Tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger, 2010 (400 mill.kr)

Tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger, 2010 (400 mill.kr)


Baggrund

Som anført i ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 404 af 27. februar 2007 er der som konsekvens af boligaftalen gennemført en lovændring i december 2006, som bl.a. indebærer, at der i perioden 2007 til og med 2010 årligt er afsat 400 mill.kr. til huslejenedsættelser og boligsociale foranstaltninger fordelt med op til 200 mill.kr. årligt til huslejenedsættelser og minimum 200 mill.kr. årligt til boligsociale foranstaltninger.

Disse 4 gange 400 mill.kr. kan ses som en forlængelse af de 600 mill.kr. i den såkaldte ”pulje” i 2006. I marts 2007 blev de 400 mill.kr, der er afsat for 2007, fordelt inden for 2006-ansøgningsmassen. Midlerne for 2008 og 2009, 2 gange 400 mill.kr., blev fordelt i september/oktober 2007 og nu indkaldes ansøgninger vedrørende midlerne for 2010, 400 mill.kr.

Ansøgningsfrist 1. april 2009
Inden den 1. april 2009 kan boligorganisationer i samarbejde med kommuner ansøge om del i puljen for 2010 på i alt 400 mill.kr., hvoraf op til 200 mill.kr. kan anvendes til huslejenedsættelser og mindst 200 mill.kr. skal anvendes til boligsociale foranstaltninger.

Principperne for fordeling af huslejenedsættelser vil i vid udstrækning være de samme, som blev anvendt i forbindelse med 2006-2009 puljerne.

Til ansøgningerne om midler til de boligsociale foranstaltninger er der i vedlagte vejledning opstillet form – og indholdskrav, som på den ene side skal sikre det fornødne indhold i ansøgningerne og angiver en retning for indsatserne, og som på den anden side sætter grænser for ansøgningernes form og omfang for at forebygge unødig ressourceanvendelse både i produktionen og den efterfølgende behandling af ansøgningerne.

Krav til ansøgninger

I hovedtræk vil kravene til ansøgningerne være, at indholdet rubriceres i følgende temaer:

Beskæftigelse/erhverv
Sundhed/omsorg/ældre m.v.
Børn og unge/skoler/institutioner
Kriminalitet/SSP/tryghed
Forsøg med regler, herunder anvisningsmodeller og nye samarbejdsformer m.v.

I denne ansøgningsrunde har Landsbyggefondens bestyrelse godkendt, at der kan søges på alle temaer, men der sker en prioritering af ansøgninger som fokuserer på etablering af sundhedsfremmende aktiviteter og indsatser og/eller forsøg som sætter fokus på udvikling af beboerdemokratiet samt ændret organisering af administration og drift af problemramte afdelinger.

Der forventes en indsats på erhvervs- og beskæftigelsesområdet inden for de fleste projekter.

Der stilles generelt krav om en enhedsorganisation, f.eks. organisatorisk forankret i områdesekretariater eller lignende samarbejdsfora, så vidt muligt med udelt ledelseskompetence.

Når der etableres områdesekretariater skal disse, udover at sikre den lokale koordinering af indsatserne, også fungerer som platform for det lokale samarbejde mellem de forskellige aktører.

Husk venligst straks at rekvirere de krævede Bolig Statistiske Nøgletal (KÅS-tabeller) hos Danmarks Statistik, hvis ansøgning påtænkes.


Finansiering
Der skal udarbejdes et foreløbigt budget over den samlede indsats forventede indtægter og udgifter. Budgettet skal være i balance og relatere sig til de foreslåede aktiviteter og skal specificeres inden for hver enkelt hovedgruppe. Budgettet skal som minimum indeholde disse poster:

På indtægtssiden: Ansøgt beløb fra Landsbyggefonden, forventet lokal medfinansiering, forventede tilskud fra øvrige bidragydere.
Den lokale medfinansiering skal udgøre minimum 25 % af det samlede budget.

På udgiftssiden: Lokaler og øvrig drift, lønninger/personaleudgifter, specifikke aktiviteter, eventuelt ønskede huslejenedsættelser, formidling og dokumentation, lokal evaluering og samarbejde, diverse.

Det skal præciseres, at den lokale medfinansiering kan bestå i tilskud fra f.eks. boligorganisationens arbejdskapital og dispositionsfond, tilskud fra den stedlige kommune, fra lokale samarbejdspartnere m.v.

Det skal understreges, at medfinansieringen ikke behøver at optræde som kontante bidrag men godt kan erlægges f.eks. i form af medarbejdertimer for medarbejdere, som reelt arbejder i projektet, eller i form af værdien af lokaleleje, hvor lokalerne indgår i projektet.

Som medfinansiering kan ikke anvendes værdien af ordinære driftsopgaver, udført af boligorganisationen eller kommunen, ligesom værdien af timer forbrugt af allerede ansatte beboerrådgivere ikke kan anvendes. Endvidere skal det præciseres, at eventuelle tilskud fra statslige puljer, herunder Integrationsministeriets puljer, ikke kan erstatte – hverken helt eller delvist – den lokale medfinansiering. Sådanne tilskud kan derimod anvendes til at forøge projektets økonomiske ramme, uden at dette medfører en tilsvarende forhøjelse af kravet til medfinansieringen.

Endelig skal det præciseres, at et eventuelt tilskud fra Landsbyggefonden er et bruttotilskud inkl. eventuelle forpligtigelser i forhold til ansatte, skat m.v. Der kan således ikke søges yderligere tilskud til dækning af sådanne forpligtigelser.

Evalueringer m.v.
Til evaluering af indsatsen og erfa-samarbejdet er der afsat ca. 2 % af de samlede beløb. Det vil som tidligere være en forudsætning for bevilling, at projekterne indgår i den erfaringsudveksling som etableres og i fornødent omfang bidrager til den landsdækkende evaluering.

Bilag
Ansøgningssystematik med tilhørende vejledning med mere detaljeret information om kravene til ansøgningerne.

Yderligere oplysninger
Fonden står til rådighed med yderligere oplysninger, hvis der er behov.

Spørgsmål kan rettes til konsulenterne Jørgen Olsen (tlf. 3376 2140), Michael H. Jørgensen (tlf. 3376 2166), Lizzie Jørgensen (tlf. 3376 2108), Ove Arvidsen (tlf. 3376 2111), Marianne E. Pedersen (tlf. 3376 2115), Peter Mols (tlf. 3376 2129), Anker Jensen (tlf. 3376 2110), Lars Holmsgaard (tlf. 3376 2127) og Käte Thorsen (tlf. 3376 2116).

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ansøgningsskema social og forebyggende indsats 
Social og forebyggende indsats vejledning