Publikation: KVALITETER i almene bebyggelser fra 1940'erne og 1950'erne

Med en kampagne for 1940’erne og 1950’erns murede boligbyggeri sætter Realdania, Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond fokus på, hvordan 1940’ernes og 1950’ernes unikke murede bygningskultur kan sikres for eftertiden. Med støtte fra Realdania arbejdes der som led i en større indsats i de kommende år med de store bevaringshensyn og kvaliteter i de almene boligbebyggelser, navnlig fra 1940’erne og 1950’erne.

Bygningskultur Danmark- paraplyorganisation for 28 foreninger mv. – har samtidig igangsat et formidlingsprojekt vedrørende de arkitektoniske værdier i det almene boligbyggeri fra 1940’erne og 1950’erne. Værdier som risikerer at gå tabt, hvis de mange forestående renoveringer ikke foretages med omtanke. Realdania har givet støtte til formidlingsprojektet, der retter sig mod boligorganisationer, arkitekter og håndværkere. Formålet med dette projekt er bl.a. at identificere en række særlige arkitektoniske træk i den bygningskultur der var fremherskende i det murede byggeri i den periode. Navnlig i 1950’erne skete en opblomstring som følge af et frugtbart samarbejde mellem fremsynede almene boligfolk og engagerede arkitekter. De almene boligorganisationer havde til opgave at bygge gode boliger på baggrund af en stor bolignød omkring de større byer. Arkitekterne udviste på deres side stor faglig indsigt med vægt på bygningernes helhed og ofte fornemme detaljer – parret med et samfundsmæssigt engagement. Perioden var præget af den enkle danske modernisme – bl.a. inspireret af 1930’ernes funktionalisme. Håndværket var traditionelt og godt - ofte af høj kvalitet. Lejlighedsplanerne var små, men optimale og funktionelle.

Som led i formidlingsprojektet er der udgivet en publikation, der består i en (arkitekt-) faglig gennemgang af almene afdelinger fra perioden med særlige arkitektoniske og bevaringsmæssige kvaliteter. Mange af bygningerne har flere træk, som bør sikres ved en bevaring og i det hele en nænsomhed ved kommende renoveringer af facader mv.

Publikationen vil blive fulgt op af en række FAKTA-blade om af fx valg af nye vinduer, facader, tage, altaner mv. Disse fakta-blade vil blive i en form, som gør dem brugbare som vejledninger i valg af gode løsninger.

Målgruppen for denne publikation er de beboere, som i et samarbejde med tek-niske rådgivere, boligorganisationen og kommunen skal i gang med at foretage en renovering af deres bebyggelse. Mange af disse bebyggelser har 2 store udfordringer, dels et stort behov for modernisering og fremtidssikring, dels en reduktion af det samlede energiforbrug.

Publikationen søger på en række emneområder at fremhæve særligt værdifulde kendetegn og betone vigtigheden af at værne om disse kvaliteter. Der er særligt lagt vægt på at beskrive dette på en enkel og positiv måde og sådan, at de der ikke har særlig viden om bygningskultur, arkitektur mv., vil blive inspireret til valg af gode løsninger, som både bidrager til fremtidssikre boligbebyggelsen og samtidig værner om bygningernes særlige arkitektoniske kvaliteter.

Det er et ønske, at denne publikation når ud til de beboere m.fl., som kommer i direkte kontakt med en renoveringsopgave, og at der vil foregå en åben dialog mellem parterne om de bestående kvaliteter i disse bygninger – samtidig med valg af de bedst mulige renoveringsløsninger.

Denne publikation indgår i en kampagne i resten af 2013 om at værne om almene boligers kulturarv og bevaringsværdier. Der vil blive afholdt debatmøder og information om emnet bl.a. i et samarbejde med AlmenNet.

Publikationen vil ligge i digital form på Landsbyggefondens hjemmeside - og kan rekvireres ved henvendelse til Birthe Jøhncke på telefon 3376 2103 eller Email: bjn@lbf.dk.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Bilag: Omslag+publikation