Indbetalinger til landsdispositionsfonden/årlig lånindberetning - boligorganisationer, kommuner, regioner og selvejende institutioner

Indledning

Landsbyggefonden åbner ultimo april 2016 indberetningssystemet til brug for den årlige lånindberetning. 

For bebyggelser med tilsagnsdato før 1. januar 1999 (ekskl. overgangsordning jf. lov nr. 1001 af 23. december 1998) skal 2/3 af de midler, der fremkommer ved udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering indbetales til landsdispositionsfonden. For bebyggelser med tilsagnsdato i perioden 1. januar 1999 til 30. juni 2009 (inkl. overgangsordning jf. lov nr. 1001 af 23. december 1998) skal ”negativ ydelsesstøtte” til og med 35. år efter låneoptagelsen samt 2/3 af de midler, der fremkommer ved den lovbestemte og regulerede beboerbetaling fra og med det 36. år efter låneoptagelsen vedrørende den oprindelige finansiering, indbetales til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden (Lov om almene boliger m.v. og Landsbyggefondens regulativ af 11. september 2013). Bebyggelser med tilsagnsdato efter 30. juni 2009 indbetaler efter regler i ændret nybyggeri-finansieringsordning. 

Reglerne om indbetaling gælder principielt for almene boligafdelinger, almene ældreboliger, der ejes af en kommune eller en region, selvejende almene ældreboliginstitutioner, almene plejeboliger der ejes af selvejende institution, selvejende almene ungdomsboliginstitutioner med tilsagn fra 1. juli 2005, samt bebyggelser, der er etableret som almene boligafdelinger ved omdannelse. Friplejeboliger med offentlig støtte skal også indbetale efter reglerne herom. 

Lån vedrørende erhvervs- og institutionsarealer i boligafdelinger er omfattet af indbetalingspligten til landsdispositionsfonden. Selvstændige erhvervs- og institutionsafdelinger er ikke omfattet, men skal dog indbetale til boligorganisationens dispositionsfond. 

Denne orientering har følgende indhold: 

 1. Nyt om indberetningen 2016
 2. Frist for indberetningen 2016
 3. Indberetningen 2016
  3a. Særligt for kommuner og regioner
 4. Vejledningsmateriale
 5. Visse oplysningsfelter
 6. Lånindberetningsgrundlag. Hvilke data skal indberettes
 7. Kontrol af data
 8. Indbetaling til fonden
 9. Undtagelser og særbestemmelser
 10. Afslutning
 11. Bilag

1. Nyt om indberetningen 2016

Der er følgende ændringer i forhold til tidligere år: 

I 2016 kræver det NemID (nøglefil eller nøglekort) at logge på løsningen. Når man går på laan.lbf.dk og trykker på knappen ”login”, fremkommer en side med vejledningsmateriale til bl.a. tildeling af rettigheder til låndatabasen. 

Der er implementeret en ny procedure for indsendelse af ledelses- og revisorerklæring. Indsendelse er nu en del af godkendelsesproceduren og der skal ikke sendes erklæringer via mail eller post. 

I lighed med lånindberetningen for 2015 skal, samtlige lån i alle boligafdelinger/bebyggelser uanset udamortiseringstidspunkt, indberettes. 

2. Frist for indberetningen 2016

Indberetningen skal være afsluttet senest den 15. juni 2016

Der vil kun undtagelsesvis blive bevilget udsættelse ud over denne dato. 

Indberetningen anses først for modtaget, når både ledelses- og revisorerklæring er modtaget af Landsbyggefonden med NemID signatur. Det bemærkes, at checksummen skal fremgå af revisorerklæringen. 

De modtagne oplysninger vil efter en stikprøvevis kontrol danne baggrund for opkrævning af udamortiserede ydelser for 2017. 

3. Indberetningen 2016

Indberetningen foregår via sitet på følgende adresse (uden www foran): laan.lbf.dk

Ved login anvendes NemID (nøglefil eller nøglekort), som til fondens øvrige elektroniske indberetninger. 

Efter login fremkommer en boligorganisationsoversigt. Via denne oversigt kan ”klikkes” videre til en afdelingsoversigt og herfra videre til oplysningerne om de enkelte lån. Disse oplysninger består dels af boligorganisationens og øvrige bygningsejeres indberetning fra 2015 og dels af data, som fonden har modtaget fra Realkredit Danmark, Nykredit, BRFkredit og LR Realkredit. 

Indberetningsfladen er opbygget som en selvangivelse. Landsbyggefonden stiller de ”kendte” lån til rådighed, boligorganisationen m.fl. kontrollerer/tilføjer/ ændrer og godkender låndataene. Det er ikke muligt at uploade data til systemet. 

Efter boligorganisationens og øvrige bygningsejeres godkendelse logger revisor på og udfører sin kontrol. 

Boligorganisationens ledelsespåtegning og revisors erklæring indsendes direkte via hjemmesiden, når erklæringerne er underskrevet med NemID. Erklæringerne skal være Landsbyggefonden i hænde senest 15. juni 2016. Fonden har udfærdiget eksempler på en ledelsespåtegning og en revisorerklæring. Eksemplerne kan ændres inden indsendelsen. 

Indberetningen anses først for modtaget, når både ledelses- og revisorerklæring er Landsbyggefonden i hænde med en NemID signatur. 

3a. Særligt for kommuner og regioner

Indberetningspligten gælder også for almene ældreboliger ejet af en kommune eller en region. Indberetningspligten gælder alle bebyggelser. Indberetningen skal omfatte samtlige lån i bebyggelsen, både vedrørende den oprindelige finansiering og forbedringsarbejder mv. 

I den udstrækning det har været muligt, har fonden lagt lån optaget hos Kommunekredit tilgængelige på brugerfladen. Det drejer sig om indekslån optaget i perioden indtil overgangen til BOSSINF-indberetning. Det er fortsat bygningsejer, der skal sikre, at alle lån er indberettet til lånesystemet. 

4. Vejledningsmateriale

Der er udarbejdet en udførlig vejledning til støtte for indberetningen. Denne er tilgængelig på laan.lbf.dk (efter login) og på www.lbf.dk under selvbetjeningsløsningen ”Indberetning af lån”. 

5. Visse oplysningsfelter

Til støtte for indberetningen har fonden medtaget oplysninger om årets faktiske ydelse 2015 og restgæld 31. december 2015 på de lån, hvor fonden kender disse. Dataene kan ikke ændres, men kan anvendes til sammenholdelse med bogføring, årsregnskaber, oplysninger fra realkreditinstitutterne m.v. inden indberetningen godkendes af boligorganisationen m.fl. 

Endvidere indeholder indberetningen kolonnen ”Opkrævningsgrundlaget 2017”. I denne kolonne medtages kun ydelser på lån vedrørende den oprindelige finansiering, der samtidig har udløbstidspunkt til og med 3. kvartal 2017. 

Fondens opkrævning vil blive dannet med udgangspunkt i opkrævningsgrundlaget for 2017 efter korrektion for rente- og ydelsessikring. Der tages endvidere hensyn til det indberettede udløbstidspunkt. 

Fonden foreslår med udgangspunkt i realkreditdataene et ”bedste skøn” over den sidste normalydelse samt det forventede udløbstidspunkt. En nærmere beskrivelse af disse oplysninger kan findes i vejledningen til indberetnings-systemet jf. ovenfor. Boligorganisationerne og øvrige bygningsejere har i 2016 mulighed for at ændre disse data. 

6. Lånindberetningsgrundlag. Hvilke data skal indberettes

I lighed med indberetningen 2015 skal samtlige boligafdelinger indberettes. Ligeledes skal indberetningen omfatte alle lån i afdelingen, herunder også bank-finansieringslån mv. (Landsbyggefondens regulativ af 11. september 2013 § 1 og § 2). 

Såfremt der er foretaget sammenlægning af afdelinger, som ikke fremgår af indberetningssitet, kan man rette henvendelse til Anne Mette K. Jensen på 33 76 21 02. 

Boligafdelinger (almene boligorganisationer) etableret med støtte efter sanerings- og byfornyelseslove eller uden offentlig støtte skal indberette efter samme regler som ovennævnte byggeri støttet efter nybyggerireglerne. 

På lån hvor der ikke allerede fremgår en anvendelse, skal denne angives (en nærmere beskrivelse er vedlagt i bilag): 

Oprindelig anskaffelsessum (tidligere kode 1)
Forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. (tidligere kode 2)
Driftsstøttelån o. lign (tidligere kode 3)

Det er vigtigt, at de enkelte lån er påført korrekt anvendelse, idet lån vedrørende den oprindelige finansiering opkræves i form af udamortiserede ydelser. 

Hvis et lån til forbedringsarbejder eller driftsstøttelån fejlagtigt indberettes som oprindelig finansiering, vil der automatisk blive opkrævet ydelse på lånet. 

Lån vedrørende til- og ombygninger m.v. skal kun anføres som oprindelig finansiering, hvis arbejdet er blevet finansieret/har kunnet finansieres som nybyggeri. 

Lånenes udløbstidspunkt bedes oplyst så præcist som muligt, idet indbetalingen til Landsbyggefonden pålignes det efterfølgende kvartal. 

Det er ikke et krav, at lån til driftsstøtte indberettes. Imidlertid håber fonden, at boligorganisationerne vil have ulejlighed med at indberette driftsstøttelånene, da dette kan lette samkøringen med realkreditinstitutterne. 

7. Kontrol af data

Den enkelte boligorganisation, selvejende institution eller kommune/region er ansvarlig for rigtigheden af indberetningen. 

Indberetningen skal attesteres af henholdsvis boligorganisationens, institutionens eller kommunens/regionens revisor. 

8. Indbetaling til fonden

På baggrund af de indsendte oplysninger udsender Landsbyggefonden inden den 15. december en oversigt over de registrerede udamortiseringer til og med det kommende år. Denne danner grundlag for kvartalsvise opkrævninger af indbetalingerne til Landsbyggefonden. 

9. Undtagelser og særbestemmelser

Såfremt afdelingen tidligere har konverteret lån med halvårlig til kvartårlig ydelse, eller er afdelingen omfattet af driftsbekendtgørelsens § 73 stk. 2, så kan lånet være knyttet til de særlige bestemmelser om 5. terminsydelse. Hvis dette er tilfældet, bedes det markeret i linjen ”5. Termin”. Fonden vil herefter først opkræve ydelse for anden termin efter udamortisering. 

Landsbyggefonden kan efter indstilling fra de respektive beliggenhedskommuner godkende fritagelser for indbetalinger fra afdelinger til de lokale dispositionsfonde, men der kan ikke gives fritagelse for den del af indbetalingerne, som skal gå til Landsbyggefonden (dog særordning for tidligere meddelte fritagelser). For institutioner udskilt i selvstændige afdelinger er det dog kommunerne, som kan godkende fritagelse for betaling til lokale dispositionsfonde. 

Hvis en boligafdeling har en lånefinansiering, som afviger væsentligt i forhold til andet byggeri opført på samme tidspunkt med hensyn til lånenes løbetid og forrentning m.v., kan Landsbyggefonden fastsætte en normalfinansiering for afdelingen på grundlag af den finansieringsordning, som var gældende for støttet byggeri på opførelsestidspunktet. Denne bestemmelse kan f.eks. have betydning for boligafdelinger (almene boligorganisationer), der er opført uden offentlig støtte. 

10. Afslutning

Fonden vil gerne understrege vigtigheden af præcision i indberetningen for at undgå efterfølgende reguleringer. 

Spørgsmål af generel eller principiel karakter om de nye indbetalinger kan rejses over for fondens regnskabskonsulenter i almen analyse. 

Praktiske forespørgsler om indberetningen kan rettes til Linda Stidsen tlf. 3376 2107, og til Steen Hau Mortensen tlf. 3376 2108. 

Spørgsmål om tildeling af rettigheder til NemID kan ligeledes rettes til sidstnævnte. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                                

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen

 

11.   Bilag til Indbetalinger til landsdispositionsfonden ”LBF Orienterer” nr. 708 

Lånets anvendelse:

 • Lån vedrørende den oprindelige finansiering omfatter realkreditlån (beregnet efter sidste lånekonvertering), banklån, pantebrevslån, statslån, grundkapitallån, A-lån fra Landsbyggefonden o. lign. Disse lån er i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer) posteret på konto 408, Oprindelig prioritetsgæld.
   
 • Realkreditlån m.v. optaget til finansiering af forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. skal også indberettes. Det drejer sig om konto 413, Andre lån, i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). Der er ikke indbetalingspligt vedrørende disse lån, men de indberettes af hensyn til opbygning af låne-registeret og sammenligning med modtagne oplysninger fra Statens Administration og realkreditinstitutterne.
   
 • Det er ikke et krav at driftsstøttelån skal indberettes, men det vil være en stor støtte for fonden, hvis de bliver indberettet. 

Særligt om prioritetsydelser og beboerbetaling:

Lån hvor låneydelsen nedbringes med støtte (ydelsesstøtte mv.) inden opkrævning fra realkreditinstituttet, skal anføres som beboerbetaling, d.v.s. efter modregning af støtte. 

Lån efter 1994 omprioriteringsloven som blev skyggeomprioriteret skal anføres med ydelsen før modregning af ydelsessikring.

 

Indledning

Landsbyggefonden åbner ultimo april 2016 indberetningssystemet til brug for den årlige lånindberetning. 

For bebyggelser med tilsagnsdato før 1. januar 1999 (ekskl. overgangsordning jf. lov nr. 1001 af 23. december 1998) skal 2/3 af de midler, der fremkommer ved udamortisering af lån vedrørende den oprindelige finansiering indbetales til landsdispositionsfonden. For bebyggelser med tilsagnsdato i perioden 1. januar 1999 til 30. juni 2009 (inkl. overgangsordning jf. lov nr. 1001 af 23. december 1998) skal ”negativ ydelsesstøtte” til og med 35. år efter låneoptagelsen samt 2/3 af de midler, der fremkommer ved den lovbestemte og regulerede beboerbetaling fra og med det 36. år efter låneoptagelsen vedrørende den oprindelige finansiering, indbetales til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden (Lov om almene boliger m.v. og Landsbyggefondens regulativ af 11. september 2013). Bebyggelser med tilsagnsdato efter 30. juni 2009 indbetaler efter regler i ændret nybyggeri-finansieringsordning. 

Reglerne om indbetaling gælder principielt for almene boligafdelinger, almene ældreboliger, der ejes af en kommune eller en region, selvejende almene ældreboliginstitutioner, almene plejeboliger der ejes af selvejende institution, selvejende almene ungdomsboliginstitutioner med tilsagn fra 1. juli 2005, samt bebyggelser, der er etableret som almene boligafdelinger ved omdannelse. Friplejeboliger med offentlig støtte skal også indbetale efter reglerne herom. 

Lån vedrørende erhvervs- og institutionsarealer i boligafdelinger er omfattet af indbetalingspligten til landsdispositionsfonden. Selvstændige erhvervs- og institutionsafdelinger er ikke omfattet, men skal dog indbetale til boligorganisationens dispositionsfond. 

Denne orientering har følgende indhold: 

 1. Nyt om indberetningen 2016
 2. Frist for indberetningen 2016
 3. Indberetningen 2016
  3a. Særligt for kommuner og regioner
 4. Vejledningsmateriale
 5. Visse oplysningsfelter
 6. Lånindberetningsgrundlag. Hvilke data skal indberettes
 7. Kontrol af data
 8. Indbetaling til fonden
 9. Undtagelser og særbestemmelser
 10. Afslutning
 11. Bilag

1. Nyt om indberetningen 2016

Der er følgende ændringer i forhold til tidligere år: 

I 2016 kræver det NemID (nøglefil eller nøglekort) at logge på løsningen. Når man går på laan.lbf.dk og trykker på knappen ”login”, fremkommer en side med vejledningsmateriale til bl.a. tildeling af rettigheder til låndatabasen. 

Der er implementeret en ny procedure for indsendelse af ledelses- og revisorerklæring. Indsendelse er nu en del af godkendelsesproceduren og der skal ikke sendes erklæringer via mail eller post. 

I lighed med lånindberetningen for 2015 skal, samtlige lån i alle boligafdelinger/bebyggelser uanset udamortiseringstidspunkt, indberettes. 

2. Frist for indberetningen 2016

Indberetningen skal være afsluttet senest den 15. juni 2016

Der vil kun undtagelsesvis blive bevilget udsættelse ud over denne dato. 

Indberetningen anses først for modtaget, når både ledelses- og revisorerklæring er modtaget af Landsbyggefonden med NemID signatur. Det bemærkes, at checksummen skal fremgå af revisorerklæringen. 

De modtagne oplysninger vil efter en stikprøvevis kontrol danne baggrund for opkrævning af udamortiserede ydelser for 2017. 

3. Indberetningen 2016

Indberetningen foregår via sitet på følgende adresse (uden www foran): laan.lbf.dk

Ved login anvendes NemID (nøglefil eller nøglekort), som til fondens øvrige elektroniske indberetninger. 

Efter login fremkommer en boligorganisationsoversigt. Via denne oversigt kan ”klikkes” videre til en afdelingsoversigt og herfra videre til oplysningerne om de enkelte lån. Disse oplysninger består dels af boligorganisationens og øvrige bygningsejeres indberetning fra 2015 og dels af data, som fonden har modtaget fra Realkredit Danmark, Nykredit, BRFkredit og LR Realkredit. 

Indberetningsfladen er opbygget som en selvangivelse. Landsbyggefonden stiller de ”kendte” lån til rådighed, boligorganisationen m.fl. kontrollerer/tilføjer/ ændrer og godkender låndataene. Det er ikke muligt at uploade data til systemet. 

Efter boligorganisationens og øvrige bygningsejeres godkendelse logger revisor på og udfører sin kontrol. 

Boligorganisationens ledelsespåtegning og revisors erklæring indsendes direkte via hjemmesiden, når erklæringerne er underskrevet med NemID. Erklæringerne skal være Landsbyggefonden i hænde senest 15. juni 2016. Fonden har udfærdiget eksempler på en ledelsespåtegning og en revisorerklæring. Eksemplerne kan ændres inden indsendelsen. 

Indberetningen anses først for modtaget, når både ledelses- og revisorerklæring er Landsbyggefonden i hænde med en NemID signatur. 

3a. Særligt for kommuner og regioner

Indberetningspligten gælder også for almene ældreboliger ejet af en kommune eller en region. Indberetningspligten gælder alle bebyggelser. Indberetningen skal omfatte samtlige lån i bebyggelsen, både vedrørende den oprindelige finansiering og forbedringsarbejder mv. 

I den udstrækning det har været muligt, har fonden lagt lån optaget hos Kommunekredit tilgængelige på brugerfladen. Det drejer sig om indekslån optaget i perioden indtil overgangen til BOSSINF-indberetning. Det er fortsat bygningsejer, der skal sikre, at alle lån er indberettet til lånesystemet. 

4. Vejledningsmateriale

Der er udarbejdet en udførlig vejledning til støtte for indberetningen. Denne er tilgængelig på laan.lbf.dk (efter login) og på www.lbf.dk under selvbetjeningsløsningen ”Indberetning af lån”. 

5. Visse oplysningsfelter

Til støtte for indberetningen har fonden medtaget oplysninger om årets faktiske ydelse 2015 og restgæld 31. december 2015 på de lån, hvor fonden kender disse. Dataene kan ikke ændres, men kan anvendes til sammenholdelse med bogføring, årsregnskaber, oplysninger fra realkreditinstitutterne m.v. inden indberetningen godkendes af boligorganisationen m.fl. 

Endvidere indeholder indberetningen kolonnen ”Opkrævningsgrundlaget 2017”. I denne kolonne medtages kun ydelser på lån vedrørende den oprindelige finansiering, der samtidig har udløbstidspunkt til og med 3. kvartal 2017. 

Fondens opkrævning vil blive dannet med udgangspunkt i opkrævningsgrundlaget for 2017 efter korrektion for rente- og ydelsessikring. Der tages endvidere hensyn til det indberettede udløbstidspunkt. 

Fonden foreslår med udgangspunkt i realkreditdataene et ”bedste skøn” over den sidste normalydelse samt det forventede udløbstidspunkt. En nærmere beskrivelse af disse oplysninger kan findes i vejledningen til indberetnings-systemet jf. ovenfor. Boligorganisationerne og øvrige bygningsejere har i 2016 mulighed for at ændre disse data. 

6. Lånindberetningsgrundlag. Hvilke data skal indberettes

I lighed med indberetningen 2015 skal samtlige boligafdelinger indberettes. Ligeledes skal indberetningen omfatte alle lån i afdelingen, herunder også bank-finansieringslån mv. (Landsbyggefondens regulativ af 11. september 2013 § 1 og § 2). 

Såfremt der er foretaget sammenlægning af afdelinger, som ikke fremgår af indberetningssitet, kan man rette henvendelse til Anne Mette K. Jensen på 33 76 21 02. 

Boligafdelinger (almene boligorganisationer) etableret med støtte efter sanerings- og byfornyelseslove eller uden offentlig støtte skal indberette efter samme regler som ovennævnte byggeri støttet efter nybyggerireglerne. 

På lån hvor der ikke allerede fremgår en anvendelse, skal denne angives (en nærmere beskrivelse er vedlagt i bilag): 

Oprindelig anskaffelsessum (tidligere kode 1)
Forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. (tidligere kode 2)
Driftsstøttelån o. lign (tidligere kode 3)

Det er vigtigt, at de enkelte lån er påført korrekt anvendelse, idet lån vedrørende den oprindelige finansiering opkræves i form af udamortiserede ydelser. 

Hvis et lån til forbedringsarbejder eller driftsstøttelån fejlagtigt indberettes som oprindelig finansiering, vil der automatisk blive opkrævet ydelse på lånet. 

Lån vedrørende til- og ombygninger m.v. skal kun anføres som oprindelig finansiering, hvis arbejdet er blevet finansieret/har kunnet finansieres som nybyggeri. 

Lånenes udløbstidspunkt bedes oplyst så præcist som muligt, idet indbetalingen til Landsbyggefonden pålignes det efterfølgende kvartal. 

Det er ikke et krav, at lån til driftsstøtte indberettes. Imidlertid håber fonden, at boligorganisationerne vil have ulejlighed med at indberette driftsstøttelånene, da dette kan lette samkøringen med realkreditinstitutterne. 

7. Kontrol af data

Den enkelte boligorganisation, selvejende institution eller kommune/region er ansvarlig for rigtigheden af indberetningen. 

Indberetningen skal attesteres af henholdsvis boligorganisationens, institutionens eller kommunens/regionens revisor. 

8. Indbetaling til fonden

På baggrund af de indsendte oplysninger udsender Landsbyggefonden inden den 15. december en oversigt over de registrerede udamortiseringer til og med det kommende år. Denne danner grundlag for kvartalsvise opkrævninger af indbetalingerne til Landsbyggefonden. 

9. Undtagelser og særbestemmelser

Såfremt afdelingen tidligere har konverteret lån med halvårlig til kvartårlig ydelse, eller er afdelingen omfattet af driftsbekendtgørelsens § 73 stk. 2, så kan lånet være knyttet til de særlige bestemmelser om 5. terminsydelse. Hvis dette er tilfældet, bedes det markeret i linjen ”5. Termin”. Fonden vil herefter først opkræve ydelse for anden termin efter udamortisering. 

Landsbyggefonden kan efter indstilling fra de respektive beliggenhedskommuner godkende fritagelser for indbetalinger fra afdelinger til de lokale dispositionsfonde, men der kan ikke gives fritagelse for den del af indbetalingerne, som skal gå til Landsbyggefonden (dog særordning for tidligere meddelte fritagelser). For institutioner udskilt i selvstændige afdelinger er det dog kommunerne, som kan godkende fritagelse for betaling til lokale dispositionsfonde. 

Hvis en boligafdeling har en lånefinansiering, som afviger væsentligt i forhold til andet byggeri opført på samme tidspunkt med hensyn til lånenes løbetid og forrentning m.v., kan Landsbyggefonden fastsætte en normalfinansiering for afdelingen på grundlag af den finansieringsordning, som var gældende for støttet byggeri på opførelsestidspunktet. Denne bestemmelse kan f.eks. have betydning for boligafdelinger (almene boligorganisationer), der er opført uden offentlig støtte. 

10. Afslutning

Fonden vil gerne understrege vigtigheden af præcision i indberetningen for at undgå efterfølgende reguleringer. 

Spørgsmål af generel eller principiel karakter om de nye indbetalinger kan rejses over for fondens regnskabskonsulenter i almen analyse. 

Praktiske forespørgsler om indberetningen kan rettes til Linda Stidsen tlf. 3376 2107, og til Steen Hau Mortensen tlf. 3376 2108. 

Spørgsmål om tildeling af rettigheder til NemID kan ligeledes rettes til sidstnævnte. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                                

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen

 

11.   Bilag til Indbetalinger til landsdispositionsfonden ”LBF Orienterer” nr. 708 

Lånets anvendelse:

 • Lån vedrørende den oprindelige finansiering omfatter realkreditlån (beregnet efter sidste lånekonvertering), banklån, pantebrevslån, statslån, grundkapitallån, A-lån fra Landsbyggefonden o. lign. Disse lån er i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer) posteret på konto 408, Oprindelig prioritetsgæld.
   
 • Realkreditlån m.v. optaget til finansiering af forbedringsarbejder, byggeskaderenovering m.v. skal også indberettes. Det drejer sig om konto 413, Andre lån, i afdelingskontoplanen (almene boligorganisationer). Der er ikke indbetalingspligt vedrørende disse lån, men de indberettes af hensyn til opbygning af låne-registeret og sammenligning med modtagne oplysninger fra Statens Administration og realkreditinstitutterne.
   
 • Det er ikke et krav at driftsstøttelån skal indberettes, men det vil være en stor støtte for fonden, hvis de bliver indberettet. 

Særligt om prioritetsydelser og beboerbetaling:

Lån hvor låneydelsen nedbringes med støtte (ydelsesstøtte mv.) inden opkrævning fra realkreditinstituttet, skal anføres som beboerbetaling, d.v.s. efter modregning af støtte. 

Lån efter 1994 omprioriteringsloven som blev skyggeomprioriteret skal anføres med ydelsen før modregning af ydelsessikring.

 

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Nybyggerifonden

Lovbestemt konto oprettet i 1998 i Landsbyggefondens regnskab med henblik på at yde ydelsesstøtte til etablering af almene boliger i fremtiden.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.

Tilsagnsdato

Tidspunkt for meddelelse af løfte om støtte til et byggeri.