Beboere i den almene boligsektor 2013

Landsbyggefonden har udarbejdet en ny opdateret udgave af statistikken om beboere i den almene boligsektor baseret på oplysninger fra Danmarks Statistiks Forskerservice og Landsbyggefondens stamdatabase opgjort pr. 1. januar 2013.

Fondens beboerstatistik indeholder oplysninger om husstande i den almene boligsektor og belyser beboernes sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren sammenlignet med landet som helhed. Udviklingen i beboersammensætningen i de seneste 5 år belyses, og der foretages en sammenligning af beboersammensætning i hhv. store og små afdelinger. Der indgår denne gang endvidere et særligt tema om fraflytninger i og fra den almene boligsektor. Endelig er der nu bagerst i statistikken medtaget en række centrale tabeller opgjort på kommuneniveau.

Beboerstatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem bolig­­­­organisationer og kommuner.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside.

Beboerstatistikkens tabeller vil endvidere, som noget nyt, kunne hentes fra fondens hjemmeside i excel-format til videre bearbejdning.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Almen Analyse, Jette Jensen (tlf. 3376 2119) eller Evy Ivarsson Nielsen (tlf. 3376 2126).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Beboerstatistik 2013