Etablering af huslejeregister i Boligportalen DanmarkBolig.dk

Landsbyggefonden har tidligere informeret om etablering af et huslejeregister, senest i "Landsbyggefonden orienterer" nr. 568 af 24. april 2012.

Udbetaling Danmarks digitaliseringsproces har medført ændring af fristerne. Det betyder, at boligorganisationerne skal indberette data til huslejeregistret fra februar 2013.

I en overgangsperiode frem til 1. august 2013 skal boligorganisationer fortsætte med at levere oplysninger om boligstøtte efter den sædvanlige metode tillige med indberetning til huslejeregistret. Der er således tale om et parallelt forløb, hvor boligorganisationer og Landsbyggefonden fra februar til august 2013 kontrollerer data. Det forventes, at Udbetaling Danmark også deltager i denne proces.

Landsbyggefonden har udsendt snitfladebeskrivelse og OIOXML beskrivelser til de største IT leverandører af systemer til boligorganisationerne. Ligeledes har fonden indkaldt leverandørerne til informationsmøde, og der vil snarest blive åbnet for et testmiljø. Repræsentanter for de boligorganisationer, der selv har udviklet systemer, har ligeledes modtaget informationen. Såfremt andre har interesse i snitfladebeskrivelserne m.v., er materialet tilgængeligt på lbf.dk > boligregistrering>danmarkbolig.

Mindre boligorganisationer kan indberette via en webklient, som også vil kunne bruges til kontrol og enkeltrettelser selv om øvrig indberetning sker via XML eller webservice. Klienten kan også bruges til at indberette XML filer. Der vil senere blive udsendt yderligere information herom. I princippet kan webklienten anvendes af alle, der ikke får udviklet en løsning, der kan aflevere data via webservice.

Huslejeregistret skal opdateres løbende - i princippet hver gang der foretages ændringer. Dermed øges kravet til indberetningshyppigheden betragteligt.

Kontrol af stamdata.

I ovennævnte "Landsbyggefonden orienterer" igangsatte fonden en kontrolproces af antal lejemål, ejendomsnumre og adresser. Fonden vil anbefale, at boligorganisationerne afslutter denne kontrolproces i oktober 2013, således at der kan afsættes ressourcer til de øgede indberetningskrav. Det kan oplyses, at fonden arbejder på en FAQ, der kan give svar på en række spørgsmål. Denne vil blive tilgængelig på lbf.dk>boligregistrering>danmarkbolig.

Ændretindberetning vedrørende stamdata om nybyggeri.

I forbindelse med anvendelse af EnhedsID fra NyBBR omlægger fonden dele af stamdata registreringerne. Boligorganisationerne skal således indberette skæringsdato, adresse og ejendomsnumre til LBF stamdata, inden byggeriet skal lejes ud. Hvis disse oplysninger ikke indberettes, kan der ikke indberettes data til huslejeregistret. Fonden er bekendt med, at de endelige ejendomsnumre fastsættes sent i byggeprocessen og at der kan komme ændringer, som efterfølgende må indberettes.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Susie Agerholm Balle (sab@lbf.dk), Helle Juul (hju@lbf.dk) eller Annelise Witt-Hansen (awh@lbf.dk).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.

Skæringsdato

Tidspunkt for et byggeris overgang fra anlæg til drift.