Renoveringsstøtteordningen m.v. - nyt regulativ og vejledning

Landsbyggefondens bestyrelse har den 3. februar 2011 vedtaget et nyt regulativ vedrørende renoveringsstøtteordningen. Socialministeriet har godkendt regulativet d. 18. marts 2011. Det nye regulativ med tilhørende vejledning er tilgængeligt på fondens hjemmeside, men vedlægges foreløbig i fotokopi. Der vil senere komme en trykt udgave af regulativet.

Renoveringsstøtteordningen omfatter fortsat de samme typer af almene boliger som hidtil – herunder almene ældreboliger ejet af en selvejende institution, en kommune eller en region. Endvidere omfattes selvejende almene ungdomsboliger med tilsagn efter 1. juli 2005 og de såkaldte friplejeboliger.

Regulativ og vejledning er delt i 4 kapitler. Kapitel 1 omhandler renoveringsstøtteordningen, som er justeret på enkelte punkter. Kapitel 2 omhandler en ny ordning om støtte til infrastrukturændringer i ghettoområder. Kapitel 3 omhandler evaluering mens kapitel 4 omhandler ikrafttrædelse samt en række overgangsregler.

Årsagen til opdelingen er den lovmæssige baggrund for de to ordninger. Der er ikke helt sammenfald i ansøgermasse for de to ordninger. Renoveringsstøtte kan søges til alle boligafdelinger i drift. Støtte til ændringer af infrastruktur kan kun søges af afdelinger, der er medtaget på Socialministeriets liste over ghettoområder, jf. almenboligloven § 61a.

Af særlige ændringer i regulativ og vejledning skal følgende anføres:

Byggeskadebegrebet er afviklet i det nye regulativ og i stedet fokuseresi højere grad på udarbejdelsen af den helhedsbetonede plan for opretning og forbedring af afdelingen. Helhedsplanen baseres på en grundig beskrivelse og analyse af afdelingens økonomiske, sociale og (bygge-) tekniske og driftsmæssige forhold. På det grundlag udarbejdes de nødvendige forslag for en styrkelse af afdelingens konkurrenceevne og attraktionsværdi mv. Planen og de foreslåede strategier mv., strategi for opfyldelse af delmål og gennemførelse af helhedsplanen udarbejdes efter de samme principper og retningslinier, som gælder for boligsociale aktiviteter, huslejestøtte og anden særlig driftsstøtte mv.

For afdelinger med flere og store komplicerede forhold skal helhedsplanen afspejle dette og med særlig fokus på koordinering af de forskellige indsatsområder, samarbejdet med lokale myndigheder - og den fremtidige drift og forvaltning mv. af afdelingen.

Prækvalificeringenaf ansøgninger er skrevet ind i regulativet, jf. vejledningens kapitel 1, pkt. A.1. Det indebærer som hidtidig praksis en foreløbig vurdering af afdelingens behov for støtte til bygningsmæssig opretning, ombygning og tilgængelighed vedrørende boliger, miljøforbedringer mv. På den baggrund tages der stilling til om en ansøgning opfylder forudsætningerne for en prækvalificering. Status herom med afsatte beløb til investeringer med støttede lån udsendes fortsat én gang årligt.

I forbindelse med udarbejdelse af byggeteknisk materiale – tilstandsrapporter mv. vil der på fondens hjemmeside kunne hentes yderligere oplysninger om de krav, som fonden stiller til den nødvendige byggetekniske dokumentation. Denne dokumentation er selvsagt afhængig af den opretning, man lokalt skønner nødvendig. Det skal understreges, at den byggetekniske dokumentation skal være grundig og fokusere på særlige og væsentlige forhold af ekstraordinær karakter - og præcis med hensyn til byggeteknisk forklaring på fejl, svigt og skader i bygningskonstruktioner mv.

For yderligere oplysninger om formål og ansøgningers indhold henvises til fondens regulativ og vejledning samt fondens hjemmeside: http://www.lbf.dk/ -> ”Driftsstøtte” -> ”Fysiske arbejder”. Henvendelse pr. telefon evt. til driftsstøttechef Leif Tøiberg Schüler eller til byggetekniske konsulenter: Anker Jensen, Lars Holmsgaard, Käte Thorsen og Sune Skovgaard Nielsen eller fra april 2011, Finn Lykkegaard Madsen.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Regulativ med vejledning

Landsbyggefondens bestyrelse har den 3. februar 2011 vedtaget et nyt regulativ vedrørende renoveringsstøtteordningen. Socialministeriet har godkendt regulativet d. 18. marts 2011. Det nye regulativ med tilhørende vejledning er tilgængeligt på fondens hjemmeside, men vedlægges foreløbig i fotokopi. Der vil senere komme en trykt udgave af regulativet.

Renoveringsstøtteordningen omfatter fortsat de samme typer af almene boliger som hidtil – herunder almene ældreboliger ejet af en selvejende institution, en kommune eller en region. Endvidere omfattes selvejende almene ungdomsboliger med tilsagn efter 1. juli 2005 og de såkaldte friplejeboliger.

Regulativ og vejledning er delt i 4 kapitler. Kapitel 1 omhandler renoveringsstøtteordningen, som er justeret på enkelte punkter. Kapitel 2 omhandler en ny ordning om støtte til infrastrukturændringer i ghettoområder. Kapitel 3 omhandler evaluering mens kapitel 4 omhandler ikrafttrædelse samt en række overgangsregler.

Årsagen til opdelingen er den lovmæssige baggrund for de to ordninger. Der er ikke helt sammenfald i ansøgermasse for de to ordninger. Renoveringsstøtte kan søges til alle boligafdelinger i drift. Støtte til ændringer af infrastruktur kan kun søges af afdelinger, der er medtaget på Socialministeriets liste over ghettoområder, jf. almenboligloven § 61a.

Af særlige ændringer i regulativ og vejledning skal følgende anføres:

Byggeskadebegrebet er afviklet i det nye regulativ og i stedet fokuseresi højere grad på udarbejdelsen af den helhedsbetonede plan for opretning og forbedring af afdelingen. Helhedsplanen baseres på en grundig beskrivelse og analyse af afdelingens økonomiske, sociale og (bygge-) tekniske og driftsmæssige forhold. På det grundlag udarbejdes de nødvendige forslag for en styrkelse af afdelingens konkurrenceevne og attraktionsværdi mv. Planen og de foreslåede strategier mv., strategi for opfyldelse af delmål og gennemførelse af helhedsplanen udarbejdes efter de samme principper og retningslinier, som gælder for boligsociale aktiviteter, huslejestøtte og anden særlig driftsstøtte mv.

For afdelinger med flere og store komplicerede forhold skal helhedsplanen afspejle dette og med særlig fokus på koordinering af de forskellige indsatsområder, samarbejdet med lokale myndigheder - og den fremtidige drift og forvaltning mv. af afdelingen.

Prækvalificeringenaf ansøgninger er skrevet ind i regulativet, jf. vejledningens kapitel 1, pkt. A.1. Det indebærer som hidtidig praksis en foreløbig vurdering af afdelingens behov for støtte til bygningsmæssig opretning, ombygning og tilgængelighed vedrørende boliger, miljøforbedringer mv. På den baggrund tages der stilling til om en ansøgning opfylder forudsætningerne for en prækvalificering. Status herom med afsatte beløb til investeringer med støttede lån udsendes fortsat én gang årligt.

I forbindelse med udarbejdelse af byggeteknisk materiale – tilstandsrapporter mv. vil der på fondens hjemmeside kunne hentes yderligere oplysninger om de krav, som fonden stiller til den nødvendige byggetekniske dokumentation. Denne dokumentation er selvsagt afhængig af den opretning, man lokalt skønner nødvendig. Det skal understreges, at den byggetekniske dokumentation skal være grundig og fokusere på særlige og væsentlige forhold af ekstraordinær karakter - og præcis med hensyn til byggeteknisk forklaring på fejl, svigt og skader i bygningskonstruktioner mv.

For yderligere oplysninger om formål og ansøgningers indhold henvises til fondens regulativ og vejledning samt fondens hjemmeside: http://www.lbf.dk/ -> ”Driftsstøtte” -> ”Fysiske arbejder”. Henvendelse pr. telefon evt. til driftsstøttechef Leif Tøiberg Schüler eller til byggetekniske konsulenter: Anker Jensen, Lars Holmsgaard, Käte Thorsen og Sune Skovgaard Nielsen eller fra april 2011, Finn Lykkegaard Madsen.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Regulativ med vejledning

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.