Totaløkonomi for nybyggeri og renovering

I forbindelse med den nye ”Bekendtgørelse om støtte til almene boliger" gældende fra 1. januar 2010 er krav til totaløkonomiske vurderinger konkretiseret. Der henvises til kapitel 8 i bekendtgørelse nr. 1288 af 11. december 2009.

Siden januar 1998 har der været krav om totaløkonomisk vurdering i forbindelse med nybyggeri. Der har været metodefrihed vedrørende dokumentation for de totaløkonomiske overvejelser.

I den nye bekendtgørelse stilles krav om brug af Landsbyggefondens totaløkonomimodel. Kravet gælder også renoveringssager støttet af Landsbyggefonden, jf. § 11 i fondens regulativ af 5. februar 2008 om støtte fra Landsbyggefonden til opretning m.v. (renoveringsstøtteordningen).

I forbindelse med forberedelserne til den nye bekendtgørelse har Landsbyggefonden i starten af 2009 nedsat et driftspanel som har arbejdet med ønsker til en model for totaløkonomi, oprindeligt konstrueret af Boligselskabernes Landsforening og Byggeskadefonden. Driftspanelet har været sammensat af repræsentanter fra almene boligorganisationer, Dansk Byggeri, Byggeskadefonden samt tekniske rådgivere.

Udgangspunktet for Totaløkonomimodellen har været, at arbejde med klimaskærmen, da det ved boligbyggeri udgør størstedelen af de omkostninger, som reelt kan totaløkonomisk vurderes, både i forbindelse med anlæg og drift. De vigtigste bygningsdele:

facader, tag og vinduer

er således bearbejdet.

I Totaløkonomimodellen kan der for hver bygningsdel vælges mellem flere emner (materialer/konstruktioner). Der er også mulighed for selv at tilføje et emne.

For at vurdere totaløkonomien skal anlægssummen, vedligeholdsaktiviteter og –intervaller samt levetiden være kendt.

Vedligeholdsaktiviteter/-intervaller og levetid er tidligere ”fastsat” via Levetider.dk – som Grundejernes Investeringsfond har støttet udviklet. Fonden har valgt at tage udgangspunkt i Levetider.dk, hvor muligt.

I modellen er det valgt at angive driftsudgifterne som en procent af anlægssummen for den valgte bygningsdel/materiale. Denne procent er vejledende og fastsat af driftspanelet for de forskellige bygningsdele/materialer.

Brugeren af programmet skal bl.a. selv indtaste anslået anlægspris og byggepladsudgifter i forbindelse med vedligehold.

Forudsætninger for de forskellige vedligeholdsprocenter kan ses i modellen. Det er muligt at rette både vedligeholdsintervaller, levetider og vedligeholdsprocenter. Ved ændringer skal der indskrives en kommentar.

Til dokumentation af de forskellige løsningers totaløkonomi anvendes den årlige omkostning, hvor anlægssum, driftsudgifter og levetid indgår.

Totaløkonomimodellen kan bruges under hele projekteringsforløbet. Modellen giver mulighed for dialog mellem bygherre, rådgivere, bestyrelse og kommune vedrørende driftskonsekvenser for de forskellige forslag til materialer/konstruktioner.

Endelig er der krav om, at den totaløkonomiske vurdering, som et resultat af disse drøftelser, skal indsendes sammen med skema B. Der er krav om, at der skal være en totaløkonomisk vurdering for mindst et relevant alternativ for hver bygningsdel. I praksis skal vurderingen foregå inden bygherren lægger sig fast på valg af materialer og konstruktioner.

Via Landsbyggefondens hjemmeside www.lbf.dk er der adgang til programmet i en version 2.0. Det forventes at der vil være adgang til en revideret version 2.1 i februar 2010, her vil de sidste rettelser, i forlængelse af driftspanelets arbejde, være indarbejdet.

Når modellen er taget i brug, vil der være krav om, at data indberettes til Landsbyggefonden for både nybyggeri og renovering. Nærmere orientering om dette følger i 2010.

Hvis der er spørgsmål kan disse rettes til fonden (Käte Thorsen, direkte tlf. 3376 2116) eller til programmets webmaster Henrik Funch (hfu@hfabc.dk).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.