Husleje- og udgiftsstatistik 2008 og nyheder om regnskabsindberetning

"Husleje- og udgiftsstatistik 2008"

”Husleje- og udgiftsstatistik 2008” fra Landsbyggefonden foreligger nu og er vedlagt.

”Husleje- og udgiftsstatistik 2008” indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2008 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2007 og budgettal for 2008. Statistikkerne er udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden.

Huslejestatistikken omhandler den rene leje for boliger, og er opgjort som en årlig gennemsnitshusleje pr. m² boligareal. Udgiftsstatistikken omhandler de almene boligers udgifter og udgiftssammensætningen. Statistikkerne omhandler desuden udviklingen i såvel huslejen som udgifterne.

”Husleje- og udgiftsstatistik 2008” kan sammen med de tilsvarende statistikker fra tidligere år også findes på Landsbyggefondens hjemmeside under: http://www.lbf.dk/> Analyse > Statistikker og analyser.

Spørgsmål kan rettes til Almen Analyse ved Lone K. Sønderskov (tlf. 3376 2148) eller Evy Ivarsson Nielsen (tlf. 3376 2126).

For yderligere eksemplarer af statistikken henvises til Birthe Jøhncke (tlf. 3376 2103).

Statistikker, analyser, temaundersøgelser mv.

Landsbyggefonden har øget fokus på udarbejdelse af statistikker, nøgletal, analyser og temaundersøgelser af almene boligorganisationers anlæg og drift mv. Fremover vil fonden således fortsat udarbejde de allerede kendte statistikker suppleret med yderligere statistikker og analyser af udvalgte områder, større temaundersøgelser mv.

De udarbejdede statistikker, analyser mv. har bl.a. til hensigt, at være en hjælp i budgetlægningen, at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, bidrage til fremtidige mål- og rammestyringsaftaler mellem kommuner og boligorganisationer.

Fondens statistikker, analyser mv. vil fremover både blive udsendt som trykte publikationer i nyt fælles design samt kunne findes elektronisk på fondens hjemmeside.

Grundlaget for Landsbyggefondens statistikker, analyser mv. er primært de elektronisk indberettede regnskaber for boligorganisationer og afdelinger.

Data fra de indberettede regnskaber er tilgængelige for alle (boligorganisationer, revisorer, kommuner m.fl.) og kan findes i fondens regnskabsdatabase. Databasen kan bl.a. anvendes til at udsøge oplysninger om enkelte eller flere konti, til sammenligninger på tværs og til at se hele regnskaber.

Regnskabsdatabasen kan findes på fondens hjemmeside: http://www.lbf.dk/., enten via en direkte genvej fra forsiden eller under Analyse > Regnskabsdatabase.

Internetbaseret regnskabsindberetning - løbende information om nyheder

Fremover vil boligorganisationerne m.fl. løbende blive orienteret om evt. systemmæssige forbedringer og ændringer i regnskabsindberetningssystemet og BLIS via Landsbyggefondens hjemmeside.

Nyhederne vil ligge på hjemmesiden under Analyse > Regnskabsindberetning > Nyheder om regnskabsindberetning.

Nyhederne vil være opdelt i to nyhedsgrupper om hhv. den internetbaserede regnskabsindberetning og BLIS 2008.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

"Husleje- og udgiftsstatistik 2008"