Vejledende udtalelser 18/6-2008

Dispositionsfondens dækning af lejetab i afdeling


Velfærdsministeriet har vejledende udtalt følgende omkring dispositionsfondens dækning af lejetab i en afdeling, og Landsbyggefonden henviser til denne udtalelse.

Svar af 23. maj 2008:
X har rettet et spørgsmål til Velfærdsministeriet vedr. fortolkningen af almenboliglovens bestemmelser om lejetabsdækning. Spørgsmålet drejer sig om, hvorvidt kommunen bør godkende, at afdelingen overtager dækningsforpligtelsen fra boligorganisationen ved lejetab, hvis fonden allerede før dækningen ligger under minimum. Velfærdsministeriet skal i den anledning vejledende udtale følgende:

Det følger af de gældende regler, at det er kommunens afgørelse, hvorvidt der skal meddeles godkendelse af, at afdelingen overtager dækningsforpligtelsen, jf. almenboliglovens § 20, stk. 4, og driftsbekendtgørelsens § 39, stk. 2.

Kommunens afgørelse heraf må efter ministeriet opfattelse bero på en helhedsvurdering af såvel afdelingens som boligorganisationens økonomiske og driftsmæssige situation.

Det er en forudsætning for, at kommunen kan godkende, at lejetab dækkes af afdelingen, at dispositionsfonden ellers bringes under minimum eller at særlige forhold i øvrigt taler derfor. Såfremt fonden allerede befinder sig under minimum, er forudsætningen for, at kommunen kan benytte godkendelsesmuligheden, efter ministeriets opfattelse opfyldt. Uanset at kommunen i kraft af dette forhold kan godkende, at tabet helt eller delvist dækkes af afdelingen, må afgørelsen af spørgsmålet i sidste ende bero på en helhedsvurdering, jf. ovenstående.