beretning 2007, Lovgivningen m.v., side 53 – 55.

Låneregler og garanti: Låneoptagelse sker fortsat efter Velfærdsministeriets meddelelse i Statstidende jf. almenboligloven og realkreditloven – senest opslået ved meddelelse i Statstidende d. 11. april 2008. Finansieringen kan fremtidigt baseres på realkreditobligationer (RO/SRO) – eller de særligt dækkende obligationer (SDO). For renovering af almene boliger med tilsagn efter den 7. april 2008 om løbende støtte og/eller kommunal garanti gælder det, at ejendommen værdiansættes som hidtil til markedsværdien. Den kommunale garanti omfatter nu den del af lånet, der har sikkerhed ud over 60 % af markedsværdien – i stedet for som hidtil udover de 80 %. Fondens regarantiforpligtigelse (kontrakaution) vedrørende halvdelen af den kommunale garantistillelse gælder fortsat. På renoveringsstøtteordningens område er der tale om en meget begrænset realitetsændring, da langt de fleste renoveringsstøttelån allerede inden nyordningen har krævet fuldt dækkende garantistillelse.

Investeringsramme mv.: Der er i almenboligloven fastsat en investeringsramme på 2.400.000 t.kr. pr. år. til og med udgangen af år 2012 - reguleret med nettoprisindekset fra og med 2008. Heraf skal der anvendes minimum 150.000 t.kr. (ligeledes indeksreguleret) til fremme af tilgængelighed i almene boliger.

Det skal anføres, at den af Folketinget fastsatte bevillingsramme 2007 – 2012 allerede nu stort set er udfyldt af de verserende sager. For nye sager er der i princippet således p.t. ikke bevillingsmæssige muligheder. Fonden arbejder dog videre også med nye ansøgninger, således at disse sager kan kvalificeres til en eventuel senere forlængelse af bevillingsrammen udover 2012. Fonden prioriterer endvidere til stadighed denne indsats og det kan medføre ændringer i de udmeldte afsatte beløb, hvilket sker i 1. kvartal hvert år.

Der resterer nu kun en forholdsvis mindre del af de fra den tidligere ordning ”overførte” sager, som har fået ”forhåndstilsagn” på en årlig beboerbetaling i udgangspunktet på maks. 3,4 % af anskaffelsessummen ekskl. gebyr. De 3,4 % svarer til lovens krav vedrørende gennemsnit for en tilsagnsårgang. Den ”overførte” gruppe er nu som nævnt så begrænset, at variabel beboerbetaling gennemføres fra 2008 og der henvises i den forbindelse til ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 432 af 14. marts 2008.

Støtte til innovation: I regulativet er der indarbejdet et kapitel 2 om innovation i alment byggeri. Denne ordning indebærer, at der indkaldes ansøgninger om støtte til projekter, som vedrører forsøg og udvikling (innovation) i alment boligbyggeri. Der henvises til ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 436 af 16. april 2008.

Støtte kan gives efter en ny bestemmelse i almenboligloven § 91 B til fremme af innovation i det almene byggeri, såvel i nybyggeri som ved renovering. Støtten ydes i form af tilskud, som kan dække de merudgifter, der helt/delvist er forbundet med planlægning, gennemførelse og rapportering af udviklingsprojekter af innovativ karakter. Støtten kan ydes i årene 2007 – 2010 med en årlig ramme på 5.000 t.kr. (indeksreguleres jf. ovenfor).

I første ansøgningsrunde med frist den 1. juli 2008 efterspørges projekter indenfor følgende overordnede temaer: Fremtidssikring, produktivitetsforbedring ved nybyggeri og renoveringer, samt bedre totaløkonomi.

Der skal gøres rede for samarbejdspartnere, formidling, medvirken i netværk og evalueringsformer mv. Der anvendes ikke ansøgningsblanketter eller lignende.

For yderligere oplysninger om formål og ansøgningers indhold henvises til fondens regulativ og vejledning samt fondens hjemmeside: www.lbf.dk -> ”Driftsstøtte” -> ”Fysiske arbejder”. Henvendelse pr. telefon evt. til sekretariatschef Birger R. Kristensen eller til byggetekniske konsulenter: Anker Jensen, Lars Holmsgaard og Käte Thorsen.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Renoveringsstøtteordningen m.v. - nyt regulativ og vejledning gældende fra 15. april 2008.


Landsbyggefondens bestyrelse har den 5. februar 2008 vedtaget et nyt regulativ til ikrafttræden den 15. april 2008. Velfærdsministeriet har godkendt regulativet ved brev af 10. april 2008. Det nye regulativ med tilhørende vejledning har siden 15. april 2008 været tilgængeligt på fondens hjemmeside, men vedlægges nu i trykt form (1 eksemplar). Yderligere eksemplarer kan rekvireres hos Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103.

Regulativet omhandler dels en generel videreførelse af ordningen fra 2003 med nogle mindre korrektioner og ajourføringer, og dels er regulativet udvidet med et kapitel 2 om støtte til innovation i byggeriet.

Ordningen omfatter fortsat de samme typer af almene boliger som hidtil – herunder almene ældreboliger ejet af en selvejende institution, en kommune eller en region. Endvidere omfattes selvejende ungdomsboliger med tilsagn efter 1. juli 2005 og de såkaldte friplejeboliger.

Af særlige ændringer i regulativ og vejledning skal følgende anføres:

Ansvarsforhold: I regulativet (§ 7) er det fastsat, at der skal søges at gøre ansvar gældende overfor de, der måtte være ansvarlige for skaderne. I vejledningen er det i punkt 4 nu fastslået, at såfremt byggeriet og senere byggearbejder helt åbenbart er udført (ibrugtaget) for mere end 20 år siden, kan man undlade at indhente et juridisk responsum.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på de nye forældelsesregler fra 1. januar 2008, se f.eks. Landsbyggefondens beretning 2007, Lovgivningen m.v., side 53 – 55.

Låneregler og garanti: Låneoptagelse sker fortsat efter Velfærdsministeriets meddelelse i Statstidende jf. almenboligloven og realkreditloven – senest opslået ved meddelelse i Statstidende d. 11. april 2008. Finansieringen kan fremtidigt baseres på realkreditobligationer (RO/SRO) – eller de særligt dækkende obligationer (SDO). For renovering af almene boliger med tilsagn efter den 7. april 2008 om løbende støtte og/eller kommunal garanti gælder det, at ejendommen værdiansættes som hidtil til markedsværdien. Den kommunale garanti omfatter nu den del af lånet, der har sikkerhed ud over 60 % af markedsværdien – i stedet for som hidtil udover de 80 %. Fondens regarantiforpligtigelse (kontrakaution) vedrørende halvdelen af den kommunale garantistillelse gælder fortsat. På renoveringsstøtteordningens område er der tale om en meget begrænset realitetsændring, da langt de fleste renoveringsstøttelån allerede inden nyordningen har krævet fuldt dækkende garantistillelse.

Investeringsramme mv.: Der er i almenboligloven fastsat en investeringsramme på 2.400.000 t.kr. pr. år. til og med udgangen af år 2012 - reguleret med nettoprisindekset fra og med 2008. Heraf skal der anvendes minimum 150.000 t.kr. (ligeledes indeksreguleret) til fremme af tilgængelighed i almene boliger.

Det skal anføres, at den af Folketinget fastsatte bevillingsramme 2007 – 2012 allerede nu stort set er udfyldt af de verserende sager. For nye sager er der i princippet således p.t. ikke bevillingsmæssige muligheder. Fonden arbejder dog videre også med nye ansøgninger, således at disse sager kan kvalificeres til en eventuel senere forlængelse af bevillingsrammen udover 2012. Fonden prioriterer endvidere til stadighed denne indsats og det kan medføre ændringer i de udmeldte afsatte beløb, hvilket sker i 1. kvartal hvert år.

Der resterer nu kun en forholdsvis mindre del af de fra den tidligere ordning ”overførte” sager, som har fået ”forhåndstilsagn” på en årlig beboerbetaling i udgangspunktet på maks. 3,4 % af anskaffelsessummen ekskl. gebyr. De 3,4 % svarer til lovens krav vedrørende gennemsnit for en tilsagnsårgang. Den ”overførte” gruppe er nu som nævnt så begrænset, at variabel beboerbetaling gennemføres fra 2008 og der henvises i den forbindelse til ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 432 af 14. marts 2008.

Støtte til innovation: I regulativet er der indarbejdet et kapitel 2 om innovation i alment byggeri. Denne ordning indebærer, at der indkaldes ansøgninger om støtte til projekter, som vedrører forsøg og udvikling (innovation) i alment boligbyggeri. Der henvises til ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 436 af 16. april 2008.

Støtte kan gives efter en ny bestemmelse i almenboligloven § 91 B til fremme af innovation i det almene byggeri, såvel i nybyggeri som ved renovering. Støtten ydes i form af tilskud, som kan dække de merudgifter, der helt/delvist er forbundet med planlægning, gennemførelse og rapportering af udviklingsprojekter af innovativ karakter. Støtten kan ydes i årene 2007 – 2010 med en årlig ramme på 5.000 t.kr. (indeksreguleres jf. ovenfor).

I første ansøgningsrunde med frist den 1. juli 2008 efterspørges projekter indenfor følgende overordnede temaer: Fremtidssikring, produktivitetsforbedring ved nybyggeri og renoveringer, samt bedre totaløkonomi.

Der skal gøres rede for samarbejdspartnere, formidling, medvirken i netværk og evalueringsformer mv. Der anvendes ikke ansøgningsblanketter eller lignende.

For yderligere oplysninger om formål og ansøgningers indhold henvises til fondens regulativ og vejledning samt fondens hjemmeside: www.lbf.dk -> ”Driftsstøtte” -> ”Fysiske arbejder”. Henvendelse pr. telefon evt. til sekretariatschef Birger R. Kristensen eller til byggetekniske konsulenter: Anker Jensen, Lars Holmsgaard og Käte Thorsen.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.