Regnskabsindberetning - ændringer i kontoplaner

Fra regnskabsindberetningsåret 2014 og frem sker der mindre ændringer i kontoplanerne. Ved bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 1540 af 16. december 2013 er der sket ændringer i nedennævnte kontoplaner.

Organisationsregnskabet

I organisationsregnskabet sker der en udvidelse af noten under konto 602, ny konto 602.28 Rammeaftalegebyr, jf. specifikation (ident 1602.280). Vedbekendt­gørelse om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v. nr. 1538 af 16. december 2013, kan boligorganisationen beslutte at etablere en fælles indkøbscentral. Boligorganisationen kan opkræve et gebyr hos de tilbudsgivere, der indgås kontrakter eller rammeaftaler med. Gebyret må ikke i væsentlig omfang overstige boligorganisationens udgifter til etable­ring­en og driften af indkøbscentralen. Boligorganisationen udarbejder årligt særskilt regnskabs opgørelse for driften af indkøbscentral som specifikation af konto 602.28 Rammeaftalegebyr, jf. specifikation (ident 1602.280).

Afdelingsregnskabet

I afdelingsregnskabet sker der en ændring af noten under konto 204, præcisering af noten og ny konto Tilskud til energihandlings-planer m.v. (ident 7204.310). Boligorganisationen kan søge om støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner jf. orienteringsbrev fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter af 26. juni 2013 om støtte til udarbejdelse af energihandlingsplaner i almene boliger.

Boligorganisationen registrerer den støtte, der er tildelt efter EUs de minimis regler på ny konto Tilskud til energihandlingsplaner (ident 7204.310) i afdelingens regnskab. Boligorganisationen har derved mulighed for løbende at kontrollere, at den pågældende afdeling overholder støtteloftet for den tildelte de minimis støtte efter diverse støtteordninger. I forbindelse med kontoændringen udgår konto med valgfri tekst (ident 7204.320) og erstattes med ny konto med valgfri tekst (ident 7204.510 og 7204.520).

De nye kontoplaner er lagt på fondens hjemmeside, hvorfra de kan hentes i excel-format. Kontoplanerne indeholder ligeledes ændringerneomkring tab ved fraflyt-ninger dækket af dispositionsfonden som tidligere beskrevet i ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 598 af den 22. marts 2013.

Yderligere oplysninger kan fås hos Finn Mørk Jacobsen på tlf. 3376 2122.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen                     Birger R. Kristensen