Tilskud til boligsocial indsats i udsatte boligafdelinger - nyt regulativ/vejledning

Landsbyggefondens bestyrelse har den 3. februar 2011 vedtaget et nyt regulativ vedrørende den boligsociale indsats. Socialministeriet har godkendt regulativet d. 18. marts 2011. Det nye regulativ med tilhørende vejledning er tilgængeligt på fondens hjemmeside, men vedlægges foreløbig i fotokopi. Der vil senere komme en trykt udgave af regulativet.

Regulativet omfatter almene boligorganisationers boligafdelinger og finder tilsvarende anvendelse på almene ungdomsboliger ejet af en selvejende institution og almene ældreboliger ejet af en selvejende institution, en kommune eller en region.

Regulativet er opdelt i afsnit vedrørende hovedbetingelser for tilskud, ansøgning og ansøgningsprocedure, foreløbig vurdering, tilsagn og administration, anvendelsen af tilskud i afdelingen samt evaluering m.v. Vejledningen er opdelt i ansøgninger om støtte til boligsociale aktiviteter og ansøgninger om huslejestøtte. Vedrørende boligsociale aktiviteter beskrives ansøgningen, prækvalificering, helhedsplan, Boligsocialnet og CFBU. I forhold til huslejestøtte omtales ansøgninger, huslejemodel, prækvalificering og helhedsplan/huslejestøtte.

Regulativ og vejledning, 2011-14 midlerne, fremkommer efter at Folketinget i december 2010 har vedtaget ændringer af almenboligloven vedrørende en styrket indsats i ghettoområderne. Målsætningen er, at antallet af ghettoområder skal være reduceret med minimum en fjerdedel ved udgangen af 2016 og mindst være halveret i løbet af de kommende 10 år. Ghettoområderne skal forandres, så de bliver attraktive boligområder, der er fuldt integreret i det øvrige samfund.

Samtidig skal der sættes ind over for de udsatte boligområder generelt. Den forebyggende indsats skal prioriteres, så det undgås, at negative udviklingstendenser i de udsatte boligområder fører til, at der dannes flere ghettoområder.

Lovændringen indebærer, at Landsbyggefondens ramme til en boligsocial indsats videreføres med 440 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014, hvoraf op til halvdelen kan anvendes til lejenedsættelser.

Af særlige ændringer i regulativ og vejledning skal følgende anføres:

Indholdsmæssigt er der overordnet set tale om en videreførelse af 2006-2010 puljerne til social og forebyggende indsats, men ansøgningsproceduren ændres fra puljeansøgninger med faste ansøgningstidspunkter til årlige rammer med løbende ansøgninger og løbende behandling af ansøgninger.

En ansøgning om støtte til en boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og huslejestøtte) falder herefter i 2 faser:

  1. Først indgives en ansøgning med henblik på at blive prækvalificeret. En ansøgning indeholder en kortfattet beskrivelse af afdelingen/boligområdet, et udfyldt spørgeskema for hver ansøgende afdeling og et foreløbigt budgetforslag.
  2. Ansøgere, hvor ansøgningen på baggrund af fondens sagsbehandling prækvalificeres, skal udarbejde en helhedsplan.

Både ansøgningen og helhedsplanen indsendes til Landsbyggefonden gennem kommunalbestyrelsen i afdelingens/boligområdets beliggenhedskommune.

Den årlige rapportering består aktuelt af reguleringskontoopgørelser og selvevalueringsskabeloner.

For yderligere oplysninger om formål og ansøgningers indhold henvises til fondens regulativ og vejledning samt fondens hjemmeside: http://www.lbf.dk/ -> ”Driftsstøtte” -> ”Særlig driftsstøtte”. Henvendelse pr. telefon evt. til driftsstøttechef Leif Tøiberg Schüler, boligsociale konsulenter Jørgen Olsen, Michael H. Jørgensen og Anne Stampe Frederiksen eller driftsøkonomiske konsulenter Ove Arvidsen, Lizzie Jørgensen, Marianne E. Ekstrøm og Peter Mols.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Regulativ og vejledning

Landsbyggefondens bestyrelse har den 3. februar 2011 vedtaget et nyt regulativ vedrørende den boligsociale indsats. Socialministeriet har godkendt regulativet d. 18. marts 2011. Det nye regulativ med tilhørende vejledning er tilgængeligt på fondens hjemmeside, men vedlægges foreløbig i fotokopi. Der vil senere komme en trykt udgave af regulativet.

Regulativet omfatter almene boligorganisationers boligafdelinger og finder tilsvarende anvendelse på almene ungdomsboliger ejet af en selvejende institution og almene ældreboliger ejet af en selvejende institution, en kommune eller en region.

Regulativet er opdelt i afsnit vedrørende hovedbetingelser for tilskud, ansøgning og ansøgningsprocedure, foreløbig vurdering, tilsagn og administration, anvendelsen af tilskud i afdelingen samt evaluering m.v. Vejledningen er opdelt i ansøgninger om støtte til boligsociale aktiviteter og ansøgninger om huslejestøtte. Vedrørende boligsociale aktiviteter beskrives ansøgningen, prækvalificering, helhedsplan, Boligsocialnet og CFBU. I forhold til huslejestøtte omtales ansøgninger, huslejemodel, prækvalificering og helhedsplan/huslejestøtte.

Regulativ og vejledning, 2011-14 midlerne, fremkommer efter at Folketinget i december 2010 har vedtaget ændringer af almenboligloven vedrørende en styrket indsats i ghettoområderne. Målsætningen er, at antallet af ghettoområder skal være reduceret med minimum en fjerdedel ved udgangen af 2016 og mindst være halveret i løbet af de kommende 10 år. Ghettoområderne skal forandres, så de bliver attraktive boligområder, der er fuldt integreret i det øvrige samfund.

Samtidig skal der sættes ind over for de udsatte boligområder generelt. Den forebyggende indsats skal prioriteres, så det undgås, at negative udviklingstendenser i de udsatte boligområder fører til, at der dannes flere ghettoområder.

Lovændringen indebærer, at Landsbyggefondens ramme til en boligsocial indsats videreføres med 440 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014, hvoraf op til halvdelen kan anvendes til lejenedsættelser.

Af særlige ændringer i regulativ og vejledning skal følgende anføres:

Indholdsmæssigt er der overordnet set tale om en videreførelse af 2006-2010 puljerne til social og forebyggende indsats, men ansøgningsproceduren ændres fra puljeansøgninger med faste ansøgningstidspunkter til årlige rammer med løbende ansøgninger og løbende behandling af ansøgninger.

En ansøgning om støtte til en boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og huslejestøtte) falder herefter i 2 faser:

  1. Først indgives en ansøgning med henblik på at blive prækvalificeret. En ansøgning indeholder en kortfattet beskrivelse af afdelingen/boligområdet, et udfyldt spørgeskema for hver ansøgende afdeling og et foreløbigt budgetforslag.
  2. Ansøgere, hvor ansøgningen på baggrund af fondens sagsbehandling prækvalificeres, skal udarbejde en helhedsplan.

Både ansøgningen og helhedsplanen indsendes til Landsbyggefonden gennem kommunalbestyrelsen i afdelingens/boligområdets beliggenhedskommune.

Den årlige rapportering består aktuelt af reguleringskontoopgørelser og selvevalueringsskabeloner.

For yderligere oplysninger om formål og ansøgningers indhold henvises til fondens regulativ og vejledning samt fondens hjemmeside: http://www.lbf.dk/ -> ”Driftsstøtte” -> ”Særlig driftsstøtte”. Henvendelse pr. telefon evt. til driftsstøttechef Leif Tøiberg Schüler, boligsociale konsulenter Jørgen Olsen, Michael H. Jørgensen og Anne Stampe Frederiksen eller driftsøkonomiske konsulenter Ove Arvidsen, Lizzie Jørgensen, Marianne E. Ekstrøm og Peter Mols.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Regulativ og vejledning

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.