Evaluering af Landsbyggefondens boligsociale indsats og huslejenedsættelser finansieret af 2011-2014 midlerne

Landsbyggefonden har modtaget 4 tilbud på EU-udbud vedrørende landsevalueringen af de boligsociale indsatser og huslejenedsættelser finansieret af 2011 - 2014 midlerne. Udbuddet er udformet som et begrænset EU-udbud med en prækvalifikationsfase af tilbudsgivernes egnethed og efterfølgende vurdering af de indkomne tilbud.

På baggrund af de opstillede tildelingskriterier i udbudsbetingelserne har fonden fundet, at tilbuddet fra konsortiet bestående af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og Rambøll Management Consulting A/S er det mest økonomisk fordelagtige tilbud og derfor har fonden skrevet kontrakt med dette konsortium.

Evalueringen påbegyndes i august 2014 og forløber til august 2020. Formålet er, at evaluere de boligsociale indsatser, herunder huslejenedsættelser, der har modtaget støtte fra 2011–2014 midlerne. Evalueringen skal tilvejebringe viden om de boligsociale aktiviteters effekter og resultater samt, hvilke arbejdsmetoder, der kan anvendes til brug for at kvalificere den fremtidige boligsociale indsats på såvel beslutningstager- som praktikerniveau.Evalueringen skal m.a.o. være med til at kvalificere grundlaget for Landsbyggefondens fremtidige støttetildeling til boligsociale indsatser og huslejenedsættelse, der kan medvirke til at udvikle og forbedre de almene boligområder.

Evalueringen skal omfatte en række analyser, baseret på både kvantitative og kvalitative metoder, der tilsammen belyser effekten af og arbejdsmetoderne, der anvendes og kan anvendes i udvalgte boligsociale aktiviteter inden for følgende temaer:

  1. Kriminalitetsforebyggelse i relation til børn, unge og unge voksne.
  2. Forbedret skolegang og uddannelse.
  3. Forbedrede forældrekompetencer og forøgelse af børns trivsel.
  4. Forøget beskæftigelse og aktiviteter, der flytter ledige beboere tættere på arbejdsmarkedet.

Ydermere skal evalueringen sætte fokus på effekterne af de gennemførte huslejenedsættelser i forhold til udlejningen af boliger og beboersammensætningen.

Der er et stort fokus på formidling og anvendelse af resultaterne i evalueringen og afrapporteringen kommer til at bestå af en række rapporter, forskningsoversigter, kortfattede hæfter, kurser for de boligsociale medarbejdere, oplæg i regi af Boligsocialtnet, årlige statusnotater til fonden samt en stor afsluttende konference.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen