Indbetalinger til landsdispositionsfonden

Indledning

For bebyggelser med tilsagnsdato før 1. januar 1999 skal 2/3 af de midler (tidligere halvdelen), der fremkommer ved udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering indbetales til landsdispositionsfonden. (Lov om almene boliger mv. og Landsbyggefondens regulativ af 8. februar 2007).

Reglerne om indbetaling gælder principielt for almene boligafdelinger, almene ældreboliger, der ejes af en kommune eller en region, samt selvejende almene ældreboliginstitutioner og selvejende almene ungdomsboliginstitutioner med tilsagn fra 1. juli 2005.

Lån vedrørende erhvervs- og institutionsarealer i boligafdelinger er omfattet af indbetalingspligten. Selvstændige erhvervs- og institutionsafdelinger er ikke omfattet.

Denne orientering har følgende indhold:

1. Frist for indberetningen 2009

2. Fremsendelse af indberetningsgrundlag 2009

3. Låneindberetningen. Hvilke data skal indberettes

4. Hvis boligorganisationen intet har at indberette

5. Kontrol af data

6. Indberetningsform

7. Nyt låneindberetningssystem fra 2010

8. Indbetaling til fonden

9. Undtagelser og særbestemmelser

10. Afslutning

11. Bilag

1. Frist for indberetningen 2009

Materialet skal indsendes til fonden senest den 15. juni 2009.

Der vil kun undtagelsesvis blive bevilget udsættelse ud over denne dato.

De modtagne oplysninger vil efter en stikprøvevis kontrol danne baggrund for opkrævning af udamortiserede lån for 2010.

2. Fremsendelse af indberetningsgrundlag 2009

Til støtte for indberetningen fremsendes fondens registrerede oplysninger om afdelinger med udamortiserede lån. I lighed med 2008 fremsendes dataene som filer til den E-postadresse, der er registreret i fondens stamdata (www.lbf.dk><boligregistrering><stamdata).

Såfremt fonden ikke kender organisationens E-postadresse, fremsendes materialet på disketter.

3. Låneindberetningen. Hvilke data skal indberettes

Der skal ske indberetning af lån for alle afdelinger, der enten har udamortiserede lån vedrørende den oprindelige finansiering, eller i årene (2009-14) forventer en udamortisering af sådanne lån. Indberetningen skal indeholde oplysning om samtlige lån i den pågældende afdeling. (Altså også banklån mv.).

Ved sammenlægning af boligafdelinger skal alle lån i den fortsættende afdeling indberettes, hvis blot en af de tidligere afdelinger var indberetningspligtig.

Såfremt der er foretaget sammenlægning af afdelinger, som ikke fremgår af det udsendte materiale, bedes fonden kontaktet inden indlæsning af data, idet fonden kan være behjælpelig med en sammenkøring af dataene.

Boligafdelinger (almene boligorganisationer) etableret med støtte efter sanerings- og byfornyelseslove eller uden offentlig støtte skal indberette efter samme regler som ovennævnte byggeri støttet efter nybyggerireglerne.

Selvom afdelingen endnu ikke er indberetningspligtig, modtager fonden gerne en indberetning. Det må forventes, at indberetningen indenfor få år kommer til at omfatte alle boligafdelinger.

For at opnå et korrekt grundlag for opkrævningen er det af stor vigtighed, at indberetningen er i overensstemmelse med bogføring, årsregnskaber, realkreditinstitutternes oplysninger osv., samt at der foretages en egentlig afstemning til årsregnskaber, inden indberetningen indsendes.

Der er ikke nødvendigt at ajourføre restgælden på det enkelte lån eller oplyse matrikelbetegnelser.

Følgende koder bedes anvendt til angivelse af låneformålet (en nærmere beskrivelse er vedlagt i bilag):

Oprindelig anskaffelsessum Kode: 1

Forbedringsarbejder, byggeskaderenovering mv. Kode: 2

Driftsstøttelån o. lign Kode: 3

Det er vigtigt, at de enkelte lån er påført korrekt lånekode, idet lån med kode 1 opkræves ved udamortisering, mens lån med kode 2 og 3 kun indberettes af hensyn til samkøringen med realkreditinstitutterne.

Hvis et lån til forbedringsarbejder eller driftsstøttelån fejlagtigt påføres kode 1, vil der automatisk blive opkrævet ydelse på lånet.

Lån vedrørende til- og ombygninger mv. skal kun anføres som kode 1, hvis arbejdet er blevet finansieret/har kunnet finansieres som nybyggeri.

Lånenes udløbstidspunkt bedes oplyst så præcist som muligt, idet indbetalingen til Landsbyggefonden pålignes det efterfølgende kvartal.

Det er ikke et krav, at lån med kode 3 indberettes. Imidlertid håber fonden, at boligorganisationerne vil have ulejlighed med at indberette kode 3 lån, da dette kan lette samkøringen med realkreditinstitutterne.

4. Hvis boligorganisationen intet har at indberette

Såfremt en boligorganisation ikke har afdelinger med lån, der er udamortiseret eller som udamortiseres i 2009-2014, skal en bekræftelse på dette sendes til LBF-laan@lbf.dk. Bekræftelsen skal indeholde boligorganisationsnummer samt en erklæring om, at boligorganisationen ikke har afdelinger, der er indberetningspligtige.

5. Kontrol af data

Den enkelte boligorganisation, selvejende institution eller kommune/region er ansvarlig for rigtigheden af indberetningen.

Indberetningen skal attesteres af henholdsvis boligorganisationens, institutionens eller kommunens revisor.

6. Indberetningsform

Indberetning foretages elektronisk i form af e-post. Alle filer skal fremsendes til LBF-laan@lbf.dk med samme filnavn, som de havde ved modtagelsen fra fonden.

Det er vigtigt, at det nye år vælges, når der efter indlæsning af filer skal arbejdes med dataene, da ændringerne ellers rettes i tidligere år.

Har afdelingen ikke tidligere været omfattet af indberetningspligten, oprettes filerne mest hensigtsmæssigt i LUIS, jfr. nedenfor.

Enkelte leverandører af boligadministrative løsninger har udviklet deres eget system til indberetning af udamortiserede lån. Såfremt boligorganisationen ikke anvender LUIS-systemet, skal man sikre sig, at formkravene for indberetning er overholdt, samt at oplysningerne fra E-posten for 2009 indlæses i eget system. Brugere der ikke anvender LUIS, bedes ligeledes være opmærksomme på, at filnavnet indeholder boligorganisations- og afdelingsnummer.

Det kan oplyses, at der i LUIS findes en manual vedrørende programmet mv. Denne manual er tilgængelig under Start/Programmer /LUIS, når LUIS er installeret. LUIS-programmet og manualen er også tilgængeligt på www.lbf.dk under Boligregistrering/Bidrag/Indbetalinger til Landsdisp. fonden.

Landsbyggefonden har fra Økonomistyrelsen modtaget oplysninger om, hvilke lån der er omfattet af ydelsessikring til skyggeomprioriterede lån og rentesikring. Disse oplysninger er påført de konkrete lån. Boligorganisationen kan ikke selv rette i disse data, men må oplyse eventuelle ændringer i et følgebrev.

Boligorganisationens og revisionens påtegning foretages på papirudskrift. Siden(r) med påtegning (sidste og evt. næstsidste side) indsendes til Landsbyggefonden senest 15. juni 2009.

7. Nyt låneindberetningsssystem fra 2010

Landsbyggefonden har i samarbejde med realkreditinstitutterne etableret et system til udveksling af data. Disse data gøres efter en samkøring med tidligere års indberetning tilgængelige for de respektive boligorganisationer på fondens hjemmeside.

Boligorganisationen kan efter logon kontrollere oplysningerne og foretage rettelser/tilføjelser. Det bliver ikke muligt at overføre data direkte fra egne systemer, men det tilstræbes at stille oplysningerne til rådighed efter et system, der ligner SKAT’s selvangivelse.

Når boligorganisationen har godkendt indberetningen logger revisor på, udfører kontrol, og attesterer indberetningen, som herefter er tilgængelig for Landsbyggefonden.

Fra forsommeren 2009 igangsættes pilotdrift af brugerfladen til det nye indberetningssystem.

Det forventes, at det nye indberetningssystem skal anvendes ved indberetningen i 2010. Det må påregnes, at indberetningen snarest derefter kommer til at omfatte alle lån i alle boligafdelinger.

8. Indbetaling til fonden

På baggrund af de indsendte oplysninger udsender Landsbyggefonden inden den 15. december en oversigt over de registrerede udamortiseringer til og med det kommende år. Dette danner grundlag for kvartalsvise opkrævninger af indbetalingerne til Landsbyggefonden.

9. Undtagelser og særbestemmelser

Såfremt afdelingen tidligere har konverteret lån med halvårlig til kvartårlig ydelse, kan lånet være knyttet til de særlige bestemmelser om 5. terminsydelse. Hvis dette er tilfældet, bedes det markeres i linien ”Ekstra termin ved tvangskonvertering”. Fonden vil herefter først opkræve ydelse for andet kvartal efter udamortiseringskvartalet.

Landsbyggefonden kan efter indstilling fra de respektive beliggenhedskommuner godkende fritagelser for indbetalinger fra afdelinger til de lokale dispositionsfonde, men der kan ikke gives fritagelse for den del af indbetalingerne, som skal indgå til Landsbyggefonden (dog særordning for tidligere meddelte fritagelser). For institutioner udskilt i selvstændige afdelinger er det dog kommunerne, som kan godkende fritagelse for betaling til lokale dispositionsfonde.

Hvis en boligafdeling har en lånefinansiering, som afviger væsentligt i forhold til andet byggeri opført på samme tidspunkt med hensyn til lånenes løbetid og forrentning m.v., kan Landsbyggefonden fastsætte en normalfinansiering for bebyggelsen på grundlag af den finansieringsordning, som var gældende for støttet byggeri på opførelsestidspunktet. Denne bestemmelse kan f.eks. have betydning for boligafdelinger (almene boligorganisationer), der er opført uden offentlig støtte.

10. Afslutning

Fonden vil gerne understrege vigtigheden af præcision i indberetningen for at undgå efterfølgende reguleringer med tilbagevirkende kraft.

Spørgsmål af generel eller principiel karakter om de nye indbetalinger kan rejses over for fondens regnskabskonsulenter. Henvendelser om IT-tekniske forhold ved indberetningen kan foretages til Flemming Munch Mortensen, direkte tlf. 3376 2120. Praktiske forespørgsler kan rettes til Linda Stidsen, direkte tlf. 3376 2107, Lene Dabros Andersen direkte tlf. 3376 2147 og til Vibeke Nielsen, direkte tlf. 3376 2105.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Indledning

For bebyggelser med tilsagnsdato før 1. januar 1999 skal 2/3 af de midler (tidligere halvdelen), der fremkommer ved udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering indbetales til landsdispositionsfonden. (Lov om almene boliger mv. og Landsbyggefondens regulativ af 8. februar 2007).

Reglerne om indbetaling gælder principielt for almene boligafdelinger, almene ældreboliger, der ejes af en kommune eller en region, samt selvejende almene ældreboliginstitutioner og selvejende almene ungdomsboliginstitutioner med tilsagn fra 1. juli 2005.

Lån vedrørende erhvervs- og institutionsarealer i boligafdelinger er omfattet af indbetalingspligten. Selvstændige erhvervs- og institutionsafdelinger er ikke omfattet.

Denne orientering har følgende indhold:

1. Frist for indberetningen 2009

2. Fremsendelse af indberetningsgrundlag 2009

3. Låneindberetningen. Hvilke data skal indberettes

4. Hvis boligorganisationen intet har at indberette

5. Kontrol af data

6. Indberetningsform

7. Nyt låneindberetningssystem fra 2010

8. Indbetaling til fonden

9. Undtagelser og særbestemmelser

10. Afslutning

11. Bilag

1. Frist for indberetningen 2009

Materialet skal indsendes til fonden senest den 15. juni 2009.

Der vil kun undtagelsesvis blive bevilget udsættelse ud over denne dato.

De modtagne oplysninger vil efter en stikprøvevis kontrol danne baggrund for opkrævning af udamortiserede lån for 2010.

2. Fremsendelse af indberetningsgrundlag 2009

Til støtte for indberetningen fremsendes fondens registrerede oplysninger om afdelinger med udamortiserede lån. I lighed med 2008 fremsendes dataene som filer til den E-postadresse, der er registreret i fondens stamdata (www.lbf.dk><boligregistrering><stamdata).

Såfremt fonden ikke kender organisationens E-postadresse, fremsendes materialet på disketter.

3. Låneindberetningen. Hvilke data skal indberettes

Der skal ske indberetning af lån for alle afdelinger, der enten har udamortiserede lån vedrørende den oprindelige finansiering, eller i årene (2009-14) forventer en udamortisering af sådanne lån. Indberetningen skal indeholde oplysning om samtlige lån i den pågældende afdeling. (Altså også banklån mv.).

Ved sammenlægning af boligafdelinger skal alle lån i den fortsættende afdeling indberettes, hvis blot en af de tidligere afdelinger var indberetningspligtig.

Såfremt der er foretaget sammenlægning af afdelinger, som ikke fremgår af det udsendte materiale, bedes fonden kontaktet inden indlæsning af data, idet fonden kan være behjælpelig med en sammenkøring af dataene.

Boligafdelinger (almene boligorganisationer) etableret med støtte efter sanerings- og byfornyelseslove eller uden offentlig støtte skal indberette efter samme regler som ovennævnte byggeri støttet efter nybyggerireglerne.

Selvom afdelingen endnu ikke er indberetningspligtig, modtager fonden gerne en indberetning. Det må forventes, at indberetningen indenfor få år kommer til at omfatte alle boligafdelinger.

For at opnå et korrekt grundlag for opkrævningen er det af stor vigtighed, at indberetningen er i overensstemmelse med bogføring, årsregnskaber, realkreditinstitutternes oplysninger osv., samt at der foretages en egentlig afstemning til årsregnskaber, inden indberetningen indsendes.

Der er ikke nødvendigt at ajourføre restgælden på det enkelte lån eller oplyse matrikelbetegnelser.

Følgende koder bedes anvendt til angivelse af låneformålet (en nærmere beskrivelse er vedlagt i bilag):

Oprindelig anskaffelsessum Kode: 1

Forbedringsarbejder, byggeskaderenovering mv. Kode: 2

Driftsstøttelån o. lign Kode: 3

Det er vigtigt, at de enkelte lån er påført korrekt lånekode, idet lån med kode 1 opkræves ved udamortisering, mens lån med kode 2 og 3 kun indberettes af hensyn til samkøringen med realkreditinstitutterne.

Hvis et lån til forbedringsarbejder eller driftsstøttelån fejlagtigt påføres kode 1, vil der automatisk blive opkrævet ydelse på lånet.

Lån vedrørende til- og ombygninger mv. skal kun anføres som kode 1, hvis arbejdet er blevet finansieret/har kunnet finansieres som nybyggeri.

Lånenes udløbstidspunkt bedes oplyst så præcist som muligt, idet indbetalingen til Landsbyggefonden pålignes det efterfølgende kvartal.

Det er ikke et krav, at lån med kode 3 indberettes. Imidlertid håber fonden, at boligorganisationerne vil have ulejlighed med at indberette kode 3 lån, da dette kan lette samkøringen med realkreditinstitutterne.

4. Hvis boligorganisationen intet har at indberette

Såfremt en boligorganisation ikke har afdelinger med lån, der er udamortiseret eller som udamortiseres i 2009-2014, skal en bekræftelse på dette sendes til LBF-laan@lbf.dk. Bekræftelsen skal indeholde boligorganisationsnummer samt en erklæring om, at boligorganisationen ikke har afdelinger, der er indberetningspligtige.

5. Kontrol af data

Den enkelte boligorganisation, selvejende institution eller kommune/region er ansvarlig for rigtigheden af indberetningen.

Indberetningen skal attesteres af henholdsvis boligorganisationens, institutionens eller kommunens revisor.

6. Indberetningsform

Indberetning foretages elektronisk i form af e-post. Alle filer skal fremsendes til LBF-laan@lbf.dk med samme filnavn, som de havde ved modtagelsen fra fonden.

Det er vigtigt, at det nye år vælges, når der efter indlæsning af filer skal arbejdes med dataene, da ændringerne ellers rettes i tidligere år.

Har afdelingen ikke tidligere været omfattet af indberetningspligten, oprettes filerne mest hensigtsmæssigt i LUIS, jfr. nedenfor.

Enkelte leverandører af boligadministrative løsninger har udviklet deres eget system til indberetning af udamortiserede lån. Såfremt boligorganisationen ikke anvender LUIS-systemet, skal man sikre sig, at formkravene for indberetning er overholdt, samt at oplysningerne fra E-posten for 2009 indlæses i eget system. Brugere der ikke anvender LUIS, bedes ligeledes være opmærksomme på, at filnavnet indeholder boligorganisations- og afdelingsnummer.

Det kan oplyses, at der i LUIS findes en manual vedrørende programmet mv. Denne manual er tilgængelig under Start/Programmer /LUIS, når LUIS er installeret. LUIS-programmet og manualen er også tilgængeligt på www.lbf.dk under Boligregistrering/Bidrag/Indbetalinger til Landsdisp. fonden.

Landsbyggefonden har fra Økonomistyrelsen modtaget oplysninger om, hvilke lån der er omfattet af ydelsessikring til skyggeomprioriterede lån og rentesikring. Disse oplysninger er påført de konkrete lån. Boligorganisationen kan ikke selv rette i disse data, men må oplyse eventuelle ændringer i et følgebrev.

Boligorganisationens og revisionens påtegning foretages på papirudskrift. Siden(r) med påtegning (sidste og evt. næstsidste side) indsendes til Landsbyggefonden senest 15. juni 2009.

7. Nyt låneindberetningsssystem fra 2010

Landsbyggefonden har i samarbejde med realkreditinstitutterne etableret et system til udveksling af data. Disse data gøres efter en samkøring med tidligere års indberetning tilgængelige for de respektive boligorganisationer på fondens hjemmeside.

Boligorganisationen kan efter logon kontrollere oplysningerne og foretage rettelser/tilføjelser. Det bliver ikke muligt at overføre data direkte fra egne systemer, men det tilstræbes at stille oplysningerne til rådighed efter et system, der ligner SKAT’s selvangivelse.

Når boligorganisationen har godkendt indberetningen logger revisor på, udfører kontrol, og attesterer indberetningen, som herefter er tilgængelig for Landsbyggefonden.

Fra forsommeren 2009 igangsættes pilotdrift af brugerfladen til det nye indberetningssystem.

Det forventes, at det nye indberetningssystem skal anvendes ved indberetningen i 2010. Det må påregnes, at indberetningen snarest derefter kommer til at omfatte alle lån i alle boligafdelinger.

8. Indbetaling til fonden

På baggrund af de indsendte oplysninger udsender Landsbyggefonden inden den 15. december en oversigt over de registrerede udamortiseringer til og med det kommende år. Dette danner grundlag for kvartalsvise opkrævninger af indbetalingerne til Landsbyggefonden.

9. Undtagelser og særbestemmelser

Såfremt afdelingen tidligere har konverteret lån med halvårlig til kvartårlig ydelse, kan lånet være knyttet til de særlige bestemmelser om 5. terminsydelse. Hvis dette er tilfældet, bedes det markeres i linien ”Ekstra termin ved tvangskonvertering”. Fonden vil herefter først opkræve ydelse for andet kvartal efter udamortiseringskvartalet.

Landsbyggefonden kan efter indstilling fra de respektive beliggenhedskommuner godkende fritagelser for indbetalinger fra afdelinger til de lokale dispositionsfonde, men der kan ikke gives fritagelse for den del af indbetalingerne, som skal indgå til Landsbyggefonden (dog særordning for tidligere meddelte fritagelser). For institutioner udskilt i selvstændige afdelinger er det dog kommunerne, som kan godkende fritagelse for betaling til lokale dispositionsfonde.

Hvis en boligafdeling har en lånefinansiering, som afviger væsentligt i forhold til andet byggeri opført på samme tidspunkt med hensyn til lånenes løbetid og forrentning m.v., kan Landsbyggefonden fastsætte en normalfinansiering for bebyggelsen på grundlag af den finansieringsordning, som var gældende for støttet byggeri på opførelsestidspunktet. Denne bestemmelse kan f.eks. have betydning for boligafdelinger (almene boligorganisationer), der er opført uden offentlig støtte.

10. Afslutning

Fonden vil gerne understrege vigtigheden af præcision i indberetningen for at undgå efterfølgende reguleringer med tilbagevirkende kraft.

Spørgsmål af generel eller principiel karakter om de nye indbetalinger kan rejses over for fondens regnskabskonsulenter. Henvendelser om IT-tekniske forhold ved indberetningen kan foretages til Flemming Munch Mortensen, direkte tlf. 3376 2120. Praktiske forespørgsler kan rettes til Linda Stidsen, direkte tlf. 3376 2107, Lene Dabros Andersen direkte tlf. 3376 2147 og til Vibeke Nielsen, direkte tlf. 3376 2105.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.

Tilsagnsdato

Tidspunkt for meddelelse af løfte om støtte til et byggeri.