Indbetalinger til landsdispositionsfonden/årlig lånindberetning - boligorganisationer, kommuner, regioner og selvejende institutioner

Indledning

Landsbyggefonden åbner ultimo april 2012 indberetningssystemet til brug for den årlige lån-indberetning.

Der er ikke ændret på procedurerne, reglerne og omfanget set i forhold til indberetningen i 2011.

For bebyggelser med tilsagnsdato før 1. januar 1999 skal 2/3 af de midler, der fremkommer ved udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering indbetales til landsdispositionsfonden (Lov om almene boliger m.v. og Landsbyggefondens regulativ af 8. februar 2007).

Reglerne om indbetaling gælder principielt for almene boligafdelinger, almene ældreboliger, der ejes af en kommune eller en region, samt selvejende almene ældreboliginstitutioner og selvejende almene ungdomsboliginstitutioner med tilsagn fra 1. juli 2005.

Lån vedrørende erhvervs- og institutionsarealer i boligafdelinger er omfattet af indbetalingspligten. Selvstændige erhvervs- og institutionsafdelinger er ikke omfattet.

Denne orientering har følgende indhold:

 1. Frist for indberetningen 2012
 2. Indberetningen 2012
  2a. Særligt for kommuner og regioner
 3. Vejledningsmateriale
 4. Visse oplysningsfelter
 5. Lånindberetningsgrundlag. Hvilke data skal indberettes
 6. Hvis boligorganisationen intet har at indberette
 7. Kontrol af data
 8. Indbetaling til fonden
 9. Undtagelser og særbestemmelser
 10. Afslutning
 11. Bilag

1. Frist for indberetningen 2012

Indberetningen skal være afsluttet senest den 15. juni 2012.

Der vil kun undtagelsesvis blive bevilget udsættelse ud over denne dato.

Indberetningen anses først for modtaget, når både ledelses- og revisors erklæring er fremsendt som brev eller mail. Det bemærkes, at checksummen skal fremgå af revisorerklæringen.

De modtagne oplysninger vil efter en stikprøvevis kontrol danne baggrund for opkrævning af udamortiserede lån for 2013.

2. Indberetningen 2012

Indberetningen foregår via sitet på følgende adresse (der skal ikke tastes www foran):

laan.lbf.dk

Ved login anvendes samme brugernavn og adgangskode som til fondens øvrige elektroniske indberetninger.

Efter login fremkommer en boligorganisationsoversigt. Via denne oversigt kan ”klikkes” videre til en afdelingsoversigt og herfra videre til oplysningerne om de enkelte lån. Disse oplysninger består dels af boligorganisationens og øvrige bygningsejeres indberetning fra 2011 og dels af data, som fonden har modtaget fra Realkredit Danmark, Nykredit, BRFkredit og LR Realkredit.

I 2010 valgte fonden ud fra visse udvalgte kriterier at eliminere fællesmængden af de 2 datagrundlag. For ca. 90 % af lånene har det været muligt at matche et lån fra sidste års indberetning med et lån fra realkreditinstitutterne, således at samme lån kun optræder en gang. I 2011 og 2012 er indberetters godkendte match videreført. Det er dog stadig mulig at ændre tidligere fejl/manglende match jf., afsnittet herom i vejledningen.

Indberetningsfladen er opbygget som en selvangivelse. Landsbyggefonden stiller de ”kendte” lån til rådighed, boligorganisationen m.fl. kontrollerer/tilføjer/ændrer og godkender låndataene. Det er ikke muligt at uploade data til systemet.

Efter boligorganisationens og øvrige bygningsejeres godkendelse logger revisor på og udfører sin kontrol.

Boligorganisationens ledelsespåtegning og revisors erklæring indsendes til Landsbyggefonden som brev eller mail senest 15. juni 2012. Fonden har udfærdiget eksempler på en ledelsespåtegning og en revisorerklæring. Eksemplerne kan ændres inden dannelse af Pdf-filen.

Indberetningen anses først for modtaget, når både ledelses- og revisors erklæring er fremsendt som brev eller mail.

2a. Særligt for kommuner og regioner

Indberetningspligten gælder også for almene ældreboliger ejet af en kommune eller en region. Indberetningspligten indtræder, når bebyggelsen har lån vedrørende den oprindelige finansiering, der er udamortiseret eller forventes at blive udamortiseret i årene 2012-2017. For de første ældreboliger etableret i 1980’erne er der udamortisering i denne periode af de såkaldte IS20-indekslån.

Brugernavn og adgangskode er fremsendt til kommuner og regioner i brev af 18. maj 2010.

I den udstrækning det har været muligt, har fonden lagt lån optaget hos Kommunekredit tilgængelige på brugerfladen. Det drejer sig om indekslån optaget i perioden indtil overgangen til BOSSINF indberetning.

3. Vejledningsmateriale

Der er udarbejdet en udførlig vejledning til støtte for indberetningen. Denne er tilgængelig på laan.lbf.dk (efter login) og på http://www.lbf.dk/ under boligregistrering.

4. Visse oplysningsfelter

Til støtte for indberetningen har fonden medtaget oplysninger om årets faktiske ydelse 2011 og restgæld 31. december 2011 på de lån, hvor fonden kender disse. Dataene kan ikke ændres, men kan anvendes til sammenholdelse med bogføring, årsregnskaber, oplysninger fra realkreditinstitutterne m.v. inden indberetningen godkendes af boligorganisationen m.fl.

Endvidere indeholder indberetningen kolonnen ”Opkrævningsgrundlaget 2013”. I denne kolonne medtages kun ydelser på lån vedrørende den oprindelige finansiering, der samtidig har udløbstidspunkt til og med 3. kvartal 2013.

Fondens opkrævning vil blive dannet med udgangspunkt i opkrævningsgrundlaget for 2013 med fradrag af rente- og ydelsessikring. Der tages endvidere hensyn til det indberettede udløbstidspunkt.

Fonden foreslår med udgangspunkt i realkreditdataene et ”bedste skøn” af den sidste normalydelse samt det forventede udløbstidspunkt. En nærmere beskrivelse af disse oplysninger kan findes i vejledningen til indberetningssystemet jf. ovenfor. Boligorganisationerne og øvrige bygningsejere har i 2012 mulighed for at ændre disse data.

5. Lånindberetningsgrundlag. Hvilke data skal indberettes

Indberetningen i 2012 skal omfatte alle boligafdelinger, der enten har udamortiserede lån vedrørende den oprindelige finansiering, eller i årene (2012-2017) forventer en udamortisering af sådanne lån. Indberetningen skal indeholde oplysning om samtlige lån i den pågældende afdeling. (Altså også banklån m.v.).

Ved sammenlægning af boligafdelinger skal alle lån i den fortsættende afdeling indberettes, hvis blot en af de tidligere afdelinger var indberetningspligtig.

Såfremt der er foretaget sammenlægning af afdelinger, som ikke fremgår af indberetningssitet, bedes fonden kontaktet.

Boligafdelinger (almene boligorganisationer) etableret med støtte efter sanerings- og byfornyelseslove eller uden offentlig støtte skal indberette efter samme regler som ovennævnte byggeri støttet efter nybyggerireglerne.

Selvom afdelingen endnu ikke er indberetningspligtig, modtager fonden gerne en indberetning. Det må forventes, at indberetningen indenfor få år kommer til at omfatte alle boligafdelinger.

På lån hvor der ikke allerede fremgår en anvendelse, skal denne angives (en nærmere beskrivelse er vedlagt i bilag):

Oprindelig anskaffelsessum (tidligere kode 1)

Forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. (tidligere kode 2)

Driftsstøttelån o. lign (tidligere kode 3)

Det er vigtigt, at de enkelte lån er påført korrekt anvendelse, idet lån vedrørende den oprindelige finansiering opkræves ved udamortisering.

Hvis et lån til forbedringsarbejder eller driftsstøttelån fejlagtigt indberettes som oprindelig finansiering, vil der automatisk blive opkrævet ydelse på lånet.

Lån vedrørende til- og ombygninger m.v. skal kun anføres som oprindelig finansiering, hvis arbejdet er blevet finansieret/har kunnet finansieres som nybyggeri.

Lånenes udløbstidspunkt bedes oplyst så præcist som muligt, idet indbetalingen til Landsbyggefonden pålignes det efterfølgende kvartal.

Det er ikke et krav, at lån til driftsstøtte indberettes. Imidlertid håber fonden, at boligorganisationerne vil have ulejlighed med at indberette driftsstøttelånene, da dette kan lette samkøringen med realkreditinstitutterne.

6. Hvis boligorganisationen intet har at indberette

Såfremt en boligorganisation ikke har afdelinger med lån, der er udamortiseret eller som udamortiseres i 2012-2017, skal en bekræftelse på dette sendes til LBF-laan@lbf.dk. Bekræftelsen skal indeholde boligorganisationsnummer samt en erklæring om, at boligorganisationen ikke har afdelinger, der er indberetningspligtige.

Boligorganisationen kan også vælge at bekræfte, at de ikke er indberetningspligtige via lånsitet.

7. Kontrol af data

Den enkelte boligorganisation, selvejende institution eller kommune/region er ansvarlig for rigtigheden af indberetningen.

Indberetningen skal attesteres af henholdsvis boligorganisationens, institutionens eller kommunens revisor.

8. Indbetaling til fonden

På baggrund af de indsendte oplysninger udsender Landsbyggefonden inden den 15. december en oversigt over de registrerede udamortiseringer til og med det kommende år. Dette danner grundlag for kvartalsvise opkrævninger af indbetalingerne til Landsbyggefonden.

9. Undtagelser og særbestemmelser

Såfremt afdelingen tidligere har konverteret lån med halvårlig til kvartårlig ydelse, kan lånet være knyttet til de særlige bestemmelser om 5. terminsydelse. Hvis dette er tilfældet, bedes det markeret i linjen ”Ekstra termin ved tvangskonvertering”. Fonden vil herefter først opkræve ydelse for andet kvartal efter udamortiseringskvartalet.

Landsbyggefonden kan efter indstilling fra de respektive beliggenhedskommuner godkende fritagelser for indbetalinger fra afdelinger til de lokale dispositionsfonde, men der kan ikke gives fritagelse for den del af indbetalingerne, som skal indgå til Landsbyggefonden (dog særordning for tidligere meddelte fritagelser). For institutioner udskilt i selvstændige afdelinger er det dog kommunerne, som kan godkende fritagelse for betaling til lokale dispositionsfonde.

Hvis en boligafdeling har en lånefinansiering, som afviger væsentligt i forhold til andet byggeri opført på samme tidspunkt med hensyn til lånenes løbetid og forrentning m.v., kan Landsbyggefonden fastsætte en normalfinansiering for bebyggelsen på grundlag af den finansieringsordning, som var gældende for støttet byggeri på opførelsestidspunktet. Denne bestemmelse kan f.eks. have betydning for boligafdelinger (almene boligorganisationer), der er opført uden offentlig støtte.

10. Afslutning

Fonden vil gerne understrege vigtigheden af præcision i indberetningen for at undgå efterfølgende reguleringer med tilbagevirkende kraft.

Spørgsmål af generel eller principiel karakter om de nye indbetalinger kan rejses over for fondens regnskabskonsulenter.

Praktiske forespørgsler om indberetningen kan rettes til Linda Stidsen tlf. 3376 2107, Lene Dabros Andersen tlf. 3376 2147 og til Inge Bengtsen tlf. 3376 2101.

Oplysninger om brugernavn og adgangskode kan endvidere udleveres af Annelise Witt-Hansen tlf. 3376 2102 og af Anne-Louise Juncker tlf. 3376 2128.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

 

11. Bilag til Indbetalinger til landsdispositionsfonden LBF

Orienterer nr. 567

Lånets anvendelse:

 • Lån vedrørende den oprindelige finansiering omfatter realkreditlån (beregnet efter sidste lånekonvertering), banklån, pantebrevslån, statslån, grundkapitallån, A-lån fra Landsbyggefonden o. lign. Disse lån er i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer) posteret på konto 408, Oprindelig prioritetsgæld.
 • Realkreditlån m.v. optaget til finansiering af forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. skal også indberettes. Det drejer sig om konto 413, Andre lån, i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). Der er ikke indbetalingspligt vedrørende disse lån, men de indberettes af hensyn til opbygning af låne-registeret og sammenligning med modtagne oplysninger fra Statens Administration og realkreditinstitutterne.
 • Det er ikke et krav at driftsstøttelån skal indberettes, men det vil være en stor støtte for fonden, hvis de bliver indberettet.

Særligt om prioritetsydelser og beboerbetaling:

Lån hvor låneydelsen nedbringes med støtte (ydelsesstøtte mv.) inden opkrævning fra realkreditinstituttet, skal anføres som beboerbetaling, d.v.s. efter modregning af støtte.

Lån efter 1994 omprioriteringsloven som blev skyggeomprioriteret skal anføres med ydelsen før modregning af ydelsessikring.

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.

Tilsagnsdato

Tidspunkt for meddelelse af løfte om støtte til et byggeri.