Årlige henlæggelser til vedligeholdelse i den almene boligsektor 2009-13

De almene boligafdelingers årlige henlæggelser til vedligeholdelse pr. bolig er steget igennem de seneste 5 år viser Landsbyggefondens nye temastatistik. Der henlægges mest pr. bolig i Region Hovedstaden og mindst i Region Nordjylland.

Oplysninger om de årlige henlæggelser til vedligeholdelse pr. bolig indgår som centralt nøgletal og benchmarkes med sammenlignelige afdelingsgrupper i boligorganisationernes årlige styringsdialog med kommunerne. I styringsdialogen for 2014 skilte særligt afdelinger med boliger under 51 m2 hhv. etage og tæt/lavt byggeri sig ud ved at have de relativt laveste og højeste kritiske værdier for årlige henlæggelser pr. bolig og dermed den største afstand til benchmark.

Temastatistikken er baseret på udtræk af hhv. IT-platformen Almenstyrings-dialog.dk og Landbyggefondens regnskabsdatabase og viser udviklingen i de årlige henlæggelser pr. bolig fra 2009-2013 samt fordelingen af kritiske værdier i styringsdialogen 2014. Bagerst i statistikken indgår en oversigt over de årlige henlæggelser pr. bolig i de enkelte kommuner.

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                          

Bent Madsen                 Birger R. Kristensen