Indbetalinger til landsdispositionsfonden/årlig lånindberetning - boligorganisationer, kommuner, regioner og selvejende indstitutioner

Indledning

Landsbyggefonden åbner medio april 2015 indberetningssystemet til brug for den årlige lånindberetning.

For bebyggelser med tilsagnsdato før 1. januar 1999 (ekskl. overgangsordning jf. lov nr. 1001 af 23. december 1998) skal 2/3 af de midler, der fremkommer ved udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering indbetales til landsdispositionsfonden. For bebyggelser med tilsagnsdato i perioden 1. januar 1999 til 30. juni 2009 (inkl. overgangsordning jf. lov nr. 1001 af 23. december 1998) skal ”negativ ydelsesstøtte” til og med 35. år efter låneoptagelsen samt 2/3 af de midler, der fremkommer ved den lovbestemte og regulerede beboerbetaling fra og med det 36. år efter låneoptagelsen vedrørende den oprindelige finansiering, indbetales til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden (Lov om almene boliger m.v. og Landsbyggefondens regulativ af 11. september 2013). Bebyggelser med tilsagnsdato efter 30. juni 2009 indbetaler efter regler i ændret nybyggeri-finansieringsordning.

Reglerne om indbetaling gælder principielt for almene boligafdelinger, almene ældreboliger, der ejes af en kommune eller en region, selvejende almene ældreboliginstitutioner, almene plejeboliger der ejes af selvejende institution, selvejende almene ungdomsboliginstitutioner med tilsagn fra 1. juli 2005, samt bebyggelser, der er etableret som almene boligafdelinger ved omdannelse. Friplejeboliger skal også indbetale efter reglerne herom.

Lån vedrørende erhvervs- og institutionsarealer i boligafdelinger er omfattet af indbetalingspligten til landsdispositionsfonden. Selvstændige erhvervs- og institutionsafdelinger er ikke omfattet, men skal dog indbetale til boligorganisationens dispositionsfond.

Denne orientering har følgende indhold: 

 1. Nyt om indberetningen 2015
 2. Frist for indberetningen 2015
 3. Indberetningen 2015
  3a. Særligt for kommuner og regioner
 4. Vejledningsmateriale
 5. Visse oplysningsfelter
 6. Lånindberetningsgrundlag. Hvilke data skal indberettes
 7. Kontrol af data
 8. Indbetaling til fonden
 9. Undtagelser og særbestemmelser
 10. Afslutning
 11. Bilag  

1. Nyt om indberetningen 2015 

Der er ingen ændringer i 2015. 

I lighed med lånindberetningen for 2014 skal, samtlige lån i alle boligafdelinger/bebyggelser uanset udamortiseringstidspunkt, indberettes.

Det kan oplyses, at der arbejdes med implementering af NemID på lånfladen, umiddelbart efter udløb af indberetningsfristen. 

2. Frist for indberetningen 2015

Indberetningen skal være afsluttet senest den 15. juni 2015.

Der vil kun undtagelsesvis blive bevilget udsættelse ud over denne dato.

Indberetningen anses først for modtaget, når både ledelses- og revisors erklæring er fremsendt som mail på laan@lbf.dk, alternativt som brev. Det bemærkes, at checksummen skal fremgå af revisorerklæringen.

For fremtidige indberetninger implementeres en ny løsning, hvor erklæringerne indsendes direkte på lånfladen som en del af processen.

De modtagne oplysninger vil efter en stikprøvevis kontrol danne baggrund for opkrævning af udamortiserede lån for 2016.  

3. Indberetningen 2015

Indberetningen foregår via sitet på følgende adresse (der skal ikke tastes www foran): 

laan.lbf.dk

Ved login anvendes samme brugernavn og adgangskode som til fondens øvrige elektroniske indberetninger. Der anvendes ikke NemID til login frem til udløb af indberetningsfristen.

Efter login fremkommer en boligorganisationsoversigt. Via denne oversigt kan ”klikkes” videre til en afdelingsoversigt og herfra videre til oplysningerne om de enkelte lån. Disse oplysninger består dels af boligorganisationens og øvrige bygningsejeres indberetning fra 2014 og dels af data, som fonden har modtaget fra Realkredit Danmark, Nykredit, BRFkredit og LR Realkredit.

Indberetningsfladen er opbygget som en selvangivelse. Landsbyggefonden stiller de ”kendte” lån til rådighed, boligorganisationen m.fl. kontrollerer/tilføjer/ ændrer og godkender låndataene. Det er ikke muligt at uploade data til systemet.

Efter boligorganisationens og øvrige bygningsejeres godkendelse logger revisor på og udfører sin kontrol.

Boligorganisationens ledelsespåtegning og revisors erklæring indsendes til Landsbyggefonden på mail senest 15. juni 2015. Det er fortsat også muligt at fremsende som brev, hvis dette ønskes. Fonden har udfærdiget eksempler på en ledelsespåtegning og en revisorerklæring. Eksemplerne kan ændres inden dannelse af Pdf-filen.

Indberetningen anses først for modtaget, når både ledelses- og revisors erklæring er fremsendt pr. mail eller som brev. 

3a. Særligt for kommuner og regioner

Indberetningspligten gælder også for almene ældreboliger ejet af en kommune eller en region. Indberetningspligten gælder alle bebyggelser. Indberetningen skal omfatte samtlige lån i bebyggelsen, både vedrørende den oprindelige finansiering og forbedringsarbejder mv.

Brugernavn og adgangskode til sitet er fremsendt til kommuner og regioner i brev af 18. maj 2010.

I den udstrækning det har været muligt, har fonden lagt lån optaget hos Kommunekredit tilgængelige på brugerfladen. Det drejer sig om indekslån optaget i perioden indtil overgangen til BOSSINF indberetning. Det er fortsat bygningsejer, der skal sikre, at alle lån er indberettet til lånsystemet.  

4. Vejledningsmateriale

Der er udarbejdet en udførlig vejledning til støtte for indberetningen. Denne er tilgængelig på laan.lbf.dk (efter login) og på www.lbf.dk under selvbetjeningsløsningen Indberetning af lån.  

5. Visse oplysningsfelter

Til støtte for indberetningen har fonden medtaget oplysninger om årets faktiske ydelse 2014 og restgæld 31. december 2014 på de lån, hvor fonden kender disse. Dataene kan ikke ændres, men kan anvendes til sammenholdelse med bogføring, årsregnskaber, oplysninger fra realkreditinstitutterne m.v. inden indberetningen godkendes af boligorganisationen m.fl.

Endvidere indeholder indberetningen kolonnen ”Opkrævningsgrundlaget 2016”. I denne kolonne medtages kun ydelser på lån vedrørende den oprindelige finansiering, der samtidig har udløbstidspunkt til og med 3. kvartal 2016.

Fondens opkrævning vil blive dannet med udgangspunkt i opkrævningsgrundlaget for 2016 med fradrag af rente- og ydelsessikring. Der tages endvidere hensyn til det indberettede udløbstidspunkt.

Fonden foreslår med udgangspunkt i realkreditdataene et ”bedste skøn” af den sidste normalydelse samt det forventede udløbstidspunkt. En nærmere beskrivelse af disse oplysninger kan findes i vejledningen til indberetningssystemet jf. ovenfor. Boligorganisationerne og øvrige bygningsejere har i 2015 mulighed for at ændre disse data.  

6. Lånindberetningsgrundlag. Hvilke data skal indberettes

I lighed med indberetningen 2014 skal samtlige boligafdelinger indberettes. Ligeledes skal indberetningen omfatte alle lån i bebyggelsen, herunder også bank-finansieringslån mv. (Landsbyggefondens regulativ af 11. september 2013 § 1 og § 2).

Såfremt der er foretaget sammenlægning af afdelinger, som ikke fremgår af indberetningssitet, bedes fonden kontaktet.

Boligafdelinger (almene boligorganisationer) etableret med støtte efter sanerings- og byfornyelseslove eller uden offentlig støtte skal indberette efter samme regler som ovennævnte byggeri støttet efter nybyggerireglerne.

På lån hvor der ikke allerede fremgår en anvendelse, skal denne angives (en nærmere beskrivelse er vedlagt i bilag):

Oprindelig anskaffelsessum (tidligere kode 1)

Forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. (tidligere kode 2)

Driftsstøttelån o. lign (tidligere kode 3)

Det er vigtigt, at de enkelte lån er påført korrekt anvendelse, idet lån vedrørende den oprindelige finansiering opkræves ved udamortisering.

Hvis et lån til forbedringsarbejder eller driftsstøttelån fejlagtigt indberettes som oprindelig finansiering, vil der automatisk blive opkrævet ydelse på lånet.

Lån vedrørende til- og ombygninger m.v. skal kun anføres som oprindelig finansiering, hvis arbejdet er blevet finansieret/har kunnet finansieres som nybyggeri.

Lånenes udløbstidspunkt bedes oplyst så præcist som muligt, idet indbetalingen til Landsbyggefonden pålignes det efterfølgende kvartal.

Det er ikke et krav, at lån til driftsstøtte indberettes. Imidlertid håber fonden, at boligorganisationerne vil have ulejlighed med at indberette driftsstøttelånene, da dette kan lette samkøringen med realkreditinstitutterne.  

7. Kontrol af data

Den enkelte boligorganisation, selvejende institution eller kommune/region er ansvarlig for rigtigheden af indberetningen.

Indberetningen skal attesteres af henholdsvis boligorganisationens, institutionens eller kommunens revisor. 

8. Indbetaling til fonden

På baggrund af de indsendte oplysninger udsender Landsbyggefonden inden den 15. december en oversigt over de registrerede udamortiseringer til og med det kommende år. Dette danner grundlag for kvartalsvise opkrævninger af indbetalingerne til Landsbyggefonden. 

9. Undtagelser og særbestemmelser

Såfremt bebyggelsen tidligere har konverteret lån med halvårlig til kvartårlig ydelse, eller er bebyggelsen omfattet af driftsbekendtgørelsens § 73 stk. 2, så kan lånet være knyttet til de særlige bestemmelser om 5. terminsydelse. Hvis dette er tilfældet, bedes det markeret i linjen ”5. Termin”. Fonden vil herefter først opkræve ydelse for anden termin efter udamortiseringsterminen.

Landsbyggefonden kan efter indstilling fra de respektive beliggenhedskommuner godkende fritagelser for indbetalinger fra afdelinger til de lokale dispositionsfonde, men der kan ikke gives fritagelse for den del af indbetalingerne, som skal indgå til Landsbyggefonden (dog særordning for tidligere meddelte fritagelser). For institutioner udskilt i selvstændige afdelinger er det dog kommunerne, som kan godkende fritagelse for betaling til lokale dispositionsfonde.

Hvis en boligafdeling har en lånefinansiering, som afviger væsentligt i forhold til andet byggeri opført på samme tidspunkt med hensyn til lånenes løbetid og forrentning m.v., kan Landsbyggefonden fastsætte en normalfinansiering for bebyggelsen på grundlag af den finansieringsordning, som var gældende for støttet byggeri på opførelsestidspunktet. Denne bestemmelse kan f.eks. have betydning for boligafdelinger (almene boligorganisationer), der er opført uden offentlig støtte.  

10. Afslutning

Fonden vil gerne understrege vigtigheden af præcision i indberetningen for at undgå efterfølgende reguleringer med tilbagevirkende kraft.

Spørgsmål af generel eller principiel karakter om de nye indbetalinger kan rejses over for fondens regnskabskonsulenter i almen analyse.

Praktiske forespørgsler om indberetningen kan rettes til Linda Stidsen tlf. 3376 2107, og til Inge Bengtsen tlf. 3376 2101.

Oplysninger om brugernavn og adgangskode kan endvidere udleveres af Anne Mette K. Jensen tlf. 3376 2102. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                               

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen

 

11. Bilag til Indbetalinger til landsdispositionsfonden ”LBF Orienterer” nr. 671 

Lånets anvendelse:

 • Lån vedrørende  den oprindelige finansiering omfatter realkreditlån (beregnet efter sidste lånekonvertering), banklån, pantebrevslån, statslån, grundkapitallån,  A-lån fra Landsbyggefonden o. lign. Disse lån er i afdelingskontoplanen      (almene boligorganisationer) posteret på konto 408, Oprindelig prioritetsgæld. 
 • Realkreditlån m.v. optaget til finansiering af forbedringsarbejder, bygge-skaderenovering  m.v. skal også indberettes. Det drejer sig om konto 413, Andre lån, i  afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). Der er ikke indbetalingspligt  vedrørende disse lån, men de indberettes af hensyn til opbygning af låne-registeret og sammenligning med modtagne oplysninger fra Statens Administration og realkreditinstitutterne. 
 • Det er ikke et krav at driftsstøttelån skal indberettes, men det vil være en stor støtte for fonden, hvis de bliver indberettet.

Særligt om prioritetsydelser og beboerbetaling:

Lån hvor låneydelsen nedbringes med støtte (ydelsesstøtte mv.) inden opkrævning fra realkreditinstituttet, skal anføres som beboerbetaling, d.v.s. efter modregning af støtte. 

Lån efter 1994 omprioriteringsloven som blev skyggeomprioriteret skal anføres med ydelsen før modregning af ydelsessikring.

 

Indledning

Landsbyggefonden åbner medio april 2015 indberetningssystemet til brug for den årlige lånindberetning.

For bebyggelser med tilsagnsdato før 1. januar 1999 (ekskl. overgangsordning jf. lov nr. 1001 af 23. december 1998) skal 2/3 af de midler, der fremkommer ved udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering indbetales til landsdispositionsfonden. For bebyggelser med tilsagnsdato i perioden 1. januar 1999 til 30. juni 2009 (inkl. overgangsordning jf. lov nr. 1001 af 23. december 1998) skal ”negativ ydelsesstøtte” til og med 35. år efter låneoptagelsen samt 2/3 af de midler, der fremkommer ved den lovbestemte og regulerede beboerbetaling fra og med det 36. år efter låneoptagelsen vedrørende den oprindelige finansiering, indbetales til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden (Lov om almene boliger m.v. og Landsbyggefondens regulativ af 11. september 2013). Bebyggelser med tilsagnsdato efter 30. juni 2009 indbetaler efter regler i ændret nybyggeri-finansieringsordning.

Reglerne om indbetaling gælder principielt for almene boligafdelinger, almene ældreboliger, der ejes af en kommune eller en region, selvejende almene ældreboliginstitutioner, almene plejeboliger der ejes af selvejende institution, selvejende almene ungdomsboliginstitutioner med tilsagn fra 1. juli 2005, samt bebyggelser, der er etableret som almene boligafdelinger ved omdannelse. Friplejeboliger skal også indbetale efter reglerne herom.

Lån vedrørende erhvervs- og institutionsarealer i boligafdelinger er omfattet af indbetalingspligten til landsdispositionsfonden. Selvstændige erhvervs- og institutionsafdelinger er ikke omfattet, men skal dog indbetale til boligorganisationens dispositionsfond.

Denne orientering har følgende indhold: 

 1. Nyt om indberetningen 2015
 2. Frist for indberetningen 2015
 3. Indberetningen 2015
  3a. Særligt for kommuner og regioner
 4. Vejledningsmateriale
 5. Visse oplysningsfelter
 6. Lånindberetningsgrundlag. Hvilke data skal indberettes
 7. Kontrol af data
 8. Indbetaling til fonden
 9. Undtagelser og særbestemmelser
 10. Afslutning
 11. Bilag  

1. Nyt om indberetningen 2015 

Der er ingen ændringer i 2015. 

I lighed med lånindberetningen for 2014 skal, samtlige lån i alle boligafdelinger/bebyggelser uanset udamortiseringstidspunkt, indberettes.

Det kan oplyses, at der arbejdes med implementering af NemID på lånfladen, umiddelbart efter udløb af indberetningsfristen. 

2. Frist for indberetningen 2015

Indberetningen skal være afsluttet senest den 15. juni 2015.

Der vil kun undtagelsesvis blive bevilget udsættelse ud over denne dato.

Indberetningen anses først for modtaget, når både ledelses- og revisors erklæring er fremsendt som mail på laan@lbf.dk, alternativt som brev. Det bemærkes, at checksummen skal fremgå af revisorerklæringen.

For fremtidige indberetninger implementeres en ny løsning, hvor erklæringerne indsendes direkte på lånfladen som en del af processen.

De modtagne oplysninger vil efter en stikprøvevis kontrol danne baggrund for opkrævning af udamortiserede lån for 2016.  

3. Indberetningen 2015

Indberetningen foregår via sitet på følgende adresse (der skal ikke tastes www foran): 

laan.lbf.dk

Ved login anvendes samme brugernavn og adgangskode som til fondens øvrige elektroniske indberetninger. Der anvendes ikke NemID til login frem til udløb af indberetningsfristen.

Efter login fremkommer en boligorganisationsoversigt. Via denne oversigt kan ”klikkes” videre til en afdelingsoversigt og herfra videre til oplysningerne om de enkelte lån. Disse oplysninger består dels af boligorganisationens og øvrige bygningsejeres indberetning fra 2014 og dels af data, som fonden har modtaget fra Realkredit Danmark, Nykredit, BRFkredit og LR Realkredit.

Indberetningsfladen er opbygget som en selvangivelse. Landsbyggefonden stiller de ”kendte” lån til rådighed, boligorganisationen m.fl. kontrollerer/tilføjer/ ændrer og godkender låndataene. Det er ikke muligt at uploade data til systemet.

Efter boligorganisationens og øvrige bygningsejeres godkendelse logger revisor på og udfører sin kontrol.

Boligorganisationens ledelsespåtegning og revisors erklæring indsendes til Landsbyggefonden på mail senest 15. juni 2015. Det er fortsat også muligt at fremsende som brev, hvis dette ønskes. Fonden har udfærdiget eksempler på en ledelsespåtegning og en revisorerklæring. Eksemplerne kan ændres inden dannelse af Pdf-filen.

Indberetningen anses først for modtaget, når både ledelses- og revisors erklæring er fremsendt pr. mail eller som brev. 

3a. Særligt for kommuner og regioner

Indberetningspligten gælder også for almene ældreboliger ejet af en kommune eller en region. Indberetningspligten gælder alle bebyggelser. Indberetningen skal omfatte samtlige lån i bebyggelsen, både vedrørende den oprindelige finansiering og forbedringsarbejder mv.

Brugernavn og adgangskode til sitet er fremsendt til kommuner og regioner i brev af 18. maj 2010.

I den udstrækning det har været muligt, har fonden lagt lån optaget hos Kommunekredit tilgængelige på brugerfladen. Det drejer sig om indekslån optaget i perioden indtil overgangen til BOSSINF indberetning. Det er fortsat bygningsejer, der skal sikre, at alle lån er indberettet til lånsystemet.  

4. Vejledningsmateriale

Der er udarbejdet en udførlig vejledning til støtte for indberetningen. Denne er tilgængelig på laan.lbf.dk (efter login) og på www.lbf.dk under selvbetjeningsløsningen Indberetning af lån.  

5. Visse oplysningsfelter

Til støtte for indberetningen har fonden medtaget oplysninger om årets faktiske ydelse 2014 og restgæld 31. december 2014 på de lån, hvor fonden kender disse. Dataene kan ikke ændres, men kan anvendes til sammenholdelse med bogføring, årsregnskaber, oplysninger fra realkreditinstitutterne m.v. inden indberetningen godkendes af boligorganisationen m.fl.

Endvidere indeholder indberetningen kolonnen ”Opkrævningsgrundlaget 2016”. I denne kolonne medtages kun ydelser på lån vedrørende den oprindelige finansiering, der samtidig har udløbstidspunkt til og med 3. kvartal 2016.

Fondens opkrævning vil blive dannet med udgangspunkt i opkrævningsgrundlaget for 2016 med fradrag af rente- og ydelsessikring. Der tages endvidere hensyn til det indberettede udløbstidspunkt.

Fonden foreslår med udgangspunkt i realkreditdataene et ”bedste skøn” af den sidste normalydelse samt det forventede udløbstidspunkt. En nærmere beskrivelse af disse oplysninger kan findes i vejledningen til indberetningssystemet jf. ovenfor. Boligorganisationerne og øvrige bygningsejere har i 2015 mulighed for at ændre disse data.  

6. Lånindberetningsgrundlag. Hvilke data skal indberettes

I lighed med indberetningen 2014 skal samtlige boligafdelinger indberettes. Ligeledes skal indberetningen omfatte alle lån i bebyggelsen, herunder også bank-finansieringslån mv. (Landsbyggefondens regulativ af 11. september 2013 § 1 og § 2).

Såfremt der er foretaget sammenlægning af afdelinger, som ikke fremgår af indberetningssitet, bedes fonden kontaktet.

Boligafdelinger (almene boligorganisationer) etableret med støtte efter sanerings- og byfornyelseslove eller uden offentlig støtte skal indberette efter samme regler som ovennævnte byggeri støttet efter nybyggerireglerne.

På lån hvor der ikke allerede fremgår en anvendelse, skal denne angives (en nærmere beskrivelse er vedlagt i bilag):

Oprindelig anskaffelsessum (tidligere kode 1)

Forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. (tidligere kode 2)

Driftsstøttelån o. lign (tidligere kode 3)

Det er vigtigt, at de enkelte lån er påført korrekt anvendelse, idet lån vedrørende den oprindelige finansiering opkræves ved udamortisering.

Hvis et lån til forbedringsarbejder eller driftsstøttelån fejlagtigt indberettes som oprindelig finansiering, vil der automatisk blive opkrævet ydelse på lånet.

Lån vedrørende til- og ombygninger m.v. skal kun anføres som oprindelig finansiering, hvis arbejdet er blevet finansieret/har kunnet finansieres som nybyggeri.

Lånenes udløbstidspunkt bedes oplyst så præcist som muligt, idet indbetalingen til Landsbyggefonden pålignes det efterfølgende kvartal.

Det er ikke et krav, at lån til driftsstøtte indberettes. Imidlertid håber fonden, at boligorganisationerne vil have ulejlighed med at indberette driftsstøttelånene, da dette kan lette samkøringen med realkreditinstitutterne.  

7. Kontrol af data

Den enkelte boligorganisation, selvejende institution eller kommune/region er ansvarlig for rigtigheden af indberetningen.

Indberetningen skal attesteres af henholdsvis boligorganisationens, institutionens eller kommunens revisor. 

8. Indbetaling til fonden

På baggrund af de indsendte oplysninger udsender Landsbyggefonden inden den 15. december en oversigt over de registrerede udamortiseringer til og med det kommende år. Dette danner grundlag for kvartalsvise opkrævninger af indbetalingerne til Landsbyggefonden. 

9. Undtagelser og særbestemmelser

Såfremt bebyggelsen tidligere har konverteret lån med halvårlig til kvartårlig ydelse, eller er bebyggelsen omfattet af driftsbekendtgørelsens § 73 stk. 2, så kan lånet være knyttet til de særlige bestemmelser om 5. terminsydelse. Hvis dette er tilfældet, bedes det markeret i linjen ”5. Termin”. Fonden vil herefter først opkræve ydelse for anden termin efter udamortiseringsterminen.

Landsbyggefonden kan efter indstilling fra de respektive beliggenhedskommuner godkende fritagelser for indbetalinger fra afdelinger til de lokale dispositionsfonde, men der kan ikke gives fritagelse for den del af indbetalingerne, som skal indgå til Landsbyggefonden (dog særordning for tidligere meddelte fritagelser). For institutioner udskilt i selvstændige afdelinger er det dog kommunerne, som kan godkende fritagelse for betaling til lokale dispositionsfonde.

Hvis en boligafdeling har en lånefinansiering, som afviger væsentligt i forhold til andet byggeri opført på samme tidspunkt med hensyn til lånenes løbetid og forrentning m.v., kan Landsbyggefonden fastsætte en normalfinansiering for bebyggelsen på grundlag af den finansieringsordning, som var gældende for støttet byggeri på opførelsestidspunktet. Denne bestemmelse kan f.eks. have betydning for boligafdelinger (almene boligorganisationer), der er opført uden offentlig støtte.  

10. Afslutning

Fonden vil gerne understrege vigtigheden af præcision i indberetningen for at undgå efterfølgende reguleringer med tilbagevirkende kraft.

Spørgsmål af generel eller principiel karakter om de nye indbetalinger kan rejses over for fondens regnskabskonsulenter i almen analyse.

Praktiske forespørgsler om indberetningen kan rettes til Linda Stidsen tlf. 3376 2107, og til Inge Bengtsen tlf. 3376 2101.

Oplysninger om brugernavn og adgangskode kan endvidere udleveres af Anne Mette K. Jensen tlf. 3376 2102. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                               

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen

 

11. Bilag til Indbetalinger til landsdispositionsfonden ”LBF Orienterer” nr. 671 

Lånets anvendelse:

 • Lån vedrørende  den oprindelige finansiering omfatter realkreditlån (beregnet efter sidste lånekonvertering), banklån, pantebrevslån, statslån, grundkapitallån,  A-lån fra Landsbyggefonden o. lign. Disse lån er i afdelingskontoplanen      (almene boligorganisationer) posteret på konto 408, Oprindelig prioritetsgæld. 
 • Realkreditlån m.v. optaget til finansiering af forbedringsarbejder, bygge-skaderenovering  m.v. skal også indberettes. Det drejer sig om konto 413, Andre lån, i  afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). Der er ikke indbetalingspligt  vedrørende disse lån, men de indberettes af hensyn til opbygning af låne-registeret og sammenligning med modtagne oplysninger fra Statens Administration og realkreditinstitutterne. 
 • Det er ikke et krav at driftsstøttelån skal indberettes, men det vil være en stor støtte for fonden, hvis de bliver indberettet.

Særligt om prioritetsydelser og beboerbetaling:

Lån hvor låneydelsen nedbringes med støtte (ydelsesstøtte mv.) inden opkrævning fra realkreditinstituttet, skal anføres som beboerbetaling, d.v.s. efter modregning af støtte. 

Lån efter 1994 omprioriteringsloven som blev skyggeomprioriteret skal anføres med ydelsen før modregning af ydelsessikring.

 

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Nybyggerifonden

Lovbestemt konto oprettet i 1998 i Landsbyggefondens regnskab med henblik på at yde ydelsesstøtte til etablering af almene boliger i fremtiden.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.

Tilsagnsdato

Tidspunkt for meddelelse af løfte om støtte til et byggeri.