Tilskud til boligsocial indsats i udsatte boligafdelinger - nyt regulativ

Landsbyggefondens bestyrelse har den 19. marts 2015 vedtaget et nyt regulativ vedrørende den boligsociale indsats. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har godkendt regulativet d. 30. marts 2015. Vedlægges. Det nye regulativ med tilhørende vejledning er endvidere tilgængeligt på fondens hjemmeside. 

Regulativet omfatter almene boligorganisationers boligafdelinger og finder tilsvarende anvendelse på almene ungdomsboliger ejet af en selvejende institution og almene ældreboliger ejet af en selvejende institution, en kommune eller en region. 

Regulativet er opdelt i afsnit vedrørende hovedbetingelser for tilskud, ansøgning og ansøgningsprocedure, foreløbig vurdering, tilsagn og administration, anvendelsen af tilskud i afdelingen, opfølgning på helhedsplan samt evaluering m.v. Vejledningen er opdelt i ansøgninger om støtte til boligsociale aktiviteter og ansøgninger om huslejestøtte. Vedrørende boligsociale aktiviteter beskrives ansøgningen, prækvalificering, helhedsplan, 1 års eftersyn, rejsehold samt vidensproduktion og erfaringsudveksling. I forhold til huslejestøtte omtales ansøgninger, huslejemodel, prækvalificering og helhedsplan/huslejestøtte. 

Landsbyggefonden kan fortsat yde tilskud til en boligsocial indsats inden for en årlig ramme i udgangspunktet reguleret til 465 mio. kr. i perioden 2015-2018, heraf indtil halvdelen som støtte til huslejenedsættelser. Det er stadig en forudsætning, at den boligsociale indsats indgår i en helhedsplan, der er udarbejdet af boligorganisationen i samarbejde med relevante interessenter og godkendt af kommunalbestyrelsen. Der skal desuden ske en lokal koordinering mellem de forskellige boligsociale interessenter, herunder f.eks. mellem kommune og boligorganisation og evaluering af indsatsen i det boligområde, hvor afdelingen er beliggende. Boligorganisationen skal medvirke til finansiering af indsatsen med midler fra boligorganisationens egenkapital, såfremt det er økonomisk muligt og forsvarligt. Landsbyggefonden kan endvidere betinge sig, at kommunen også medvirker. 

En fortsat boligsocial ramme i Landsbyggefonden skal – jf. bemærkningerne til lov nr. 222 af 3. marts 2015 - prioriteres målrettet mod de udfordringer, som blokerer for en positiv udvikling i de udsatte boligområder, og som har betydning for beboernes udviklingsmuligheder. Det er derfor hensigten, at de boligsociale midler skal prioriteres til indsatser, som bidrager til at øge trygheden, bryde den negative sociale arv og sikre effektiv og entydig ledelse. 

Fra regulativ og vejledning skal følgende anføres: 

Indholdsmæssigt er der overordnet set tale om en videreførelse af 2011-2014 puljerne til boligsocial indsats i form af årlige rammer med løbende ansøgninger og løbende behandling af ansøgninger. 

En ansøgning om støtte til en boligsocial indsats (boligsociale aktiviteter og huslejestøtte) falder herefter i 2 faser: 

  1. Først indgives en ansøgning med henblik på at blive prækvalificeret. En ansøgning indeholder en kortfattet beskrivelse af afdelingen/boligom-rådet, et udfyldt spørgeskema for hver ansøgende afdeling og et foreløbigt budgetforslag. 
  2. Ansøgere, hvor ansøgningen på baggrund af fondens sagsbehandling prækvalificeres, skal udarbejde en helhedsplan. Der er ændrede krav til indhold og organisering. 

Både ansøgningen og helhedsplanen indsendes til Landsbyggefonden gennem kommunalbestyrelsen i afdelingens/boligområdets beliggenhedskommune. 

Afrapportering sker i form af 1 års eftersyn, reguleringskonto-opgørelser og aktivitetsskemaer mv. 

For yderligere oplysninger om formål og ansøgningers indhold henvises til fondens regulativ og vejledning samt fondens hjemmeside: www.lbf.dk under ”støtte”. Henvendelse pr. telefon/mail eventuelt til driftsstøttechef Leif Tøiberg, funktionsleder Anna Flyverbom Nordgreen, specialkonsulent Jørgen Olsen samt konsulenterne Lea Sørensen, Bo Andersen, Julie Trøjborg og Anne Stampe Frederiksen.         

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                                

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen 

Regulativ boligsocial indsats 

 

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Helhedsplan

Det er en forudsætning for at opnå renoveringsstøtte og driftsstøtte mv. fra fonden, at der foreligger en helhedsplan for det pågældende boligområde. Helhedsplanen udarbejdes med henblik på at opnå en samlet langsigtet helhedsorienteret løsning af alle boligafdelingens eller boligområdets problemer, herunder byggeteknisk, boligsocialt og økonomisk.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.