SBi-evaluering - renoveringer 2011-13

I henhold til Almenboligloven § 91 stk. 9 og fondens regulativ vedrørende renoveringsstøtteordningen § 20 skal Landsbyggefonden løbende sikre erfaringsudveksling af renoveringsindsatsen samt evaluering af effekten af gennemførte indsatser i den almene sektor. Evalueringen fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) er gennemført for at udvikle og forbedre kommende renoveringsopgaver ved videregivelse af erfaringerne om disse projekter til relevante parter i byggeriet, kommuner og boligorganisationer.

Den vedlagte rapport handler om fysiske renoveringer af ti almene boligbebyggelser og evaluerer resultaterne af disse renoveringer. Formålet med rapporten og evalueringerne er at indhente erfaringer og inspiration, der kan benyttes og indgå i beslutningsgrundlaget i forbindelse med kommende renoveringer. Rapporten belyser også virkningerne af forskellige former for indsatser og peger på særlige forhold, der bør overvejes og undersøges inden en renovering sættes i gang.

Der peges bl.a. på følgende pointer:

  1. Boligorganisationerne bør være mere opmærksomme på at værne om de arkitektoniske værdier, når de renoverer. Det er lettere at få et godt resultat ud af at renovere en almen bebyggelse, hvis man bygger videre på de kvaliteter, som allerede er der, end hvis man prøver at lave alting om.
  2. Det er i vid udstrækning lykkedes at opnå et markant løft i tilgængeligheden i de 10 boligområder, som er evalueret.
  3. Det kan nogle gange være en fordel at gennemføre et pilotprojekt, som f.eks. kun omfatter en enkelt blok, for dermed at hente værdifulde erfaringer til brug for den videre proces. I renoveringsprojekter bliver man ofte meget klogere undervejs.

Udover at evalueringen naturligvis har haft fokus på kvaliteten af de bygningsmæssige ændringer, er der i også i rapporten lagt særlig vægt på arkitektoniske og infrastrukturelle forhold, nedrivning, genhusning og tilgængelighed. De undersøgte bebyggelser er spredt, både geografisk over hele landet, og i forhold til deres alder, idet den ældste er opført i 1939-1941 og den yngste i 1978.

Rapporten er delt i to. I første del diskuteres en række temaer på tværs af de enkelte byggesager mv. I den sidste del gennemgås hver enkelt renovering, der beskrives og evalueres.

Eventuelt køb af ekstra eksemplarer af publikationen: Byggecentrum Boghandel (tlf. 7012 0600, http://www.byggecentrum.dk/,

bog@byggecentrum.dk).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Rapporten kan hentes på www.sbi.dk/evaluering-af-renovering.

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.