LBF-orienterer nr. 443 29/5-2008

Temaundersøgelse om administrationsforhold, Benchmarking m.v.

Landsbyggefonden præsenterer hermed resultaterne af fondens temaundersøgelse om administrationsforhold, benchmarking m.v. Undersøgelsen består af følgende dele og publikationer:

 1. Temaundersøgelse om administrationsforhold del I
 2. Temaundersøgelse om administrationsforhold m.v. del II – benchmarking m.v.
 3. Kogebog til overordnet benchmarking i den almene boligsektor
 4. Kogebog til detaljeret benchmarking i den almene boligsektor
 5. Forvaltningsrevision – statusundersøgelse om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.v.


Publikationerne vedlægges. Nedenfor vil de enkelte dele kort blive beskrevet.

Landsbyggefonden har mulighed for at afholde udgifter til eksterne tværgående undersøgelser af udvalgte områder indenfor forvaltning af alment byggeri. Sådanne undersøgelser skal bidrage til opbygningen af en referenceramme for almen boligvirksomhed.

Temaundersøgelsen om administrationsforhold, benchmarking m.v. er et led i opbygning af denne referenceramme med det formål at fremme omkostningsbevidsthed og effektiv forvaltning i de almene boligorganisationer, samt at tilvejebringe information og værktøjer til boligorganisationernes, kommunernes, revisorernes m.fl. arbejde med almen boligvirksomhed.

Temaundersøgelse om administrationsforhold del I

Del I var primært en beskrivelse af en række boligorganisationers administrationsforhold og praksis omkring administrationsopgaven.

Rapporten indeholder blandt andet beskrivelser af de deltagende boligorganisationers administrationsopbygning, personale, administrationsprodukter, administrationsudgifter og administrationsbidrag.

Et centralt element var at finde årsagsforklaringer på forskelle i administrationsudgifterne og i administrationsbidragets størrelse og kostægthed. Der var blandt andet fokus på kontering af udgifter til inspektører, byggesagshonorarer, ekstraordinære udgifter m.v.

Undersøgelsen kunne konstatere, at der er en række forhold, hvor praksis ikke opfylder hensigten med det gældende regelsæt for sektoren. Bl.a. at der i flere tilfælde ikke opkræves kostægte administrationsbidrag, forskelle i kontering af inspektørudgifter samt ekstraordinære udgifter.

Disse forhold m.fl. gjorde det vanskeligt at vurdere årsager til forskelle i administrationsbidragets størrelse. Det blev derfor besluttet, at undersøgelsen skulle suppleres med et udviklingsarbejde, hvor fokuseres ville være på benchmark m.v. Mulighederne for sammenlignelighed ville herved komme mere i fokus.

Landsbyggefonden fandt på baggrund af undersøgelsens resultater, at der var behov for information rettet mod boligorganisationer, revisorer og det kommunale tilsyn for at rette op på eventuelle misforståelser vedrørende regelsættet med det formål at ændre praksis på de nævnte områder.

Der henvises i øvrigt til ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 336.

I rapporten indgår endvidere et skema med en lang række ydelser, som tilbydes i forbindelse med administrationen af almene boliger. Ydelserne er inddelt i henholdsvis ”grundlæggende ydelser” (minimumsadministration) og ”tillægsydelser”.

Temaundersøgelse om administrationsforhold m.v. del II – benchmarking m.v.

Baggrund:
I forlængelse af undersøgelsens del I ønskede Landsbyggefonden at udbygge referencerammen med eksempler på benchmarking af administrationsforhold. Dette blandt med henblik på at skabe mere klarhed over resultaterne i del I.

Derudover ønskede fonden at få udviklet konkrete metoder og værktøjer, der kan understøtte det ledelsesmæssige arbejde i boligorganisationerne, herunder arbejdet med benchmarking, forvaltningsrevision, sammenligninger m.v. Metoderne og værktøjerne er også rettet mod revisorer, kommuner m.fl.

Temaundersøgelse om administrationsforhold m.v. del 2 er således i høj grad også et metodisk udviklingsprojekt.

Fondens ønske skal også ses i lyset af den øgede politiske og samfundsmæssige fokusering på, at offentlige virksomheder m.v. drives så effektivt som muligt, herunder anvendelsen af redskaber som forvaltningsrevision, benchmarking m.v.

Hvad er benchmarking?
Benchmarking er sammenligning med andre, der gør det bedre, med henblik på at lære af dem. Benchmarking er således ikke kun et spørgsmål om sammenligning af de enkelte organisationers/afdelingers resultater. Et vigtigt element i benchmarking er at sikre læring, således at organisationer med mindre gode resultater lærer af organisationer med bedre resultater. Det er i læringsprocessen vigtigt, at organisationerne tager stilling til, i hvilken grad tilpasning til egne forhold er nødvendig og ikke blot kopierer arbejdsgange og processer fra en organisation, der resultatmæssigt har klaret sig bedre.

Benchmarking kan således benyttes til at ”stille de rigtige spørgsmål” samt finde årsagssammenhænge og forklaringer, idet man via nøgletals-analyser m.v. kan udpege områder og udgifter, som kræver nærmere opmærksomhed.

Undersøgelsen:
Del II indeholder følgende benchmarkingundersøgelser:

 1. Benchmarking på det overordnede niveau:

Ligger i direkte forlængelse af Del I, og er benchmarking af nettoadministrationsomkostninger i boligorganisationerne, og foretages med udgangspunkt i allerede tilgængelige data fra regnskabsdatabasen. Undersøgelsen viser en tendens til, at boligorganisationer med lave administrationsomkostninger har mange lejemålsenheder, store gennemsnitlige afdelingsstørrelser, lejere med lang gennemsnitlig botid og en tendens til færre arbejdsløse. Der kan således konstateres stordriftsfordele i forhold til den samlede datamængde. Endvidere medfører solidaritetsprincippet i forretningsførerorganisationer, at boligorganisationer under forretningsførerorganisationer ikke opnår stordriftsfordele i samme grad som selvstændige boligorganisationer.

2. Benchmarking på detaljeret niveau:

Det overordnede sigte med undersøgelsen er ikke en egentlig sammenligning mellem et antal boligorganisationer, men derimod udtryk for ønsket om udvikling af metoder og værktøjer til fremtidige benchmarking undersøgelser.

Der er gennemført to benchmarkingundersøgelser. Den ene undersøgelse havde det primære formål at få renset det eksisterende datagrundlag for diverse uhensigtsmæssigheder, som slører/vanskeliggør sammenligninger af administrationsomkostningerne for en række boligorganisationer. Dette blev som nævnt anført som et problem i Temaundersøgelsens del I. Hermed vil en benchmarking af administrationsomkostninger eventuelt kunne ske på et endnu bedre grundlag. Den anden undersøgelse går et spadestik dybere end kontoplanen og analyserer på forvaltningsområdet til- og fraflytning hos 16 boligorganisationer. Datagrundlaget blev desværre ikke så validt, som ønsket. Det forklares med: forskelle i opgørelsesmetoder, forskellig opdeling af aktiviteterne i processerne, forskelle i organisering og forskelle i ambitionsniveau blandt deltagerne. Konsekvensen heraf blev at undersøgelsen ikke blev nedbrudt i delprocesser. Undersøgelsen viser dog forskellige parametres indflydelse på de gennemsnitlige omkostninger. En supplerende undersøgelse blev iværksat. Kvalitetsdimensionen er inddraget i form af en brugertilfredshedsundersøgelse omkring til- og fraflytning.

3. Benchmarking på detaljeret niveau – supplerende undersøgelse:

I den supplerende undersøgelse blev der foretaget egentlige tidsregistreringer af processerne i en fraflytning. Undersøgelsen fik hermed høj kvalitet i datagrundlaget og de involverede boligorganisationer blev inspireret af undersøgelsesresultaterne til at arbejde videre med erfaringerne.

”Kogebøger”

Del 2 af temaundersøgelsen er som nævnt et udviklingsprojekt, hvor udvikling af metoder og værktøjer er i fokus. Der er i den forbindelse udarbejdet to ”kogebøger”.

 • Kogebog til overordnet benchmarking i den almene boligsektor.
 • Kogebog til detaljeret benchmarking i den almene boligsektor.


”Kogebøgerne” er beskrivelser af en række konkrete metoder og værktøjer til henholdsvis overordnet og detaljeret benchmarking og er således en vejledning, der beskriver fremgangsmåden, de løbende overvejelser og erfaringerne, der er gjort i forhold til benchmarkingen af boligorganisationerne i temaundersøgelsens del 2.

”Kogebog til overordnet benchmarking i den almene boligsektor” indeholder endvidere et praktisk eksempel på en overordnet benchmarking af de almene boligorganisationer”.

”Kogebog til detaljeret benchmarking i den almene boligsektor” indeholder tilsvarende et praktisk eksempel på en detaljeret benchmarking på et konkret område: Administration af til-/fraflytninger. Der redegøres for processerne i begge de detaljerede benchmarkingundersøgelser i temaundersøgelsens del 2. Der refereres således også til de mindre gode erfaringer, da disse i lige så høj grad kan være lærerige i arbejdet med benchmarking.

De almene boligorganisationer, kommuner, revisorer m.fl. får herigennem et redskab til selv at foretage benchmarking af almene boligorganisationer i forhold til andre almene boligorganisationer. Metoderne og værktøjerne kan ligeledes anvendes til benchmarking af almene boligafdelinger. ”Kogebøgerne” er udarbejdet som et bidrag til sikring af fremtidens benchmarking i forhold til arbejdsgange, projektgennemførelse og kvalitet i målingerne.

”Kogebøgerne” indeholder en tjekliste til brug for organisationens egen gennemførelse af benchmarkingprojekter. Det er vigtigt at understrege, at det ikke altid vil være nødvendigt at gennemgå alle delene i processen i sine benchmarkingprojekter. Man skal naturligvis tilpasse processen til sit konkrete projekt. Kogebøgerne indeholder en præsentation og beskrivelse af alle de forskellige dele i processen.

Tvillingeværktøj
Udover rapporterne og ”kogebøgerne” er der udviklet et mindre IT-værktøj (Tvillingeværktøjet), til brug for boligorganisationernes arbejde med benchmarking. Tvillingeværktøjet kan findes på Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk
Tvillingeværktøjet giver boligorganisationerne mulighed for at finde sammenlignelige boligorganisationer ud fra nogle strukturelle kriterier, som antal lejemålsenheder, afdelingsstørrelse og udvalgte sociale nøgletal. Hermed kan man kvalificere sine indledende overvejelser om, hvem man skal sammenligne sig med.

Landsbyggefonden har til hensigt fremover at opdatere tvillingeværktøjet med de aktuelle regnskabsdata og sociale nøgletal og desuden udvikle værktøjet til også at kunne bruges på andre områder f.eks. driftsudgifterne i afdelingerne.

Statusundersøgelse om forvaltningsrevision
Landsbyggefonden har i tilknytning til Temaundersøgelserne gennemført en statusundersøgelse om arbejdet med forvaltningsrevision i de almene boligorganisationer m.v. Undersøgelsens formål var:

 • At beskrive status på arbejdet med forvaltningsrevision i de almene boligorganisationer m.v. Herunder fastsættelse af målsætninger, udarbejdelse af forretningsgangsbeskrivelser osv.
 • At foretage en opsamling af erfaringer fra boligorganisationernes konkrete arbejde med forvaltningsrevision, herunder selve processen.
 • At lokalisere eventuelle problemfelter med henblik på at understøtte processen og det fremtidige arbejde med forvaltningsrevision, herunder en vurdering af behovet for yderligere information.

Undersøgelsens resultater indgår i Velfærdsministeriets oplæg omkring fremtidens styring af den almene sektor, herunder særligt som et bidrag til overvejelserne omkring mål- og rammestyring, herunder behovet for udbygning af resultatevaluering, revisionsbestemmelser m.v. Forvaltningsrevision forventes således også i fremtiden at indgå som et centralt element i boligorganisationernes arbejde med styring og ledelse.

Undersøgelsens resultater kan ses i rapporten ”Statusundersøgelse om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.v.”.

Introduktionsdage
Landsbyggefonden vil sammen med Rambøll Management og Mortensen & Beierholm (nu Beierholm) arrangere introduktionsdage, hvor metoder og tilgangsvinkler til arbejdet med benchmarking vil blive præsenteret. Fordele men også faldgruber vil blive gennemgået. Dagene vil være et godt springbræt for at komme i gang med en konkret benchmarkingundersøgelse. Fonden vil snarest komme med nærmere information.

”Almene boligdage”
I Odense afholdes den 22-23. august 2008 de såkaldte ”Almene Boligdage 2008”. Lørdag den 23. august vil Landsbyggefonden sammen med to af deltagerne fra den supplerende benchmarking-undersøgelse – AAB Skive og Sct. Jørgen Viborg-Kjellerup – afholde en workshop, hvor erfaringer m.v. fra undersøgelsen præsenteres og debatteres.

”Regnskabskonsulenttjenesten” bliver 1. juli 2008 til ”Almen Analyse”
Landsbyggefonden har til hensigt fremover at fokusere på udarbejdelsen af nøgletal og analyser af almene boligorganisationers anlæg og drift m.v., herunder benchmarking og evaluering bl.a. i forhold til eventuelle fremtidige mål- og rammestyringsaftaler mellem kommuner og boligorganisationer.

Derfor skifter Landsbyggefondens regnskabskonsulenttjeneste navn og fokus pr. 1. juli 2008 og hedder fremover ”Almen Analyse”. Afdelingen skal af egen drift søge udviklingen i den almene sektor belyst bl.a. på grundlag af de indberettede regnskabstal m.v.

- - -

Yderligere eksemplarer af de forskellige publikationer kan rekvireres hos fonden (Birthe Jøhncke direkte tlf. 3376 2103, e-post bjn@lbf.dk). Publikationerne ligger også tilgængelige på fondens hjemmeside www.lbf.dk.Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDENf/Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Temaundersøgelse om administrationsforhold del I

Temaundersøgelse om administrationsforhold m.v. - del II benchmarking m.v.

Kogebog til overordnet benchmarking i den almene boligsektor

Kogebog til detaljeret benchmarking i den almene boligsektor

Statusundersøgelse om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.v.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Referenceramme

Generelle nøgletal, beskrivelser m.m. som den enkelte boligorganisation kan sætte sin virksomhed i forhold til.