Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne 2015

Landsbyggefondens nye temastatistik opgør omfanget af den almene boligsektor i de danske kommuner. Sektorens størrelse defineres som antallet af almene boliger i den enkelte kommune i procent af kommunens samlede boligmasse.    

På landsplan udgør den almene boligsektor 20,5 % af den samlede boligmasse. Der er dog en betydelig kommunal variation. Kommunerne med relativt færrest almene bolig­er, har dog mindst én nabokommune, hvor den almene boligsektor
er væsentligt større end landsgennemsnittet.

Temastatistikken er baseret på udtræk af hhv. Landbyggefondens stamdatabase og Danmarks Statistiks statistikbank og viser omfanget af den almene boligsektor pr. 1. januar 2015. Bagerst i statistikken indgår en oversigt over den enkelte kommunes andel af almene boliger i procent af den samlede boligmasse.

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Morten Biering på 3376 2148, mail mbi@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                            

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen