Forhøjelse af pligtmæssige bidrag 2015

I henhold til § 80, stk. 2, i almenboligloven skal bidrag (G-indskud) til boligorganisationens byggefond til indskud i Lands­bygge­fonden regu­leres én gang årligt, første gang den 1. januar 2006 på basis af den konsta­tere­de udvikling i bygge-omkostningsin­dek­set for boliger i alt for 2. kvartal.

Det er byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2004 – opgjort til 102,4 – som danner udgangspunkt for reguleringen. De dertil svarende bidrag for 2005 var 47,30 kr. og 21,15 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal.

Da byggeomkostningsindekset for boliger for 2. kvartal 2014 er opgjort til 132,9 skal de pligtmæssige bidrag, som for 2014 er opkrævet med henholdsvis 60,60 kr. og 27,10 kr. årligt pr. m2 brutto-etageareal, opkræves med henholdsvis 61,40 kr. og 27,45 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal med virkning fra 1. januar 2015. De første indbetalinger af 2015-bidragene skal ske inden udgangen af april 2015.

Bidrag for afdelinger, som opfylder betingelserne i lovens § 80, stk. 4, og som fonden derfor har bevilget fritagelse for forhøjet bidrag, vil fortsat være 12,30 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal.

Bidrag (A-indskud) i henhold til § 79 i almenboligloven ("vur­derings­for­højelser"), der blev fastsat i 1967, ændres ikke, men opkræves fortsat med hidtidige beløb.

Fonden sender i løbet af få dage en beregning af de pligtmæssige bidrag for år 2015 til de boligorganisationer, der har bidragspligtige afdelinger. Denne be­regning er ikke at opfatte som en faktura. Der vil som tidligere blive udsendt en faktura i april måned 2015 i forbindelse med opkrævningen for 1. kvartal 2015.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

I henhold til § 80, stk. 2, i almenboligloven skal bidrag (G-indskud) til boligorganisationens byggefond til indskud i Lands­bygge­fonden regu­leres én gang årligt, første gang den 1. januar 2006 på basis af den konsta­tere­de udvikling i bygge-omkostningsin­dek­set for boliger i alt for 2. kvartal.

Det er byggeomkostningsindekset for 2. kvartal 2004 – opgjort til 102,4 – som danner udgangspunkt for reguleringen. De dertil svarende bidrag for 2005 var 47,30 kr. og 21,15 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal.

Da byggeomkostningsindekset for boliger for 2. kvartal 2014 er opgjort til 132,9 skal de pligtmæssige bidrag, som for 2014 er opkrævet med henholdsvis 60,60 kr. og 27,10 kr. årligt pr. m2 brutto-etageareal, opkræves med henholdsvis 61,40 kr. og 27,45 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal med virkning fra 1. januar 2015. De første indbetalinger af 2015-bidragene skal ske inden udgangen af april 2015.

Bidrag for afdelinger, som opfylder betingelserne i lovens § 80, stk. 4, og som fonden derfor har bevilget fritagelse for forhøjet bidrag, vil fortsat være 12,30 kr. årligt pr. m2 bruttoetageareal.

Bidrag (A-indskud) i henhold til § 79 i almenboligloven ("vur­derings­for­højelser"), der blev fastsat i 1967, ændres ikke, men opkræves fortsat med hidtidige beløb.

Fonden sender i løbet af få dage en beregning af de pligtmæssige bidrag for år 2015 til de boligorganisationer, der har bidragspligtige afdelinger. Denne be­regning er ikke at opfatte som en faktura. Der vil som tidligere blive udsendt en faktura i april måned 2015 i forbindelse med opkrævningen for 1. kvartal 2015.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen