STØTTE TIL INNOVATION I ALMENT BOLIGBYGGERI

Hermed indkaldes ansøgninger til 2. runde om støtte til projekter, som vedrører forsøg og udvikling i alment boligbyggeri – innovation.

Efter en ny bestemmelse i almenboligloven § 91 B, kan Landsbyggefonden yde støtte til fremme af innovation i det almene byggeri, såvel i nybyggeri som ved renovering. Støtten ydes i form af tilskud, som kan dække de merudgifter, der helt/delvist er forbundet med planlægning, gennemførelse og rapportering af udviklingsprojekter af innovativ karakter.

Støtten kan ydes i årene 2007 – 2010 med en årlig ramme på 5 mio. kr.

2 runder: 2007 – 2008 midler, 1. juli 2008. 2009 – 2010 midler, 15. december 2009.

Støtte kan ydes til projekter der kan styrke og udvikle det almene byggeri bl.a. indenfor følgende overordnede byggetekniske temaer:

  1. Fremtidssikring eksisterende byggeri.
  2. Produktivitetsforbedring ved nybyggeri og renoveringer.
  3. Energibesparende foranstaltninger, miljøforbedringer, nybyggeri og renoveringer.

Ved bedømmelsen af ansøgninger vil der især blive lagt vægt på nyhedsværdi og et realistisk forståeligt konkret projekt, et visionært og helhedsbetonet projekt med indhold om styrkelse af økonomi og effektivitet, samt byggeteknisk og arkitektonisk kvalitet.

Der skal gøres rede for samarbejdspartnere, formidling, medvirken i netværk og evalueringsform mv. Specielt bemærkes:

Forsøgsplan: Det skal understreges, at tidligere erfaringer viser, at det er afgørende for et godt forsøg, at der er udarbejdet en nøje gennemtænkt plan for forsøget, hvor bl.a. viden fra såvel indland som udland er inddraget, ligesom organiseringen, herunder evalueringen, er beskrevet.

Evaluering: De hidtidige erfaringer vedr. forsøgsbyggeri peger entydigt på vigtigheden af grundige evalueringer. Evalueringen bør således foretages efter en forud aftalt plan.

Formidling: Det har i tidligere forsøg vist sig vanskeligt at skabe en effektiv formidling/kommunikationsstrategi og indarbejdelse i praksis af resultaterne. Disse forhold bør derfor ofres større opmærksomhed. Det vil være en fordel, hvis der fra ansøgers side lægges nogle retningslinjer, herunder brug af hjemmeside og samarbejde med andre hjemmesider. Fonden henviser endvidere til et samarbejde med AlmenNet om formidlingsopgaven m.v.

Rettigheder: Der skal beskrives retningslinjer vedrørende rettigheder. Projektbeskrivelser, erfaringer og evalueringer m.v. skal være offentligt tilgængelige.

Risiko: Landsbyggefonden er ikke ansvarlig for eventuelt fejlslagne forsøg. Spørgsmålet må ses i sammenhæng med kvalitetssikring, jf. nedenfor.

Kvalitetssikring: Det må være en forudsætning, at de ansvarlige for et projekt sørger for en udvidet kvalitetssikring, jf. de statslige kvalitetssikringsregler og Bygherrevejledningen.

Oplysninger: I de tilfælde, hvor der er tale om forsøg i tilknytning til konkrete byggerier, vil det være hensigtsmæssigt med yderligere oplysninger end de nævnte. Eksempelvis beliggenhed, bygherre og byggeriets organisering.

Der anvendes ikke ansøgningsblanketter eller lignende.

For yderligere oplysninger om formål og ansøgningers indhold henvises til fondens regulativ og vejledning samt fondens hjemmeside: http://www.lbf.dk/-> ”Driftsstøtte” -> ”Fysiske arbejder”. Henvendelse pr. telefon evt. til sekretariatschef Birger R. Kristensen eller til byggetekniske konsulenter: Anker Jensen, Lars Holmsgaard og Käte Thorsen.

Ansøgningsfrist for puljen, 2009-2010 midler, er den 15. december 2009 og ansøgninger sendes med behørige bilag på e-post: lbf@lbf.dk– eller med almindelig post til: LANDSBYGGEFONDEN, Studiestræde 50, 1554 København V.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Hermed indkaldes ansøgninger til 2. runde om støtte til projekter, som vedrører forsøg og udvikling i alment boligbyggeri – innovation.

Efter en ny bestemmelse i almenboligloven § 91 B, kan Landsbyggefonden yde støtte til fremme af innovation i det almene byggeri, såvel i nybyggeri som ved renovering. Støtten ydes i form af tilskud, som kan dække de merudgifter, der helt/delvist er forbundet med planlægning, gennemførelse og rapportering af udviklingsprojekter af innovativ karakter.

Støtten kan ydes i årene 2007 – 2010 med en årlig ramme på 5 mio. kr.

2 runder: 2007 – 2008 midler, 1. juli 2008. 2009 – 2010 midler, 15. december 2009.

Støtte kan ydes til projekter der kan styrke og udvikle det almene byggeri bl.a. indenfor følgende overordnede byggetekniske temaer:

  1. Fremtidssikring eksisterende byggeri.
  2. Produktivitetsforbedring ved nybyggeri og renoveringer.
  3. Energibesparende foranstaltninger, miljøforbedringer, nybyggeri og renoveringer.

Ved bedømmelsen af ansøgninger vil der især blive lagt vægt på nyhedsværdi og et realistisk forståeligt konkret projekt, et visionært og helhedsbetonet projekt med indhold om styrkelse af økonomi og effektivitet, samt byggeteknisk og arkitektonisk kvalitet.

Der skal gøres rede for samarbejdspartnere, formidling, medvirken i netværk og evalueringsform mv. Specielt bemærkes:

Forsøgsplan: Det skal understreges, at tidligere erfaringer viser, at det er afgørende for et godt forsøg, at der er udarbejdet en nøje gennemtænkt plan for forsøget, hvor bl.a. viden fra såvel indland som udland er inddraget, ligesom organiseringen, herunder evalueringen, er beskrevet.

Evaluering: De hidtidige erfaringer vedr. forsøgsbyggeri peger entydigt på vigtigheden af grundige evalueringer. Evalueringen bør således foretages efter en forud aftalt plan.

Formidling: Det har i tidligere forsøg vist sig vanskeligt at skabe en effektiv formidling/kommunikationsstrategi og indarbejdelse i praksis af resultaterne. Disse forhold bør derfor ofres større opmærksomhed. Det vil være en fordel, hvis der fra ansøgers side lægges nogle retningslinjer, herunder brug af hjemmeside og samarbejde med andre hjemmesider. Fonden henviser endvidere til et samarbejde med AlmenNet om formidlingsopgaven m.v.

Rettigheder: Der skal beskrives retningslinjer vedrørende rettigheder. Projektbeskrivelser, erfaringer og evalueringer m.v. skal være offentligt tilgængelige.

Risiko: Landsbyggefonden er ikke ansvarlig for eventuelt fejlslagne forsøg. Spørgsmålet må ses i sammenhæng med kvalitetssikring, jf. nedenfor.

Kvalitetssikring: Det må være en forudsætning, at de ansvarlige for et projekt sørger for en udvidet kvalitetssikring, jf. de statslige kvalitetssikringsregler og Bygherrevejledningen.

Oplysninger: I de tilfælde, hvor der er tale om forsøg i tilknytning til konkrete byggerier, vil det være hensigtsmæssigt med yderligere oplysninger end de nævnte. Eksempelvis beliggenhed, bygherre og byggeriets organisering.

Der anvendes ikke ansøgningsblanketter eller lignende.

For yderligere oplysninger om formål og ansøgningers indhold henvises til fondens regulativ og vejledning samt fondens hjemmeside: http://www.lbf.dk/-> ”Driftsstøtte” -> ”Fysiske arbejder”. Henvendelse pr. telefon evt. til sekretariatschef Birger R. Kristensen eller til byggetekniske konsulenter: Anker Jensen, Lars Holmsgaard og Käte Thorsen.

Ansøgningsfrist for puljen, 2009-2010 midler, er den 15. december 2009 og ansøgninger sendes med behørige bilag på e-post: lbf@lbf.dk– eller med almindelig post til: LANDSBYGGEFONDEN, Studiestræde 50, 1554 København V.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Gert Nielsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.