Regnskabsindberetning 2017

Boligorganisationerne indberetter regnskaber for boligorganisationer og afdelinger til Landsbyggefonden. Regnskabsdata fra de indberettede regnskaber anvendes i en lang række forskellige sammenhænge, herunder udarbejdelse af nøgletal til sammenligninger, benchmarking og arbejdet med effektivitet samt til at understøtte budgetlægning og regnskabsaflæggelse i boligorganisationerne og i styrings­dialogen mellem kommune og boligorganisation. 

I den forbindelse er der fortsat stor fokus på de indberettede regnskabsdatas kvalitet. Konsistens og ensartethed er vigtige forudsætninger for den videre brug af data. 

Regnskabsindberetningssystemet
Indberetningsprocessen er webbaseret og login sker med NemID. Der er i 2017 ingen væsentlige ændringer eller nye funktioner i indberetningssystemet, og der er ingen ændringer i de fastsatte retningslinjer for indberetningen. 

Landsbyggefonden lancerede i februar 2016 en ny forbedret udgave af indberetningssystemet med fokus på at optimere brugervenlighed og overblik i indberetningsprocessen, samt forbedring og udvikling af en række funktionaliteter, herunder særligt omkring indlæsning af flere filer, automatisk genberegning af indlæste data, kladdedelen m.v. Der henvises til Landsbyggefonden Orienterer nr. 703 af 29. februar 2016 for en nærmere gennemgang. 

Regnskabsindberetningssystemet understøtter de mest almindelige browsere som Internet Explorer, Firefox, Chrome m.fl. Landsbyggefonden anbefaler den nyeste version af Internet Explorer (IE11), men også IE9 og IE10 kan anvendes.

Råd og vejledning til regnskabsindberetningen
Landsbyggefonden har som noget nyt udarbejdet en række gode råd og tips til brug for de almene boligorganisationers regnskabsindberetning til fonden. De gode råd er baseret på hyppige regnskabsmæssige problemstillinger afdækket i forbindelse med fondens gennemgang af de indberettede regnskaber i regnskabsåret 2015. 

De gode råd og tips kan findes på fondens hjemmeside under https://lbf.dk/analyser/regnskabsgennemgang/gode-raad-og-tips-til-regnskabsindberetningen/, og indeholder bl.a. gode råd om mellemregninger, eventualforpligtigelser, sondring mellem forbedringsarbejder og bygningsrenoveringsarbejder osv. 

Derudover udarbejder Landsbyggefonden løbende konteringsskitser og vejledende udtalelse, der ligeledes kan findes på fondens hjemmeside. 

Endelig har fonden udarbejdet to brugervejledninger om regnskabsindberetningssystemet. En brugervejledning til boligorganisationerne og de selvejende institutioner og en brugervejledning til revisorerne. Brugervejledningerne kan dels findes i indberetningsplatformen under fanen ”vejledning” og på fondens hjemmeside www.lbf.dk. 

Endelig skal fonden understrege vigtigheden af, at boligorganisationernes/afdeling­ernes registrerede stamdata i Landsbyggefondens stamdataregister er korrekte og ajourførte. Dette bl.a. for at sikre at udarbejdede regnskabsnøgletal, der baseres på stamdataoplysninger, er korrekte. I forbindelse med regnskabsindberetningen har boligorganisationerne mulighed for at foretage en validering af stamoplysninger i regnskabet med de indberettede stamoplysninger i fondens stamdataregister. Dette giver boligorganisationerne bedre overblik over behov for eventuel ajourføring af stamdata i fondens register. 

IT-værktøjer
Regnskabsdata anvendes i mange sammenhænge og IT-værktøjer, som f.eks. Almenstyringsdialog.dk, regnskabsdatabase, tvillingeværktøj, analyser, statistikker og effektiviseringsberegninger. 

Landsbyggefondens tvillingeværktøj til brug for benchmarking mv. indeholder nu mulighed for også at hente benchmarkdata for en udvalgt boligorganisation og dens afdelinger parallelt med tvillingesøgninger. Herudover indgår som noget nyt boligafdelingernes udearealer i m2

Regnskabsdatabasen er videreudviklet, herunder med et opdateret layout, der er lanceret primo 2017. 

Spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse ved Finn Mørk Jacobsen (tlf. 3376 2122), Rasmus Kofoed Pedersen (tlf. 3376 2121) eller Evy Ivarsson Nielsen (tlf. 3376 2126). 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN
 

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef