Evaluering af boligsociale indsatser finansieret af 2015-2018-midlerne

Landsbyggefonden skal sikre, at der sker en løbende evaluering af de gennemførte boligsociale indsatser samt organisering og styring heraf, jf. Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger med ikrafttræden 1. april 2015.

Primo 2017 udbød Landsbyggefonden opgaven vedr. evaluering af de boligsociale indsatser finansieret af 2015-18-midlerne. Udbuddet blev gennemført som et udbud med forhandling.

Ved den endelige tilbudsfrist var der indkommet tilbud fra 3 tilbudsgivere. På baggrund af de opstillede tildelingskriterier vurderede Landsbyggefonden tilbuddet fra konsortiet bestående af VIVE Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) som værende det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af bedste forhold mellem pris og kvalitet. Der er efterfølgende indgået kontrakt, og evalueringen er igangsat. 

Tryghed, brud med negativ social arv, strategisk styring og udvikling
Evalueringen består af en række delanalyser, der belyser effekter, resultater og erfaringer knyttet til de tre overordnede målsætninger for de boligsociale indsatser under 2015-18-midlerne:

  • Tryghed og trivsel, særligt oplevet tryghed, sammenhængskraft og handlekraft i boligområderne.
  • Brud med negativ social arv, særligt uddannelse, beskæftigelse og forebyggelse af kriminalitet hos børn og unge samt tidligt forebyggende familieindsatser.
  • Strategisk styring og udvikling, særligt den entydige ledelse og målretning samt koordinering af indsatser i forhold til at sikre fremdrift og resultater i udviklingen af boligområder og målgrupper. 

Fokus på eksisterende viden og implementering
Landsbyggefonden har særlig opmærksomhed på at inddrage relevante aktører, herunder CFBU, i tilrettelæggelsen, gennemførelsen og formidlingen af evalueringen. Det skal sikre, at evalueringen bygger ovenpå eksisterende viden samt at evt. værktøjer udviklet i forbindelse med evalueringen kan understøtte implementering og monitorering af fremtidige indsatser. Der er ligeledes fokus på at sikre sammenhæng og synergi mellem den igangværende evaluering, igangsat under 2011-14-midlerne, og den netop igangsatte evaluering af 2015-18-midlerne. 

Videre proces
Arbejdsgrupper og følgegruppe, der skal være med til at kvalificere evalueringen løbende, vil være etableret senest 31. december 2017. Den første delrapport vedr. entydig ledelse, herunder de indledende erfaringer med de nye bestyrelser, forventes efteråret 2018. Evalueringen forventes afsluttet 3. kvartal 2022.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

 

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Landsbyggefonden skal sikre, at der sker en løbende evaluering af de gennemførte boligsociale indsatser samt organisering og styring heraf, jf. Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger med ikrafttræden 1. april 2015.

Primo 2017 udbød Landsbyggefonden opgaven vedr. evaluering af de boligsociale indsatser finansieret af 2015-18-midlerne. Udbuddet blev gennemført som et udbud med forhandling.

Ved den endelige tilbudsfrist var der indkommet tilbud fra 3 tilbudsgivere. På baggrund af de opstillede tildelingskriterier vurderede Landsbyggefonden tilbuddet fra konsortiet bestående af VIVE Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) som værende det økonomisk mest fordelagtige tilbud vurderet på baggrund af bedste forhold mellem pris og kvalitet. Der er efterfølgende indgået kontrakt, og evalueringen er igangsat. 

Tryghed, brud med negativ social arv, strategisk styring og udvikling
Evalueringen består af en række delanalyser, der belyser effekter, resultater og erfaringer knyttet til de tre overordnede målsætninger for de boligsociale indsatser under 2015-18-midlerne:

  • Tryghed og trivsel, særligt oplevet tryghed, sammenhængskraft og handlekraft i boligområderne.
  • Brud med negativ social arv, særligt uddannelse, beskæftigelse og forebyggelse af kriminalitet hos børn og unge samt tidligt forebyggende familieindsatser.
  • Strategisk styring og udvikling, særligt den entydige ledelse og målretning samt koordinering af indsatser i forhold til at sikre fremdrift og resultater i udviklingen af boligområder og målgrupper. 

Fokus på eksisterende viden og implementering
Landsbyggefonden har særlig opmærksomhed på at inddrage relevante aktører, herunder CFBU, i tilrettelæggelsen, gennemførelsen og formidlingen af evalueringen. Det skal sikre, at evalueringen bygger ovenpå eksisterende viden samt at evt. værktøjer udviklet i forbindelse med evalueringen kan understøtte implementering og monitorering af fremtidige indsatser. Der er ligeledes fokus på at sikre sammenhæng og synergi mellem den igangværende evaluering, igangsat under 2011-14-midlerne, og den netop igangsatte evaluering af 2015-18-midlerne. 

Videre proces
Arbejdsgrupper og følgegruppe, der skal være med til at kvalificere evalueringen løbende, vil være etableret senest 31. december 2017. Den første delrapport vedr. entydig ledelse, herunder de indledende erfaringer med de nye bestyrelser, forventes efteråret 2018. Evalueringen forventes afsluttet 3. kvartal 2022.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

 

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.