Ændring i bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. pr. 1. april 2013

Driftsbekendtgørelsen § 40 ændres, således at afdelingernes henlæggelser til dispositionsfonden årligt skal udgøre 544 kr. pr. lejemålsenhed, indtil fonden i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør 5.434 kr. pr. lejemåls-enhed, jf. § 30, stk. 4.

Ændret tekst i bekendtgørelsens § 41, stk. 1: ”Dispositionsfonden dækker tab, herunder forbrugsafhængige udgifter, ved en almen boligafdelings drift, som skyldes lejeledighed. Dispositionsfonden dækker også den del af en afdelings tab ved fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen, der ligger over 313 kr. pr. lejemålsenhed.” (uddrag).

Selskabskontoplan og afdelingskontoplan får derfor nedenstående ændring og tilføjelse:

Selskab: Konto 803 nr. 22. (ident nr. 1803.215) - Tekst ændres til: Tilskud til tab ved lejeledighed og fraflytning jf. specifikation.

Afdeling: Der indsættes ny linie: Konto 130 nr. 3. (ident nr. 5130.025) Dækket af dispositionsfonden.

De nye kontoplaner gældende for indberetningsåret 2014 (version 2014) vil blive lagt på fondens hjemmeside medio 2013.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen