Ny SFI-rapport vedrørende den boligsociale indsats i udsatte boligområder

Gode takter i samarbejdet om udsatte boligområder.

Uddelingen af midlerne til boligsociale indsatser i udsatte boligområder kan styrke de organisatoriske rammer for det lokale samarbejde om indsatserne. Erfaringerne indtil nu viser, at der er kommet mere fokus på samarbejdet både hos boligorganisationer og kommuner. Men der er stadig udfordringer, viser en ny SFI-rapport.

Landsbyggefonden har siden 2006 givet tilsagn om støtte til boligsociale indsatser og huslejenedsættelser i udsatte boligområder over hele landet. I alt 162 boligsociale helhedsplaner er der givet penge til. Formålet er at vende en negativ udvikling i boligområderne ved at engagere beboerne i indsatser i deres område. Landsbyggefonden har bedt Rambøll og SFI evaluere disse indsatser i en række rapporter frem til 2016. Denne evalueringsrapport – den anden i rækken – har fokus på de lokale samarbejder om helhedsplanerne. Rapporten bygger på interviews med nøglepersoner i 13 af de boligområder, der har modtaget midler fra Landsbyggefonden.

Styrket samarbejde – med udfordringer.

Den første kortlægning viser, at det formelle samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer er blevet styrket. Kommunerne er oftere end tidligere repræsenteret i projekternes styregrupper. Også internt i boligorganisationernes ledelse er der øget fokus på de boligsociale projekter. I nogle områder er der dog også behov for en klarere rolle- og ansvarsfordeling mellem boligorganisationer og kommuner, når projekterne skal føres ud i livet. Rapporten viser også, at det kan være vanskeligt at holde sig helhedsplanernes mål for øje i arbejdet med indsatserne. Det betyder, at der i nogle områder mangler fokus på, hvordan konkrete aktiviteter bidrager til helhedsplanens erklærede mål. Det gælder særligt i de små projektsekretariater og i mindre grad i de større, hvor man har mulighed for at fordele opgaverne blandt flere medarbejdere – men også her kan det være svært.

Udgivelse:

Hanne Nielsen, Anne Mølgaard og Line Dybdal: Procesevaluering af boligsociale indsatser. Delrapport 2: Kvalitativ kortlægning af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje med fokus på projektorganisering og samarbejde. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 12:28. Udkommer som netpublikation.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen