Publikationer, Landsbyggefondens Innovationspuljer i 2007-10

På baggrund af en ændring af Almenboligloven blev der i renoveringsstøtteordningens regulativ mv. af 10. april 2008, kapitel 2, givet mulighed for at yde støtte til innovation i byggeriet 2007-10. Der blev udvalgt 14 projekter og resultaterne af disse indgår løbende til fonden. Det er vigtigt at formidle erfaringerne fra disse projekter, og i denne ”Landsbyggefonden orienterer” skal der omtales 2 projekter:

A: ”Arven fra 50’erne”: Den almene sektors bygningskultur.

Formålet med dette projekt har været at identificere en række træk i den bygningskultur, der var fremherskende – muret byggeri med ofte store bevaringsværdier fra ca. 1940-60. Navnlig i 50’erne skete en opblomstring som følge af et frugtbart samarbejde mellem fremsynede almene boligfolk og engagerede arkitekter. De almene boligorganisationer havde til opgave at bygge gode boliger på baggrund af en stor bolignød omkring de større byer. Arkitekterne udviste på deres side stor faglig indsigt med vægt på bygningernes helhed og ofte fornemme detaljer – parret med et samfundsmæssigt engagement. Perioden var præget af den enkle danske modernisme – bl.a. inspireret af 30’ernes funktionalisme. Håndværket var traditionelt og godt - ofte af høj kvalitet. Lejlighedsplanerne var små, men optimale og funktionelle.

Eksempelsamlingen består af en faglig gennemgang af 10 forskellige almene afdelinger fra perioden – fordelt over hele landet og viser repræsentative bygningstyper med markante arkitektoniske kvaliteter og særpræg. Mange af bygningerne har flere træk, som bør sikres ved en bevaring og i det hele en nænsomhed ved kommende renoveringer af facader mv. Udfordringerne for disse årgange er at minimere energiforbruget og en fremtidssikring/fornyelse af små og utidssvarende boliger.

Rapporten vil indgå i en kampagne i løbet af 2012 om at værne om almene boligers kulturarv og bevaringsværdier.

B: ”Koncept for blandede boligformer”: Det gode liv i Tankefuld.

Projektet et koncept eller en masterplan for skabelse af en ny bydel med blandede boligformer - også med almene boliger i Svendborg kommune. Sigtet med masterplanen er bæredygtigt byggeri og drift af boligerne. Det kommer til udtryk bl.a. ved at tænke på helheden: Landskabet, infrastrukturen og bebyggelserne i et frodigt samspil.

Udviklingen af konceptet sker i et samarbejde mellem kommende potentielle brugere, beboer og ejere/lejere. Fra kommunens side ønskes et så varieret udtryk som muligt. Materialet – konceptet kan anvendes som en slags inspirationskatalog og samtidig en håndbog/huskeliste mv. om, hvordan og hvorledes man kan komme igennem denne proces – eller: Brugerstyret byplanlægning om man vil.

De udvalgte ejendomme skal være mindst en almen og mindst en privat udlejningsejendom. I de almene afdelinger er beboerinddragelse ikke et nyt begreb, men tværtimod et af de fundamenter, sektoren er bygget på. I den private udlejning er beboerinddragelse mindre udbredt, og en evaluering af de 2 procesforløb og resultaterne deraf vil derfor være interessant.

Om ca. 10 år forventes et varieret boligområde med diverse funktioner etableret – kaldet ”Tankefuld”. De centrale elementer er bæredygtighed og fællesskab i inspirerende fysiske omgivelser.

Rapporten vil kunne tjene som inspiration for andre, som overvejer lignende initiativer.

Begge rapporter kan rekvireres hos ”AlmenNet”, Studiestræde 50, 1554 København V, der medvirker til formidlingen af disse 2 forskellige rapporter til almene boligorganisationer, kommuner og andre med interesse for innovation og udvikling af den almene sektor.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.