Evaluering af beboerraadgivningsfunktioner 2004-2008

LBF orienterer nr 462 af 19. marts 2009

Evaluering af beboerrådgivningsfunktioner

2004 – 2008

Beboerrådgiverordningerne er ophørt med udgangen af december 2008. Ordningerne har eksisteret med skiftende finansiering og i afgrænsede perioder siden 1994.

Den seneste periode blev igangsat i 2004 og blev også den sidste. Dermed er 15 år med beboerrådgivere slut, men det boligsociale arbejde har fået tilført fornyet styrke gennem de nye muligheder i forbindelse med boligaftalerne for 2006 og 2007 – 2010, hvor der i Landsbyggefonden er afsat i alt 2,2 mia. kr. til huslejenedsættelser og boligsociale indsatser i udsatte boligområder.

Beboerrådgiverordningen har i den sidste periode været evalueret af NIRAS Konsulenterne A/S, og slutrapporten forligger nu. I rapporten opstilles der bl.a. følgende anbefalinger for det fortsatte boligsociale arbejde:

  • At den boligsociale indsats i højere grad bindes sammen med de kommunale indsatser gennem et tæt samarbejde parterne imellem, f.eks. ved oprettelse af områdesekretariater.
  • At boligselskaberne skærper bevidstheden om deres rolle som arbejdsgiver for beboerrådgiveren.
  • At styregruppernes ledelses- og sparringsmæssige kompetencer styrkes gennem bl.a. sammensætningen og opkvalificering af deltagerne.
  • At beboerrådgivernes råderum og kompetencer præciseres og synliggøres.
  • At beboerrådgivningsfunktionens uafhængige position i forhold til kommunale og boligselskabsmæssige forvaltninger anvendes som platform for metodeudvikling og nytænkning.

Vedlagt et eksemplar af sammenfatningen af slutrapporten, som i sin helhed kan downloades på Landsbyggefondens hjemmeside: www.lbf.dk>driftsstøtte>særlig driftsstøtte

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fondens boligsociale funktion, Jørgen Olsen, direkte telefon 33 76 21 40 eller via mail: jo@lbf.dk

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen