Renoveringsstøtteordningen - nyt regulativ

Landsbyggefondens bestyrelse har den 19. marts 2015 vedtaget et nyt regulativ vedrørende renoveringsstøtteordningen. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har godkendt regulativet d. 30. marts 2015. Vedlægges. Det nye regulativ med tilhørende vejledning er endvidere tilgængeligt på fondens hjemmeside. 

Renoveringsstøtteordningen omfatter fortsat de samme typer af almene boliger som hidtil – herunder almene ældreboliger ejet af en selvejende institution, en kommune eller en region. Endvidere omfattes selvejende almene ungdomsboliger med tilsagn efter 1. juli 2005 og de såkaldte friplejeboliger.

Regulativ og vejledning er delt i 4 kapitler. Kapitel 1 omhandler renoveringsstøtteordningen, som er justeret på flere punkter. Kapitel 2 omhandler en ordning om støtte til infrastrukturændringer i udsatte boligområder. Kapitel 3 omhandler evaluering, mens kapitel 4 omhandler ikrafttrædelse samt en række overgangsregler.

Årsagen til opdelingen er den lovmæssige baggrund for de to ordninger. Der er ikke helt sammenfald i ansøgermasse for de to ordninger. Renoveringsstøtte kan søges til alle boligafdelinger i drift. Støtte til ændringer af infrastruktur kan kun søges af afdelinger, der er medtaget på ministeriets liste over udsatte boligområder, jf. almenboligloven § 61a og § 92b.

Lov nr. 222 af 3. marts 2015 udmønter dele af 2014-boligaftalen om en ændret anvendelse af Landsbyggefondens midler. 

Renoveringsrammen er i 2015 og 2016 fastsat til 4.200 mio. kr. i hvert af årene. Boligaftalen evalueres efter 2 år, hvor rammen nedsættes til 2.555 mio. kr. i 2017, 2.500 mio. kr. i 2018 og 2.300 mio. kr. årligt i 2019 og 2020. 

Af den samlede ramme kan 350 mio. kr. anvendes til særlige energibesparende foranstaltninger med lang levetid/tilbagebetalingstid – med henblik på at skabe udvikling og efterspørgsel af nye og effektive løsninger. 

Mindst 400 mio. kr. af den årlige ramme skal bruges til øget tilgængelighed for ældre og handicappede. 

Derudover er der i årene 2015-2020 afsat 160 mio.kr. årligt til infrastrukturændringer. 

Lov nr. 224 af 3. marts 2015 giver boligorganisationerne mulighed for at bruge sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler ved udbud af bygge- og anlægsarbejder og tjenesteydelser som supplement til partnerskabsaftalerne. 

Fra regulativ og vejledning skal følgende anføres: 

Prækvalificeringen af ansøgninger er fortsat en del af regulativet, jf. regulativet § 3, stk. 5 og vejledningens kapitel 1, pkt. A.1. Det indebærer som hidtidig praksis en foreløbig vurdering af afdelingens behov for støtte til bygningsmæssig opretning, ombygning og tilgængelighed vedrørende boliger, miljøforbedringer mv. På den baggrund tages der stilling til om en ansøgning opfylder forudsætningerne for en prækvalificering. 

I forbindelse med udarbejdelse af byggeteknisk materiale – tilstandsrapporter mv. vil der på fondens hjemmeside kunne hentes yderligere oplysninger om de krav, som fonden stiller til den nødvendige byggetekniske dokumentation. Denne dokumentation er selvsagt afhængig af den opretning, man lokalt skønner nødvendig. Det skal understreges, at den byggetekniske dokumentation skal være grundig og fokusere på særlige og væsentlige forhold af ekstraordinær karakter - og præcis med hensyn til byggeteknisk forklaring på fejl, svigt og skader i bygningskonstruktioner mv. 

Opmærksomheden henledes endvidere på de ændrede beskrivelser af de tværgående sammenhænge mv. i en helhedsplan. 

For yderligere oplysninger om formål og ansøgningers indhold henvises til fondens regulativ og vejledning samt fondens hjemmeside: www.lbf.dk -> ”støtte”. Henvendelse pr. telefon/mail eventuelt til driftsstøttechef Leif Tøiberg eller til byggetekniske konsulenter: Lars Holmsgaard, Käte Thorsen, Sune Skovgaard Nielsen, Helle Schaumburg og Finn Lykkegaard Madsen.             

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                            

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen 

Regulativ renoveringsstøtteordningen

 

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.