Evaluering af de boligsociale indsatser under 2015-2018-midlerne: Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser - førmåling og foreløbige resultater

Evalueringen af 2015-2018-midlerne består af en række delanalyser, der belyser effekter, resultater og sammenhænge knyttet til de tre overordnede målsætninger for de boligsociale indsatser under 2015-18-midlerne:

  • Strategisk styring og udvikling, særligt den entydige ledelse af de boligsociale indsatser med henblik på at sikre fremdrift og koordinering i udviklingen af boligområder og målgrupper. (Rapporter forventes 2018 og 2021).
  • Tryghed og trivsel, særligt oplevet tryghed, sammenhængskraft og handlekraft i boligområderne. (Rapport forventes 2019).
  • Brud med negativ social arv, særligt uddannelse, beskæftigelse og forebyggelse af kriminalitet hos børn og unge samt tidligt forebyggende familieindsatser. (Rapport forventes 2021).

(Afsluttende rapport vedr. effekter og resultater på tværs af de tre målsætninger forventes i 2022).

Den første rapport vedr. strategisk styring og udvikling foreligger nu, og der kan hentes digitalt link til rapporten og et kort faktaark vedr. denne  https://sbi.dk/Pages/Strategisk-styring-og-udvikling-i-de-boligsociale-indsatser-under-2015-2018-midlerne.aspx.

Rapporten viser, at de boligsociale indsatser under 2015-18-midlerne arbejder tæt sammen med den kommunale kernedrift, herunder skoler, daginstitutioner og sundhedspleje, og at de mål, der arbejdes med i de boligsociale indsatser, ligger tæt op af kommunale målsætninger fx vedr. uddannelse og beskæftigelse og tidlig indsats. Herudover arbejdes med målsætninger vedr. tryghed, trivsel og sammenhængskraft.

I forhold til det nye krav om entydig ledelse, der blev indført i forbindelse med Landsbyggefondens bevillinger under 2015-18-midlerne, er det lykkedes at etablere lokale bestyrelser med stærk ledelsesmæssig repræsentation fra både kommune og boligorganisationer – typisk højt chef- eller direktørniveau.

I bestyrelserne og blandt projektlederne er der udbredt opbakning til bestyrelserne, herunder det strategiske fokus på udviklingen af boligområder og målgrupper, herunder koblingen mellem boligsociale indsatser og andre velfærdsgreb.

Samtidig peger rapporten på, at der er behov for opmærksomhed på koblingen mellem indsatsernes strategiske niveau (bestyrelserne) og den praktiske implementering af indsatserne (herunder følgegrupperne), og at der er behov for opmærksomhed på, hvordan det politiske niveau inddrages i den nye organisering.

Rapporten er en førmåling og formidler foreløbige resultater vedr. den entydige ledelse af de boligsociale indsatser, konkret; etableringen af bestyrelser, en klar styringsstreng mellem indsatsernes niveauer, samarbejdsaftaler med strategiske mål samt datadrevet monitorering af boligområder og målgrupper. Rapporten følges op af en eftermåling i 2021.

Resultaterne af rapporten fremlægges løbende for helhedsplanernes projektledere og bestyrelser med henblik på kontinuerligt at understøtte organiseringen af de boligsociale indsatser.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen
Bent Madsen Adm. Direktør
Birger R. Kristensen
Birger R. Kristensen Sekretariatschef