De almene boligafdelingers udgifter til særlige aktiviteter 2016

I 2016 har 69 % af de almene boligafdelinger udgifter til særlige aktiviteter og de samlede udgifter hertil er 470 mio. kr. Over halvdelen af udgifterne til særlige aktiviteter vedrører drift af fælles vaskeri, medens resten fordeles næsten ligeligt mellem drift af fællesfaciliteter og drift af møde- og selskabslokaler. 

Den samlede gennemsnitlige udgift til særlige aktiviteter var i 2016 12 kr. pr. m2, hvilket er 8 % lavere end i 2012. Den gennemsnitlige udgift til drift af fællesvaskeri udgør 8 kr. pr. m2, udgiften til drift af fællesfaciliteter 7 kr. pr. m2 og udgiften til drift af møde- og selskabslokaler 4 kr. pr. m2 blandt de almene boligafdelinger med udgifter hertil. 

Udgifterne til særlige aktiviteter er i 2016 højst i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt i afdelinger med ungdomsboliger og små boliger. Herudover er almene boligafdelinger med udgifter til særlige aktiviteter ofte kendetegnet ved en afdelingsstørrelse på over 100 boliger og etagebyggeri. 

I denne temastatistik opgøres de almene boligafdelingers samlede udgifter til særlige aktiviteter (konto 118) baseret på udtræk fra de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden 2012-2016. Udgifterne til særlige aktiviteter omfatter udgifter til drift af fællesvaskeri, andel i fællesfaciliteters drift samt drift af møde- og selskabslokaler. Temastatistikken omfatter de afdelinger, der har udgifter til særlige aktiviteter. 

Statistikken giver et overblik over udviklingen i udgifterne til særlige aktiviteter samt udgifternes fordeling på 3 hovedgrupper, samt hvorledes udgifterne varierer mellem afdelinger med forskellige karakteristika fx geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart og boligtype. 

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til opbygning af en referenceramme for forvaltningsrevision, levere nøgletal til sammenligninger, benchmarking og effektivitetsmålinger samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.  

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk .

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef
Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Referenceramme

Generelle nøgletal, beskrivelser m.m. som den enkelte boligorganisation kan sætte sin virksomhed i forhold til.