Pligtmæssige bidrag 2010

I henhold til § 80, stk. 2, i almenboligloven skal bidrag (G-indskud) til boligorganisationens byggefond til indskud i Lands­bygge­fonden regu­leres én gang årligt, første gang den 1. januar 2006 på basis af den konsta­tere­de udvikling i byggeomkostningsin­dek­set for boliger i alt for 2. kvartal.

Det er byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2004 – opgjort til 102,4 – som danner udgangspunkt for reguleringen. De dertil svarende bidrag for 2005 var 47,30 kr. og 21,15 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal.

Da byggeomkostningsindekset for boliger for 2. kvartal 2009 er opgjort til 120,5 (det samme indeks som for 2. kvartal 2008) skal de pligtmæssige bidrag, som for 2009 er opkrævet med henholdsvis 55,65 kr. og 24,90 kr. årligt pr. m2 brutto-etageareal, ligeledesopkræves med henholdsvis 55,65 kr. og 24,90 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal med virkning fra 1. januar 2010. De første indbetalinger af 2010-bidragene skal ske inden udgangen af april 2010.

Bidrag for afdelinger, som opfylder betingelserne i lovens § 80, stk. 4, og som fonden derfor har bevilget fritagelse for forhøjet bidrag, vil fortsat være 12,30 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal.

Bidrag (A-indskud) i henhold til § 79 i almenboligloven ("vur­derings­for­højelser"), der blev fastsat i 1967, ændres ikke, men opkræves fortsat med hidtidige beløb.

Fonden sender i løbet af få dage en beregning af de pligtmæssige bidrag for år 2010 til de boligorganisationer, der har bidragspligtige afdelinger. Denne be­regning er ikke at opfatte som en faktura. Der vil som tidligere blive udsendt en faktura i april måned 2010 i forbindelse med opkrævningen for 1. kvartal 2010.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen