De almene boligafdelingers udgifter til vandafgifter 2016

Landsbyggefondens nye temastatistik opgør de almene boligafdelingers gennemsnitlige udgifter til vandafgifter fordelt på hhv. kollektiv og individuel afregningsforhold i 2016. Statistikken fokuserer herudover på udgiftsniveauet i boligafdelinger med kollektiv vandafregning, herunder betydningen af geografiske forbrugsmønstre og forbrugspriser. 

I boligafdelinger med kollektiv forbrugsafregning udgør den gennemsnitlige udgift til vandafgifter 52 kr. pr. m2. I boligafdelinger med individuel afregning er udgiften 2 kr. pr. m2, hvortil kommer beboernes individuelle vandforbrug, som afregnes direkte med forsyningsselskabet. Herudover påvirkes udgifterne af lokale forskelle i forbrugspriser og beboernes vandforbrug. 

Temastatistikken er baseret på udtræk fra Landsbyggefondens regnskabsdatabase og opgør de almene boligafdelingers udgifter til vandafgifter i regnskabsåret 2016 fordelt på afdelingernes afregningsforhold for vand og spildevand, henholdsvis individuel eller kollektiv. Ved individuel vandafregning aflæses og afregnes beboernes forbrug separat, og konto 107 dækker alene over afdelingens vandforbrug på fællesarealer mv. Ved kollektiv vandafregning opgøres boligafdelingens forbrug, inkl. beboernes. Afdelingen afregner herfor med forsyningsselskabet, og udgiften føres på konto 107. 

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til opbygning af en referenceramme for forvaltningsrevision, levere nøgletal til sammenligninger, benchmarking og effektivitetsmålinger samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.  

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Morten Biering på 3376 2148, mail mbi@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef
Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Referenceramme

Generelle nøgletal, beskrivelser m.m. som den enkelte boligorganisation kan sætte sin virksomhed i forhold til.