Styringsdialog og dokumentationspakke

Reglerne om indførelse af styringsdialog som redskab i samarbejdet mellem det kommunale tilsyn og boligorganisationerne er trådt i kraft den 1. januar 2010.

Et centralt element i styringsmodellen er, at der afholdes et årligt tilbagevendende styringsdialogmøde mellem kommune og boligorganisation. Styringsdialogen tager udgangspunkt i en dokumentationspakke fra boligorganisationen.

Der skal både føres styringsdialog, når boligorganisationen er en almen boligorganisation med egne afdelinger og når boligorganisationen er en almen administrationsorganisation.

Boligorganisationerne skal årligt indsende dokumentation til kommunen til brug for styringsdialogen. Den samlede dokumentationspakke udgøres af en styringsrapport og boligorganisationens regnskabsmateriale, herunder regnskabsspørgeskema og årsberetning samt resultater af eventuelle relevante analyser.

Styringsrapporten er et nyt element i boligorganisationernes dokumentation til kommunen. Styringsrapporten omfatter dels en række vurderingsspørgsmål og dels en række baggrundsinformationer. Disse angiver i hvilken grad boligorganisationen lever op til styringsmålsætningerne.

For at sikre den mest effektive indberetning af bl.a. boligorganisationernes styringsrapporter til kommunerne er det besluttet, at dette skal ske via en IT-platform. Landsbyggefonden står på vegne af og i samarbejde med Socialministeriet for udviklingen af en landsdækkende IT-platform, som samler, behandler og præsenterer de enkelte elementer i dokumentationen til brug for styringsdialogen i den almene boligsektor. Driftsansvaret varetages af Landsbyggefondens afdeling for Almen Analyse.

Fonden har i marts 2010 efter udbud indgået kontrakt med en IT-leverandør om udvikling af IT-platformen. Udviklingen af platformen sker med inddragelse af repræsentanter fra hhv. Socialministeriet, KL og BL samt kommuner og boligorganisationer udvalgt af organisationerne.

Udfyldelse af boligorganisationernes styringsrapporter vil ske elektronisk ved, at den enkelte boligorganisation logger på IT-platformen og udfylder en række oplysninger og vurderinger i en fortrykt standard for det enkelte år. I styringsrapport mv. indgår desuden en række forudfyldte nøgletal og benchmarks hentet fra bl.a. Landsbyggefondens regnskabsdatabase, stamdatabase mv. Boligorganisationen indberetter elektronisk den udfyldte styringsrapport til den tilsynsførende kommune via IT-platformen.

Kommunen vil via IT-platformen kunne følge status for arbejdet med styringsrapporterne samt hente de indberettede styringsrapporter mv. til brug for dialogmøderne. Kommunen kan i IT-platformen elektronisk fastsætte indberetnings­fristen for styringsrapporterne samt gemme redegørelser mv. fra afholdte dialogmøder.

IT-platformen vil indeholde mindst 5 års historik og det vil være muligt til hver en tid at hente tidligere års styringsrapporter m.v. Boligorganisationer og kommuner vil endvidere kunne trække en række standardstatistikker med nøgletal og benchmarks fra styringsrapporterne og eksportere disse til videre egne analyser.

Det forventes, at IT-platformen, efter pilotdrift blandt udvalgte boligorganisationer og kommuner i august 2010, kan fuldt implementeres til brug for styringsdialogen i september 2010.

Landsbyggefonden vil senere informere om forhold vedrørende den konkrete igangsætning og drift af platformen.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen