Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne 2015-2018

Landsbyggefondens nye temastatistik opgør omfanget af den almene boligsektor i de danske kommuner. Sektorens størrelse defineres som antallet af almene boliger i den enkelte kommune i procent af kommunens samlede boligmasse. 

På landsplan udgør den almene boligsektor 20,2 % af den samlede boligmasse pr. 1. januar 2018. Det er et fald i forhold til 2015, hvor andelen var 20,5 %. Der er en betydelig kommunal variation. Den almene boligsektor er relativt størst i Brøndby Kommune og på den københavnske vestegn, mens sektoren er relativt mindst i de små ø-kommuner, Gentofte samt i typiske landkommuner. Kommunerne med relativt færrest almene bolig­er, har dog mindst én nabokommune, hvor den almene boligsektor er relativ stor.

Temastatistikken er baseret på udtræk af hhv. Landbyggefondens stamdatabase og Danmarks Statistiks statistikbank og viser omfanget af den almene boligsektor pr. 1. januar 2018 og 2015. Bagerst i statistikken indgår en oversigt over den enkelte kommunes andel af almene boliger i procent af den samlede boligmasse.

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning, benchmark og effektivitetsopfølgning samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Morten Biering på 3376 2148, mail mbi@lbfk.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk. 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef