Kampagne om trafikstøj og almene boliger

Trafikstøj fra veje og jernbaner er et udbredt problem for mange lejere i almene boliger.

Mere end hver fjerde bolig i Danmark ligger i et område med skadelig vejstøj og en andel af disse er almene boliger. Derfor gennemfører Landsbyggefonden i samarbejde med Miljøministeriet/Miljøstyrelsen og Socialministeriet en kampagne om at få indarbejdet støjbekæmpelse som led i andre renoveringsarbejder i en helhedsplan eventuelt med mulig støtte fra renoveringsstøtteordningen (almenboliglovens § 91) eller anden side.

Som det skete med skimmelkampagnen, er der også denne gang særlig fokus på kommunikation. Kampagnen skal give ledelses- og driftspersonale, samt beboervalgte og beboerne i de almene boliger inspiration, information og viden, så de kan medvirke til at forebygge og gøre noget ved mulige støjproblemer fra trafik, som led i et lokalt samarbejde. Nabostøj i og omkring bygninger er ikke omfattet af denne kampagne.

Støj fra veje er den største kilde til støjproblemer i bestående boligbyggeri. Ofte er byerne vokset og vejtrafikken er gradvis øget betydeligt ved tidligere almindeligt befærdede indfalds- og omfartsveje. I den ældre boligmasse kan det (teknisk set) være dyrere at gøre noget ved problemerne. Ved nybyggeri skal støj bekæmpes efter de gældende regler. Støj fra allerede fungerende jernbaner og udvidelser/ øget trafik på banerne kan i nogle koncentrerede områder i de større byer være en betydelig belastning.

Støjdæmpning af boliger handler primært om at skærme bygningerne, men også adgang til støjdæmpede og attraktive udearealer kan være en mulighed for at reducere den oplevede gene. Beboerne har ofte vænnet sig til en vis mængde støj, men det er dybest set sundhedsskadeligt på lang sigt at være udsat for støj – og især generende støj om natten kan øge risikoen for sygdom.

Bygningerne holder driftspersonalet øje med, men beboerne bør deltage i at få støj på dagsordnen, når større renoveringsprojekter skal gennemføres. Kampagnen er formet sådan, at der er udviklet en række værktøjer, som ledende og andet personale kan bruge i samspil med beboervalgte, rådgivere (eksperter) og kommunen m.fl. Værktøjerne skal tilpasses den enkelte konkrete renoveringssag.

Boligorganisationer indbydes hermed til at medvirke – og formålet med denne orientering er at skabe interesse og opbakning i almene boligorganisationer.

Ønsker en boligorganisation og/eller en kommune at medvirke i denne kampagne med konkrete projekter i almene boliger – eller at formidle/skrive om støjkampagnen i lokale medier, f.eks. beboerblade, hjemmesider, information til driftspersonale og beboere, indslag til beboer-tv, kan kampagnen hjælpe med at stille billeder, cases og yderligere informationer til rådighed.

Støjkampagnen indledes i januar 2011 og forventes at løbe ca. 6 måneder. Der vil bl.a. blive afholdt inspirationsmøder for ledende driftspersonale og andre arrangementer mv.

Kernen i kampagnen er hjemmesiden http://www.roligbolig.dk/. Her kan interesserede beboere og driftspersonale hente informationer og gode råd om, hvad man gør, hvis man er optaget af vejstøjproblemer.

Hjemmesiden kan give inspiration til at ”indtænke” støjbegrænsning i helhedsplanerne i forbindelse med planlagte renoveringsprojekter med fondens støtte – renoveringsstøtteordningen.

Hjemmesiden opbygges, så den er overskuelig og nem at gå til. Der vil være videofilm om trafikstøj før og efter en indsats om støjbegrænsninger. Der vil også være en tegnet ”mini-film” om støjs skadelige virkninger, præsentation af nogle konkrete projekter (cases), hvor støjemnet er taget ind i en helhedsplan.

Kampagnen vil i første omgang sætte fokus på det ledende driftspersonale, idet det udgør et vigtigt bindeled mellem beboerne og den ansvarlige administrative ledelse. Udgifter ved at indarbejde støjreduktion på bygninger og udearealer søges også belyst ved eksempler mv.

Ydermere vil der være henvisninger og andet brugbart materiale (under planlægning), som driftspersonale m.fl., kan bruge i det daglige arbejde. Der vil også være en samling af henvisninger (links), hvor man kan læse mere.

http://www.roligbolig.dk/ kan man finde henvisninger til mere viden og til en række organisationer og institutioner, der også beskæftiger sig med bekæmpelse af vejstøj.

På denne baggrund skal Landsbyggefonden opfordre almene boligorganisationer om at deltage aktivt i kampagnen. Til orientering: Protekst vil efter denne introduktion tage kontakt til en række almene boligorganisationer, som er i færd med at planlægge og/eller realisere renoveringsprojekter, hvor støjbekæmpelse indgår.

Henvendelse om selve kampagnen kan rettes til Protekst v/cand. mag. Liv Soelberg Andersen: liv@protekst.dk(tlf. 8619 7215). For spørgsmål om støjteknisk karakter kan henvendelse ske til cand. techn. soc. Brian Kristensen i Miljøstyrelsen: brk@mst.dk(tlf. 7254 4213) - og for spørgsmål om almene boliger mv. fuldmægtig Tom Frederiksen i Socialministeriet tof@sm.dk(tlf. 3395 4879), samt om renoveringsstøtteordningen og støj som led i en helhedsplan kan funktionsleder Anker Jensen, Landsbyggefonden kontaktes på anj@lbf.dk– tlf. (3376 2110).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Trafikstøj fra veje og jernbaner er et udbredt problem for mange lejere i almene boliger.

Mere end hver fjerde bolig i Danmark ligger i et område med skadelig vejstøj og en andel af disse er almene boliger. Derfor gennemfører Landsbyggefonden i samarbejde med Miljøministeriet/Miljøstyrelsen og Socialministeriet en kampagne om at få indarbejdet støjbekæmpelse som led i andre renoveringsarbejder i en helhedsplan eventuelt med mulig støtte fra renoveringsstøtteordningen (almenboliglovens § 91) eller anden side.

Som det skete med skimmelkampagnen, er der også denne gang særlig fokus på kommunikation. Kampagnen skal give ledelses- og driftspersonale, samt beboervalgte og beboerne i de almene boliger inspiration, information og viden, så de kan medvirke til at forebygge og gøre noget ved mulige støjproblemer fra trafik, som led i et lokalt samarbejde. Nabostøj i og omkring bygninger er ikke omfattet af denne kampagne.

Støj fra veje er den største kilde til støjproblemer i bestående boligbyggeri. Ofte er byerne vokset og vejtrafikken er gradvis øget betydeligt ved tidligere almindeligt befærdede indfalds- og omfartsveje. I den ældre boligmasse kan det (teknisk set) være dyrere at gøre noget ved problemerne. Ved nybyggeri skal støj bekæmpes efter de gældende regler. Støj fra allerede fungerende jernbaner og udvidelser/ øget trafik på banerne kan i nogle koncentrerede områder i de større byer være en betydelig belastning.

Støjdæmpning af boliger handler primært om at skærme bygningerne, men også adgang til støjdæmpede og attraktive udearealer kan være en mulighed for at reducere den oplevede gene. Beboerne har ofte vænnet sig til en vis mængde støj, men det er dybest set sundhedsskadeligt på lang sigt at være udsat for støj – og især generende støj om natten kan øge risikoen for sygdom.

Bygningerne holder driftspersonalet øje med, men beboerne bør deltage i at få støj på dagsordnen, når større renoveringsprojekter skal gennemføres. Kampagnen er formet sådan, at der er udviklet en række værktøjer, som ledende og andet personale kan bruge i samspil med beboervalgte, rådgivere (eksperter) og kommunen m.fl. Værktøjerne skal tilpasses den enkelte konkrete renoveringssag.

Boligorganisationer indbydes hermed til at medvirke – og formålet med denne orientering er at skabe interesse og opbakning i almene boligorganisationer.

Ønsker en boligorganisation og/eller en kommune at medvirke i denne kampagne med konkrete projekter i almene boliger – eller at formidle/skrive om støjkampagnen i lokale medier, f.eks. beboerblade, hjemmesider, information til driftspersonale og beboere, indslag til beboer-tv, kan kampagnen hjælpe med at stille billeder, cases og yderligere informationer til rådighed.

Støjkampagnen indledes i januar 2011 og forventes at løbe ca. 6 måneder. Der vil bl.a. blive afholdt inspirationsmøder for ledende driftspersonale og andre arrangementer mv.

Kernen i kampagnen er hjemmesiden http://www.roligbolig.dk/. Her kan interesserede beboere og driftspersonale hente informationer og gode råd om, hvad man gør, hvis man er optaget af vejstøjproblemer.

Hjemmesiden kan give inspiration til at ”indtænke” støjbegrænsning i helhedsplanerne i forbindelse med planlagte renoveringsprojekter med fondens støtte – renoveringsstøtteordningen.

Hjemmesiden opbygges, så den er overskuelig og nem at gå til. Der vil være videofilm om trafikstøj før og efter en indsats om støjbegrænsninger. Der vil også være en tegnet ”mini-film” om støjs skadelige virkninger, præsentation af nogle konkrete projekter (cases), hvor støjemnet er taget ind i en helhedsplan.

Kampagnen vil i første omgang sætte fokus på det ledende driftspersonale, idet det udgør et vigtigt bindeled mellem beboerne og den ansvarlige administrative ledelse. Udgifter ved at indarbejde støjreduktion på bygninger og udearealer søges også belyst ved eksempler mv.

Ydermere vil der være henvisninger og andet brugbart materiale (under planlægning), som driftspersonale m.fl., kan bruge i det daglige arbejde. Der vil også være en samling af henvisninger (links), hvor man kan læse mere.

http://www.roligbolig.dk/ kan man finde henvisninger til mere viden og til en række organisationer og institutioner, der også beskæftiger sig med bekæmpelse af vejstøj.

På denne baggrund skal Landsbyggefonden opfordre almene boligorganisationer om at deltage aktivt i kampagnen. Til orientering: Protekst vil efter denne introduktion tage kontakt til en række almene boligorganisationer, som er i færd med at planlægge og/eller realisere renoveringsprojekter, hvor støjbekæmpelse indgår.

Henvendelse om selve kampagnen kan rettes til Protekst v/cand. mag. Liv Soelberg Andersen: liv@protekst.dk(tlf. 8619 7215). For spørgsmål om støjteknisk karakter kan henvendelse ske til cand. techn. soc. Brian Kristensen i Miljøstyrelsen: brk@mst.dk(tlf. 7254 4213) - og for spørgsmål om almene boliger mv. fuldmægtig Tom Frederiksen i Socialministeriet tof@sm.dk(tlf. 3395 4879), samt om renoveringsstøtteordningen og støj som led i en helhedsplan kan funktionsleder Anker Jensen, Landsbyggefonden kontaktes på anj@lbf.dk– tlf. (3376 2110).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.