Indkaldelse af demonstrationsprojekter jf. renoveringsstøtteregulativet § 13, energibesparende foranstaltninger med lang leve- og tilbagebetalingstid, som forbedrer ejendommens energistandard udover gældende krav i bygningsreglementet

Med henblik på at styrke mulighederne for yderligere at reducere energiforbruget på sigt, er det i 2014-boligaftalen bestemt, at Landsbyggefonden af den samlede afsatte renoveringsramme frem til 2020 kan anvende indtil 350 mio. kr. til energi-besparende foranstaltninger, som ellers ikke vil kunne støttes inden for renoveringsstøtteordningens rammer. 

Det er således hensigten at støtte projekter, som forbedrer ejendommens energi-standard ud over de gældende krav. Udover at reducere energiforbruget og forbedre indeklimaet som led i renoveringen, vil sådanne projekter også kunne fungere som demonstrationsprojekter og skabe efterspørgsel efter avancerede løsninger. 

Energibesparende foranstaltninger indgår i ca. 1/3 af de renoverings-investeringer, som gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden. Efter gældende praksis ydes under renoveringsstøtteordningen ikke ydelsesstøtte til energibesparende investeringer, der ligger ud over de gældende krav i bygningsreglementet, forudsat at bygningsdelen kan opnå støtte. Boligafde-lingerne kan dog selv finansiere sådanne tiltag udover bygningsreglementskrav. 

Med ordningen ønskes det sikret, at der i forbindelse med den store renoveringsindsats i alment byggeri også gennemføres nogle af de energibesparende foranstaltninger, som det ellers kan være vanskeligt at gennemføre, fordi de netop har lang leve- og tilbagebetalingstid. Udover at være demonstrationsprojekter for det øvrige almene byggeri (og andet byggeri), kan disse projekter være med til at skabe efterspørgsel efter avancerede løsninger, som herigennem billiggøres til glæde for efterfølgende renoveringsprojekter. 

Landsbyggefonden indkalder derfor ansøgninger om støtte til projekter, der kan indgå i denne støtteordning. Ansøgningsfristen er d. 25. januar 2016. 

Ved bedømmelsen af ansøgninger vil der blandt andet blive lagt vægt på nyhedsværdi, levetider og tilbagebetalingstid, samt på byggeteknisk og arkitektonisk kvalitet, formidling og evalueringsform. 

Projekterne skal suppleres med en forsøgsplan der blandt andet indeholder en beskrivelse hvor der redegøres for viden om emnet fra ind- og udland, beskrivelse af forventede resultater, beskrivelse af planen for en grundig evaluering samt beskrives retningslinjer for rettigheder, idet dog projektbeskrivelser, erfaringer og evalueringer mv. skal være offentligt tilgængelige. Landsbyggefonden er ikke ansvarlig for eventuelle fejlslagne forsøg. 

Endvidere skal projekterne som forsøg underlægges en udvidet kvalitetssikring, jf. de statslige kvalitetssikringsregler og Bygherrevejledningen. Endelig skal der foreligge en formidlingsstrategi, herunder eventuel brug af hjemmeside og samarbejde med andre hjemmesider, hvor fonden bl.a. henviser til samarbejde med AlmenNet om formidlingsopgaven.  

Der anvendes ikke ansøgningsblanket eller lignende. 

For yderligere oplysninger om formål og ansøgningens indhold henvises til fondens regulativ og vejledning samt fondens hjemmeside: https://www.lbf.dk/regler/regulativer/

Henvendelse pr. telefon til byggetekniske konsulenter Käte Thorsen, Sune Skovgaard Nielsen, Finn Lykkegaard Madsen, Lars Holmsgaard eller sekretariatschef Birger R. Kristensen. 

Ansøgningsfristen er som nævnt d. 25. januar 2016 og ansøgningen sendes med bilag på e-post: lbf@lbf.dk samt i papir med almindelig post til Landsbyggefonden, Studiestræde 50, 1554 København V.  

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                                

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen

 

 

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.