De almene boligafdelingers vedligeholdelsesudgifter 2011-2015 og fordeling 2013-15

Landsbyggefonden opgør i 2 nye temastatistikker de almene boligafdelingers samlede vedligeholdelses­udgifter 2011-2015 samt vedligeholdelsesudgifternes fordeling på 6 hovedgrupper i 2013-15. 

I 2015 var de samlede gennemsnitlige udgifter til vedligeholdelse i de almene boligafdelinger 137 kr. pr. m2 og fordelte sig på henholdsvis 105 kr. pr. m2 til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser og 32 kr. til almindelig vedligeholdelse. 

De samlede vedligeholdelsesudgifter er steget med 5 % fra 2011-2015. Vedligeholdelsesudgifterne varierer både i forhold til afdelingernes beliggenhed og alder. Vedligeholdelsesudgifterne er højst i Region Hovedstaden og lavest i Region Nordjylland. Udgifterne er højere i ældre end nyere boligafdelinger og i etageboliger. 

I 2015 anvendes mere end halvdelen af den almene boligsektors vedligeholdelsesudgifter på tekniske installationer og bolig-/erhvervsenhederne. I boligafdelingerne i Region Nordjylland udgør udgifter til klimaskærm den største andel af de samlede vedligeholdelsesudgifter, mens andelen af udgifter til tekniske installationer er størst i Region Hovedstaden. 

Temastatistikkerne er baseret på et udtræk fra de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden for regnskabsårene 2011-15. Statistikkerne giver et overblik over udviklingen i udgifterne til almindelig vedligeholdelse i de almene boligafdelinger samt udgifternes fordeling på 6 hovedgrupper, samt hvorledes udgifterne varierer mellem afdelinger med forskellige karakteristika fx geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart og boligtype. 

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til opbygning af en referenceramme for forvaltningsrevision, levere nøgletal til sammenligninger, benchmarking og effektivitetsmålinger samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.  

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk eller Morten Biering på 3376 2148, mail mbi@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Landsbyggefonden opgør i 2 nye temastatistikker de almene boligafdelingers samlede vedligeholdelses­udgifter 2011-2015 samt vedligeholdelsesudgifternes fordeling på 6 hovedgrupper i 2013-15. 

I 2015 var de samlede gennemsnitlige udgifter til vedligeholdelse i de almene boligafdelinger 137 kr. pr. m2 og fordelte sig på henholdsvis 105 kr. pr. m2 til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser og 32 kr. til almindelig vedligeholdelse. 

De samlede vedligeholdelsesudgifter er steget med 5 % fra 2011-2015. Vedligeholdelsesudgifterne varierer både i forhold til afdelingernes beliggenhed og alder. Vedligeholdelsesudgifterne er højst i Region Hovedstaden og lavest i Region Nordjylland. Udgifterne er højere i ældre end nyere boligafdelinger og i etageboliger. 

I 2015 anvendes mere end halvdelen af den almene boligsektors vedligeholdelsesudgifter på tekniske installationer og bolig-/erhvervsenhederne. I boligafdelingerne i Region Nordjylland udgør udgifter til klimaskærm den største andel af de samlede vedligeholdelsesudgifter, mens andelen af udgifter til tekniske installationer er størst i Region Hovedstaden. 

Temastatistikkerne er baseret på et udtræk fra de almene boligorganisationers regnskabsindberetninger til Landsbyggefonden for regnskabsårene 2011-15. Statistikkerne giver et overblik over udviklingen i udgifterne til almindelig vedligeholdelse i de almene boligafdelinger samt udgifternes fordeling på 6 hovedgrupper, samt hvorledes udgifterne varierer mellem afdelinger med forskellige karakteristika fx geografi, boligstørrelse, alder, byggeriart og boligtype. 

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til opbygning af en referenceramme for forvaltningsrevision, levere nøgletal til sammenligninger, benchmarking og effektivitetsmålinger samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.  

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk eller Morten Biering på 3376 2148, mail mbi@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Referenceramme

Generelle nøgletal, beskrivelser m.m. som den enkelte boligorganisation kan sætte sin virksomhed i forhold til.