Nyt regulativ om særlig driftsstøtte (kapitaltilførsel m.v.)

Landsbyggefondens bestyrelse har den 19. marts 2015 vedtaget et nyt regulativ vedrørende særlig driftsstøtte (kapitaltilførsel m.v.). Ministeriet har godkendt regulativet d. 30. marts 2015. Det nye regulativ er tilgængeligt på fondens hjemmeside og følger vedlagt. 

Regulativet omfatter almene boligorganisationers boligafdelinger og finder tilsvarende anvendelse på almene ungdomsboliger ejet af en selvejende institution og almene ældreboliger ejet af en selvejende institution, en kommune eller en region. 

Regulativ om særlig driftsstøtte fornys efter, at Folketinget i februar 2015 har vedtaget ændringer af almenboligloven på grundlag af 2014-boligaftalen. 

Lovændringen indebærer bl.a., at rammen på nu 600 mio. kr. i alt videreføres i perioden 2015-2018 til finansiering af Landsbyggefondens andel af kapitaltilførslen ved nedrivninger i udsatte almene boligområder. 

Lov nr. 223 af 3. marts 2015 og regulativets kapitel 2 giver adgang til, at Landsbyggefonden i særlige situationer kan støtte nedrivning af hele afdelinger. 

Støtten kan gives til boligafdelinger med en vedvarende høj ledighed, som er mere end 25 år gamle. Det er en betingelse, at Landsbyggefonden vurderer, at der ikke er mulighed for at videreføre afdelingen, herunder at renovere eller sælge den. 

Støtten kan gives inden for en ramme på 200 mio. kr. af den samlede ramme til nedrivning, og finansiering af nedrivningen forudsættes fortsat at ske efter den såkaldte femtedelsløsning. 

Både kommunen og ministeren for by, bolig og landdistrikter skal fortsat godkende nedrivningen. 

Beslutning om nedrivning af boliger sker altid på baggrund af en meget grundig afvejning af de udgifter og det ressourcespild, der er forbundet med nedrivning, over for vanskelighederne og udgifterne ved at videreføre boligerne. 

Se nærmere om procedurerne for afhændelse og nedrivning i ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 661 af 27. januar 2015. 

For yderligere oplysninger om særlig driftsstøtte, formål og ansøgningers indhold henvises til Landsbyggefondens regulativ samt fondens hjemmeside: www.lbf.dk -> ”Støtte” -> ”Særlig driftsstøtte”. Henvendelse pr. telefon evt. til driftsstøttechef Leif Tøiberg eller driftsøkonomiske konsulenter Charlotte Rønnebæk, Grete Alvagård, Marianne E. Ekstrøm og Peter Mols.                 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                             

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen 

Regulativ særlig driftsstøtte 

 

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.